Työnteon kehittäminen kohti älykästä työtä tietointensiivisessä organisaatiossa

Tutkimuksen tekijä Paulina Piippo työskentelee järjestelmäasiantuntijana M-Filesilla ja aloitti diplomityönsä jälkeen positiivisen psykologian opiskelun Itä-Lontoon yliopistossa.

Tutkimuksen tiivistelmä:

Työnteko tänä päivänä painottuu tietotyöhön. Tietointensiivisten organisaatioiden tärkeimpiä voimavaroja ovat niiden työntekijät, eli tietotyöläiset. Tällaisten organisaatioiden kilpailukyky on pitkälti kiinni tietotyöläistensä tuottavuudesta. Parhaimpiin tuloksiin ei päästä teollisen aikakauden perinteisillä työtavoilla ja johtamiskäytännöillä. Sen sijaan tietotyö vaatii näistä poikkeavia menetelmiä. Motivoituneet, innostuneet ja onnelliset työntekijät antavat parhaimmat edellytykset tuottavuudelle. Älykäs työ tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan tietotyön kehittämiseen, joka huomioi sekä työntekijöiden hyvinvoinnin että tuottavuuden.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tutkimuksen kohteena olevaa tietointensiivistä organisaatiota voidaan kehittä kohti älykästä työtä. Älykästä työtä tarkasteltiin työympäristön, yksilöllisten työskentelytapojen, työhyvinvoinni ja tuottavuuden ulottuvuuksien kautta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin toimintatutkimusta ja työn tulosten tavoitteena on aikaansaada konkreettisia muutoksia kohdeorganisaatiossa. Tutkimuksessa selvitettiin ensin kyselyn avulla kohdeorganisaation älykkään työn nykytila sekä merkittävimmät kehityskohteet. Tämän jälkeen tutkimuksen kohteena olevan organisaation jäsenet osallistettiin työpajoissa esiin nousseiden kohteiden kehittämiseen.

Tutkimuksen tuloksissa nousi esiin viisi kohdeorganisaation kriittisintä kehityskohdetta: keskittymistä ja yksityisyyttä tukevat työtilat, keskittymistä häiritsevien tekijöiden poistaminen, oman työpäivän suunnittelu, jatkuvan stressin ehkäisy sekä hyvinvointi ja onnellisuus. Työn lopputuloksena syntyi kehityssuunnitelma kohti älykkään työn ympäristöä, jonka toimeenpanosta on sovittu kohdeorganisaatiossa.

Paulina Piippo (2014) Työnteon kehittäminen kohti älykästä työtä tietointensiivisessä organisaatiossa, Tampereen teknillinen yliopisto.