Course Catalog 2014-2015
Basic

Basic Pori International Postgraduate Open University Search

|Degrees|     |Study blocks|     |Courses|    

Opinto-opas 2014-2015

Signal Processing, 25 cr

Type of the study block

Intermediate Studies

Contact

Alpo Värri, Ireneusz Defee

Learning Outcomes

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella lineaarisia suotimia yksi- ja kaksiulotteisessa tapauksessa apuohjelmia käyttäen.
After completing this module student can design one- and twodimensional linear fitlers using suitable programming tools.
- Opiskelija kykenee löytämään syvällisempiä menetelmiä kirjallisuudesta sekä muokkaamaan niitä käsillä olevaan ongelmaan sopivaksi.
Student is able to find more advanced methods and adapt them to to solve the problem at hand.
- Opiskelijalla on tarvittavat esitiedot multimedian algoritmeista ja valmiudet jatkaa sen opintoja.
Student has required background knowledge about multimedia algorithms and is prepared for advancing studies in this direction.
- Opiskelija osaa myös ratkaista yksinkertaisen hahmontunnistusongelman.
Student can solve basic pattern recognition proble.
- Opiskelija kykenee toteuttamaan signaalinkäsittelyalgoritmeja Matlabilla, C/C++-kielellä tai muulla vastaavalla toteutustavalla.
Student is able to realize signal processing algorithms in Matlab, C/C++ language or in another similar way.
- Aineopintojen jälkeen opiskelijan osaa vastata kysymykseen "mitä signaalinkäsittely tarkoittaa".

After studying the module student is able to answer question "what is signal processing about".

Prerequisites

Esitiedoksi suositellaan opintojaksoa ELT-10000 Signaalit ja mittaaminen. As a prerequisite the course ELT-10000 Signals and measurements is advisable. ( Advisable )

Further Opportunities

Study block Credit points
Signal Processing 30 cr

Content

Compulsory courses

Course Credit points Class
SGN-14006 Audio and Speech Processing 5 cr II  
SGN-16006 Bachelor's Laboratory Course in Signal Processing 5 cr III  
Total 10 cr  

Optional Compulsory Courses

SGN-80000 Signaalinkäsittelyn kandidaattiseminaari on pakollinen, mikäli kokonaisuuteen tehdään kandidaatintyö. SGN-80000 is compulsory only to those students who have Signal processing as their major in their B.Sc. degree.

Must be selected at least 15 credits of courses

Course Credit points Alternativity Class
SGN-11000 Signaalinkäsittelyn perusteet 5 cr 1   III  
SGN-11006 Basic Course in Signal Processing 5 cr 1   III  
SGN-12000 Kuvan- ja videonkäsittelyn perusteet 5 cr 2   III  
SGN-12006 Basic Course in Image and Video Processing 5 cr 2   III  
SGN-13000 Johdatus hahmontunnistukseen ja koneoppimiseen 5 cr 3   III  
SGN-13006 Introduction to Pattern Recognition and Machine Learning 5 cr 3   III  
SGN-80000 Signaalinkäsittelyn kandidaattiseminaari 0 cr   III  

1. Select 1 courses. Opintojaksot ovat toisensa poissulkevat ja niistä on valittava toinen. The courses are mutually exclusive and only one of them can be taken.
2. Select 1 courses. Opintojaksot ovat toisensa poissulkevat ja niistä on valittava toinen. The courses are mutually exclusive and only one of them can be taken.
3. Select 1 courses. Opintojaksot ovat toisensa poissulkevat ja niistä on valittava toinen. The courses are mutually exclusive and only one of them can be taken.

Complementary Courses

Opintokokonaisuutta voi täydentää millä tahansa DI-tason opintojaksolla Signaalinkäsittelyn laitokselta. The module can be completed with any undergraduate course SGN-XXXXX from the Department of Signal Processing.

Additional information

Opintokokonaisuudessa tutustutaan digitaalisessa muodossa olevien signaalien automaattisen muokkauksen ja analyysin perusmenetelmiin ja sovelletaan niitä mm. kuvan, äänen ja videon käsittelyyn sekä multimediaan liittyvissä sovelluksissa. Opintokokonaisuuden pakollisten kurssien laajuus on 25 opintopistettä, ja ne on valittu niin, että ne tarjoavat mahdollisimman laajan katsauksen oppiaineen aihepiireihin. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös täydentämään esimerkiksi ohjelmistotekniikan, tietoliikennetekniikan, digitaali- ja tietokonetekniikan, lääketieteellisen tekniikan, elektroniikan sekä automaatio- ja säätötekniikan opintoja. Erityisesti muiden kuin tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden tulee huolehtia siitä, että esitietokurssit suoritetaan ajallaan. This study module covers basic methods for automatic processing and analysis of signals and how they are applied to, among others, images, sound and video processing as well as in application related to multimedia. Mandatory courses scope in this module is 25 credit points, they are selected to provide wide overview of the area related to this module. This study module fits well as the complementary study for software engineering, telecommunications, digital and computer systems, biomedical engineering, electronics, automation and control engineering. Students from degree programs others than information technology should take care about about passing the required prerequisite courses on schedule.

Last modified05.03.2015