KEB-21100 Mikrobiologia I, 3 op
Microbiology I

Vastuuhenkilö

Matti Karp, Suvi Santala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-21100 2016-01 3 Johanna Haavisto
Matti Karp
Suvi Santala
Tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää mikrobiologian historian ja tutkimusalueen pääpiirteet. Opiskelija tuntee bakteerimetabolian erikoispiirteet ja osaa listata mikrobien vaihtoehtoisia energiantuottotapoja. Opiskelija tunnistaa mikrobien kasvun eri vaiheet ja osaa selittää olosuhteiden vaikutusta mikrobien kasvuun. Opiskelija osaa määritellä mikrobien aerobisen kasvatuksen periaatteet ja tehdä yhteenvedon mikrobien eliminointimenetelmistä. Opiskelija osaa selittää mikrobien perimää ja sen ilmenemistä. Opiskelija tietää geenitekniikan mahdollisuuksista ja osaa suunnitella yksinkertaisen geenien siirtokokeen. Opiskelija osaa selittää mikrobien aineenvaihdunnan monimuotoisuutta. Hän tunnistaa mikrobien erilaisia kasvuympäristöjä sekä osaa vertailla mikrobien välisiä vuorovaikutuksia. Opiskelija osaa listata anaerobirespiraation ja fermentaation periaatteet. Hän myös osaa vertailla erilaisia mikroskooppisia menetelmiä ja listata erilaisia näytteenkäsittelytapoja. Opiskelija osaa selittää biokemialliset hiilen, typen ja rikin kierrot luonnossa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mikrobiologian historia, prokaryoottisolun rakenne ja toiminta, mikroskopia ja näytteen käsittely  Alkusyntyteoria, Kochin postulaatit, resoluutio ja suurennus mikroskopiassa  Mikrobiologian ja biotekniikan kehittymisen aikataulut 
2. Mikrobien metabolia ja metabolinen diversiteetti  Biologiset redox-reaktiot, korkeaenergiset yhdisteet, bioliuotus, ammoniakin ja nitriitin hapettajat, pinnat ja biofilmit, äärimmäiset olosuhteet, anaerobirespiraation ja fermentaation hyödyntäminen   
3. Mikrobien kasvu, kasvatus, määrän rajoittaminen ja eliminointi, antimikrobiaalinen kemoterapia  Menetelmät bakteerimäärän laskemiseksi, kemialliset ja fysikaaliset menetelmät mikrobien kasvun rajoittamiseksi, kuolemiskinetiikka   
4. Mikrobigenetiikka ja geeniteknologian perusteita  Geenitekniikan mahdollistamat sovellukset biotekniikassa   
5. Mikrobiekologia  Biogeokemialliset kierrot, mikrobien vuorovaikutukset   
6. Mikrobien metabolinen diversiteetti: vedyn, rikkiyhdisteiden ja raudan hapettajabakteerit Mikrobiekologia: erilaiset kasvuympäristöt, mikrobien väliset vuorovaikutukset  Bioliuotus, ammoniakin ja nitriitin hapettajat Pinnat ja biofilmit Äärimmäiset olosuhteet   
7. Anaerobirespiraatio ja fermentaatio: periaatteet, erot, assimilatorinen ja dissimilatorinen metabolia, metanogeneesi  Anaerobirespiraatio ja fermentaatio luonnossa, hyödyntäminen   
8. Mikroskopia ja näytteen käsittely: valomikroskopia, elektronimikroskopia, näytteiden värjäystekniikat  Resoluutio ja suurennus   
9. Biogeokemialliset kierrot: hiilen kierto, typen kierto, rikin kierto  Metanogeneesi, rikin ja typen rooli aineenvaihdunnassa Biogeokemiallisten kiertojen vaikutukset ympäristöön   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu tentin (100 %) arvosanasta. Arvosana 1: Osaamistavoitteiden välttävä osaaminen Arvosana 2: Osaamistavoitteiden hyvä osaaminen Arvosana 3: Hallitsee opintojakson ydinaineksen ja osaa välttävästi soveltaa sitä Arvosana 4: Ydinaineksen lisäksi hallitsee opintojakson täydentävää tietämystä ja osaa soveltaa ydinainesta Arvosana 5: Osaa soveltaa hyvin opintojakson ydinainesta ja jossain määrin täydentävää tietämystä

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Brock Biology of Microorganisms   Madigan, M.T., Martinko, J.M., Stahl, D. A. & Clark, D. P.       2011   Ei   
Kirja   Mikrobiologian perusteita   Salkinoja-Salonen, M.S.       2002   Ei   
Opintomoniste   Mikrobiologia   Karp, M.         Kyllä   
Opintomoniste   Mikrobiologia   Puhakka, J.         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-21100 Mikrobiologia I, 3 op BIO-1250 Mikrobiologia I, 3 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 08.04.2016