Opinto-opas 2015-2016

TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen, 5 op
Organizational Learning and Renewal

Lisätiedot

Korvaa kurssin TITA-4200 Organisaatiot oppivina systeemeinä.

Vastuuhenkilö

Hannu Kärkkäinen

Opetus

Toteutuskerta 1: TLO-32000 2015-01

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä
Luennot
Harjoitukset


 


 
 4 h/vko
 2 h/vko


 


 

Luentoajat ja -paikat: Keskiviikko 10 - 12 F PIENI SALI 1 , Perjantai 10 - 12 F PIENI SALI 1 , Perjantai 10 - 12 F KAPPELISALI , Keskiviikko 10 - 12 F- PIENI SALI 1

Suoritusvaatimukset

Kurssin suorittaminen vaatii seuraavat suoritukset: 1) Hyväksytysti suoritettu tentti 2) Kurssialueen kattava harjoitustyö (ryhmätyö) 3) Osallistuminen vierailuluennoille

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee organisaatioiden oppimista kuvaavat keskeiset käsitteet, näkökulmat ja mallit, ja ymmärtää organisaation oppimiseen liittyviä tärkeitä teorioita. Hän ymmärtää organisaation oppimisen keskeisiä mahdollisuuksia ja hyötyjä organisaatioiden kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää organisaation oppimiseen liittyviä tärkeitä haasteita ja tuntee keinoja arvioida ja kehittää organisaation oppimista ja uudistumista. Opiskelija ymmärtää lisäksi organisaation oppimisen eri tarkastelutasoja (yksilön, tiimin, organisaation ja organisaatioiden välisen / verkoston oppimisen tasot) ja koulukuntia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Organisaatio-oppimisen peruskäsitteet ja tärkeät mallit tai teoriat  Organisaatio-oppimisen eri tarkastelutasot (yksilö, tiimi/ryhmä, organisaatio, organisaatioiden välinen) ja näiden oppimiseen liittyvät haasteet ja vaikuttamiskeinot  Skenaario-oppiminen 
2. Organisaatio-oppimisen tärkeät näkökulmat ja koulukunnat  Tietokoneavusteinen oppiminen   
3. Organisaatio-oppimisen haasteet     
4. Organisaatio-oppimisen mahdollisuudet ja hyödyt liiketoiminnan kannalta     
5. Keinot tehostaa organisaatioiden oppimista     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen, 5 op TITA-2400 Organisaation oppiminen ja uudistuminen, 5 op  

Viimeksi muokattu 26.03.2015