Onko IT-investointien hyödyt hukassa? Hyötylähtöinen johtamistapa voi auttaa

IT-investoinnit ovat yleisesti haasteellisia ja kalliita projekteja. Ongelmana monesti on että projekteissa keskitytään onnistuneeseen uuden järjestelmän implementointiin, sen sijaan että tähtäin olisi pitemmällä järjestelmän käytön myötä syntyvissä hyödyissä. Hyötylähtöinen johtamistapa vastaa tähän perusongelmaan. Kuvassa 1 esiteltävä hyötyjen realisoinnin malli (Benefits realization model, Ward & Daniel 2012) keskittyy kuvaamaan toimintamalleja, joilla päästään kiinni paremmin tietojärjestelmäprojektien tuottamiin pitemmän tähtäimen hyötyihin. Tätä mallia voidaan soveltaa perinteisiin tietojärjestelmäprojekteihin (ERP, CRM, ym.) sekä myös sosiaalisen median (sosiaaliset intranetit, yrityswikit, ja -blogit) projekteihin.

Benefits realization
Kuva 1. Hyötyjen realisoinnin malli.

Kun projektin tuottamat hyödyt on tunnistettu, voidaan niiden realisoimista varten tehdä suunnitelma, josta koko hyötylähtöinen johtaminen lähtee liikkeelle. Suunnitelman myötä hyödyille usein myös nimetään omistaja, jonka vastuulla organisaatiossa on suunniteltujen hyötyjen saavuttaminen. Tämä henkilö valvoo suunnitelman toteutusta sekä arvioi onko aiotut hyödyt saavutettu. Hyötylähtöinen johtamistapa jatkuu IT-implementoinnin jälkeenkin, sillä hyötyjä aletaan usein saavuttaa vasta kun uusi järjestelmä ja toimintatapa on ollut jo jonkin aikaa käytössä. Mittaaminen tulee toki aloittaa jo ennen kuin järjestelmä implementoidaan jotta saadaan tieto siitä miten muutos on vaikuttanut, mutta hyötyjä voidaan osoittaa vasta pitemmän ajan mittaustulosten myötä.

Hyötylähtöinen johtamistapa konkretisoi suunnitelmaksi asioita, joita monesti ei kirjoiteta ylös, vaan jotka oletetaan osaksi IT-projektia. Tekemällä täsmällinen suunnitelma siitä, minkälaisia hyötyjä IT-investoinnilla haetaan, millä tavalla hyödyt saavutetaan ja kuka mistäkin on niiden suhteen vastuussa, selkeytetään esimerkiksi liiketoimintayksiköiden ja IT-osaston roolituksia implementointiprojekteissa. IT-osastolla on tärkeä rooli implementoinnissa, mutta sen jälkeen hyötyjen saavuttaminen on liiketoimintayksiköiden vastuulla, ja tämä vaihe on hyvä suunnitella konkreettisesti.

Tekijät: Jari Jussila & Ilona Ilvonen