KEB-21000 Biokemia I, 4 op
Biochemistry I

Vastuuhenkilö

Matti Karp, Ville Santala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-21000 2016-01 2 Matti Karp
Ville Santala
Tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakso jakautuu biomolekyylejä ja aineenvaihduntaa käsitteleviin osioihin, jotka yhdessä antavat opiskelijalle kokonaiskuvan solujen toiminnasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja selittää biomolekyyliluokat ja tietää niiden tehtävät solussa. Opiskelija osaa myös tunnistaa ja määritellä prokaryootti- ja eukaryoottisolujen rakenteet. Aineenvaihdunnan osalta opiskelija oppii selittämään keskeisimmät aineenvaihduntareitit sekä arvioimaan, miten ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Opintojaksoon sisältyy myös harjoitukset, joissa opiskelijoiden laatimat harjoitustehtävävastaukset käydään läpi pienryhmissä. Harjoitustehtäviä tehdessään opiskelija oppii syventämään sekä soveltamaan luennoilla annettua tietoa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Prokaryootti- ja eukaryoottisolujen rakenne ja toiminta     
2. Biomolekyyliluokat ja niiden tehtävät solussa  Biomolekyylien synteesi solussa   
3. Aminohappojen ja proteiinien ominaisuudet  Puhdistamiseen, erotteluun ja tarkastelemiseen liittyvät menetelmät, entsyymikatalyysi   
4. Bioenergetiikka: solun energiatalous ja reaktioiden tapahtumispyrkimys biologisissa olosuhteissa     
5. Keskeiset aineenvaihduntareitit   Aineenvaihduntareittien vuorovaikutukset ja säätely   
6. Biomolekyylien ja aineenvaihdunnan kytkeytyminen toisiinsa     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy tentin perusteella. Tentin läpäisyyn eli arvosanaan 1 vaaditaan vähintään 50 % tentin maksimipistemäärästä. Ydinaineksen hallitseminen hyvin riittää opintojakson läpäisemiseen arvosanalla 3. Arvosanan 4-5 saadakseen opiskelijan on osattava täydentävään tietämykseen liittyvät asiat hyvin tai erinomaisesti. Suorittamalla yli 75 % harjoitustehtävistä opiskelija voi nostaa tenttiarvosanaansa yhdellä numerolla.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Biochemistry   Campbell, M.K.       2011, 7th edition (tai uudempi), Cengage Learning (osoitettavin kohdin)   Kyllä   
Luentokalvot   Biokemia I   Karp, M.         Kyllä   
Luentokalvot   Biokemia I   Santala, V.         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-21000 Biokemia I, 4 op BIO-1201 Biokemia I, 4 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 08.04.2016