Tiedolla johtaminen ei ole tyhjä iskulause

Tunteita herättänyt tunnelipäätös saatiin vihdoin tehtyä. Päätöstä edeltäneessä keskustelussa eräänä sivujuonteena nousi esiin tiedolla johtamisen rooli osana päätöksentekoprosessia.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen aloitti keskustelun (AL, 11.7.2013) esittämällä, että hän uskoo tiedolla johtamiseen, ja että tunnelin hyötyjä ja toisaalta hankkeen perumisen haittoja ei ole osattu viestiä riittävän selvästi ihmisille.

Tiedolla johtamisen välineenä käytettiin loppuvaiheessa tietopakettia, jolla pyrittiin palvelemaan valtuuston ”tunnelikokousta”. Elokuussa valmistuivat allianssin tunneliraportti ja rantaväylä-työryhmän selvitys eri vaihtoehdoista. Vaihtoehtoja havainnollistettiin muun muassa esittämällä ne luonnoskuvina.

Kaupunginvaltuutettu Aarne Raevaara (AL, 29.8.2013) kritisoi pormestarin tiedolla johtamisen tyhjäksi iskulauseeksi. Hänen mukaansa tunnelihanketta ajettiin eteenpäin kyseenalaisilla keinoilla ja väitteillä. Otsikko julisti: ”Nyt johdetaan luuloilla ja pelolla”.

Mitä tiedolla johtaminen sitten oikeastaan on? Tähän keskusteluun haluamme tietojohtamisen tutkijoina tarjota oman tulkintamme.

Tarve tiedolla johtamiseen liittyy nyky-yhteiskuntamme tietointensiiviseen ja kompleksiseen luonteeseen. Esimerkiksi tunnelipäätökseen liittyi monia toisiinsa kytkeytyviä asioita, jotka muodostivat monimutkaisen kokonaisuuden. Päätökseen liittyi epävarmuutta, koska kaikkia vaikutuksia ei pystytty ennalta hahmottamaan. Tiedolla johtaminen pyrkii hälventämään päätöksentekoon liittyvää epävarmuutta tarjoamalla päätöksentekijälle tilanteen ratkaisemisen kannalta olennaista tietoa.

Tiedolla johtaminen on ajankohtaista juuri nyt sen vuoksi, että tieto- ja viestintäteknologian kehitys tuo käyttöömme valtavasti informaatiota. Tiedolla johtamisen käytäntöjä tarvitaan jotta nämä informaatiomassat saadaan jalostettua hyödylliseksi tiedoksi.

Tiedolla johtaminen viittaa faktapohjaiseen päätöksentekoon sen sijaan, että toimittaisiin liiaksi intuition tai tunteiden perusteella. Merkittävät päätökset tulisi pystyä tekemään fakta- ja järkiperustein, vaikka kaikessa päätöksenteossa on toki jossain määrin tunteita mukana.

Meille tiedolla johtaminen tarkoittaa erityisesti tiedon hyödyntämistä – toimintatapoja, joilla tietoa jalostetaan ja käytetään toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Usein huomio keskittyy liiaksi tietojärjestelmiin sekä tiedon keräämiseen ja tuottamiseen – käyttäminen unohtuu.

On turha puhua tiedolla johtamisesta, jos tieto ei vaikuta toimintaan. Tiedosta ei synny arvoa, jos sitä ei käytetä. Tiedolla johtamisesta syntyy helposti näennäiskehittämistä – tiedonkeräykseen voidaan valjastaa loputon määrä ihmisiä ja tietojärjestelmiä.

Tiedolla johtaminen on ennen kaikkea asenne- ja kulttuurikysymys: tiedolla johtamisessa vastuu olennaisen tiedon omaksumisesta ja hyödyntämisestä on päätöksentekijällä. Kyse on moderneista johtamisen käytännöistä: asiantuntija valtuutetaan tekemään ratkaisuja itsenäisesti – tiedon perusteella.

Tiedon ja sen hyödyntämisen voidaan olettaa nousevan tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi menestymisen lähteeksi. Risto Linturi, Osmo Kuusi ja Toni Ahlqvist julkaisivat hiljattain Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportin ”Suomen sata uutta mahdollisuutta: radikaalit teknologiset ratkaisut”. Tärkeimmiksi arvioitiin avoin data ja big data, joilla viitataan suuriin, vapaasti käytettävissä oleviin tietokantoihin ja niiden hyödyntämiseen palveluiden kehittämisessä.

Tiedolla johtaminen on merkittävä mahdollisuus mille tahansa organisaatiolle, niin myös Tampereen kaupungille. On ansiokasta, että Tampereella, samoin kuin esimerkiksi Pirkkalassa ja Pirkanmaan maakuntatasolla, on rohkeasti lähdetty kehittämään modernin johtamisen käytäntöjä. Niiden sisällöstä ja tavoitteista on kuitenkin syytä keskustella, jotta laajemminkin ymmärretään, että kyse ei ole vain tyhjästä iskulauseesta.

Tutkijatohtori Harri Laihonen ja Professori Antti Lönnqvist, Tampereen teknillinen yliopisto, Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi. Julkaistu Aamulehden Vierailijat-palstalla 28.10.2013