Tietosuojaseloste

Lisätty: 5.3.2018
Päivitetty: 8.5.2019

Tietosuojaseloste

Lisätty: 5.3.2018
Päivitetty: 8.5.2019

Tämä on game lab palvelun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja tietosuojalain (1050/2018) mukainen tietosuojaseloste.

1 Rekisterinpitäjä

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33100 Tampere
Tietosuojavastaava: Jukka Tuomela, jukka.tuomela@tuni.fi puh: 050 437 7074
Rekisterin nimi: Game Lab

2 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

kristian.kiili@tuni.fi
puh: +358408262951

3 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan perusteella seuraavasti:

 • yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö (GDPR, 6.1 artiklan e kohta)
 • tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta)

4 Kerättävät henkilötiedot, niiden käsittely ja käsittelyn tarkoitukset

Game Lab -oppimispelipalvelu tarjoaa opettajille matematiikan opetuksen tueksi kehitettyjä oppimispelejä. Opettaja rekisteröityy palveluun sähköpostiosoitteella. Rekisteröinnin jälkeen opettaja voi luoda itselleen luokkia, jolloin Game Lab -palvelu generoi luokkien oppilaille anonyymit pelitunnukset. Oppilas kirjautuu palveluun opettajalta saamallaan anonyymilla pelitunnuksella. Oppilas pystyy pelaamaan palvelussa ainoastaan opettajan valitsemia pelejä. Henkilötietoja sisältävää aineistoja kertyy vain palveluun rekisteröityneestä opettajasta.

4.1 Kerättävät henkilötiedot

Opettajasta kerättävät henkilötiedot:

 • rekisteröintiin vaadittava sähköpostiosoite
Palvelu kerää opettajan henkilötietoihin yhdistettävää tietoa seuraavasti:
 • Maa, jossa opettaja palvelua käyttää.
 • Opettajan määrittelemät käyttäjäryhmät eli luokat. Luokkaan tallennetaan oppilasmäärä, luokka-aste, oppilaiden pelitunnukset, opettajan luokalle antama nimi ja luokalle aktivoidut oppimispelit.
 • Game Lab -palvelu kerää lokitietoja käyttäjän vuorovaikutuksesta palvelun tarjoamien ominaisuuksien kanssa.
 • Opettaja voi osallistua palvelussa oppimispelitutkimuksiin liittyviin kyselyihin. Kyselyyn annetut vastaukset tallennetaan Game Lab -palvelun palvelimelle.
 • Palvelu tallentaa opettajan luomien anonyymien pelitunnusten pelisuoritukset ja muodostaa niistä oppimisanalytiikkaa tunnukset luoneelle opettajalle.

4.2 Henkilötietojen käsittely ja käsittelyn tarkoitukset

Henkilön tunnistetiedot (opettajan sähköpostiosoite) mahdollistavat palveluun rekisteröitymisen ja unohtuneen salasanan palauttamisen. Lisäksi tunnistetietojen avulla opettajille voidaan välittää oppimispelitutkimuksiin liittyviä kyselyitä ja tiedottaa palvelun uusista päivityksistä, oppimispelitapahtumista, tutkimustuloksista sekä uusista tutkimuksista. Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Oppilaiden pelisuorituksista kerättävää anonyymia aineistoa käsitellään tuotettaessa käyttäjälle oppimisanalytiikkaa ja pelaamiseen liittyviä tilastoja sekä oppimiseen liittyvässä tieteellisessä tutkimuksessa. Kerättyjen aineistojen jatkokäsittelyssä hyödynnetään vain anonyymiä aineistoa.

Koska palvelun keräämiä tietoja käytetään tieteellisessä tutkimuksessa, niitä säilytetään määrittelemätön aika, jotta tutkimustuloksia voidaan myöhemmin tarvittaessa validoida.

5 Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen ulkopuolisille

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Game Lab -palvelun tutkijat tekevät yhteistyötä kansallisen ja kansainvälisen saman alan tutkijaverkoston kanssa, mutta ulkopuolisten verkostojen tutkijoilla on mahdollisuus käsitellä vain anonyymejä aineistoja. Anonyymiin tietoon perustuvia tutkimuksia voidaan julkaista ilman erillistä suostumusta esimerkiksi tieteellisissä julkaisuissa.

6 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki Game Lab -palvelun kautta kerätyt tiedot säilytetään Suomessa sijaitsevalla suojatulla palvelimella, jolle on pääsy vain erillisillä ylläpitäjillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

7 Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi