Liiketoimintatiedon hallinnan avulla laadukkaampaa tietoa päätöksenteon tueksi

Liiketoimintatiedon hallinta (engl. business and competitive intelligence) on vakinaistanut asemansa Suomessa toimivien suurien yritysten toiminnassa. Liiketoimintatiedon hallinta mahdollistaa laadukkaamman tiedon tuottamisen päätöksenteon tueksi, järkiperäistää tiedon keräämistä ja analysointia sekä auttaa päätöksentekijöitä ymmärtämään tiedon merkityksen liiketoiminnalle.

Tampereen teknillinen yliopisto on toteuttanut useana vuonna tutkimuksen siitä, miten Suomessa toimivat yritykset toteuttavat liiketoimintatiedon hallintaa ja mihin suuntaan se on kehittymässä. Viimeisin toteutettiin vuonna 2013 Tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksen sekä KPMG:n yhteistyöprojektina.  Tutkimuksen tulokset on raportoitu muun muassa englanninkielisessä diplomityössä (Tuuli Tyrväinen, Business intelligence trends in Finland in 2013, Tampereen teknillinen yliopisto.).

Poiketen vuosien 2002, 2005, 2007 ja 2009 tutkimuksista, vuonna 2013 vastaajiksi valittiin yritykset liikevaihdollisesti Suomen 500 suurimman yrityksen joukosta, eikä otos keskittynyt enää vain 50 suurimpaan yritykseen. Kontaktoiduista 96 yrityksestä 56 osallistui tutkimukseen. Tutkimuksien vertailtavuuden säilyttämiseksi kyselylomakepohjassa on pyritty säilyttämään pääosa vuoden 2009 tutkimuksen kysymyksistä, mutta niitä on muokattu ja jäsennelty uudelleen uusimman tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kaikki tutkimukseen osallistuneet yritykset hyödyntävät liiketoimintatiedon hallintaa toiminnassaan. Kuitenkaan 69% yrityksistä ei ole määritellyt erillistä strategiaa liiketoimintatiedon hallinnalle, 63% yrityksistä ei ole omaa erillistä budjettia liiketoimintatiedon hallinnalle, eikä liiketoimintatiedon hallinnalle ole usein määritelty päävastuullista henkilöä (53% yrityksistä). Vastanneista 61% koki olevansa kehittymisvaiheessa tai tunnistaneensa joitain kehityskohtia liiketoimintatiedon hallinnan suhteen. Yrityksistä 83% aikoo kasvattaa huomattavasti tai hieman liiketoimintatiedon hallinnan panostuksia seuraavan viiden vuoden aikana.

Tulokset osoittavat, että liiketoimintatiedon hallinta on usein hajautunut yrityksen eri toimintoihin sen sijaan, että sitä käsiteltäisiin yrityksissä erillisenä kokonaisuutena. Suomalaiset yritykset kokevatkin, että liiketoimintatiedon hallinnan osalta ei olla vielä parhaalla mahdollisella tasolla ja toiminnassa on havaittu kehityskohteita, joita ollaan viemässä eteenpäin. Kehittämiskohteita ovat erityisesti nykyisten liiketoimintatiedon hallinnan järjestelmien parempi ja laajempi hyödyntäminen, tiedon jalostusasteen syventäminen sekä kriittisten tietotarpeiden tunnistaminen.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat:

Tuuli Tyrväinen, suvituuli.tyrvainen@gmail.com

Timo Tuomenpuro, timo.tuomenpuro@lexwell.fi

Mika Hannula, mika.hannula@tut.fi

Liiketoimintatiedon hallinnan tutkimuksesta ja opetuksesta TTY:lla lisätietoja voi kysellä Jussi Myllärniemeltä (jussi.myllarniemi@tut.fi).