Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

TIE-02400 Ohjelmoinnin tekniikat, 6 op
Programming Techniques

Vastuuhenkilö

Matti Rintala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 
 4 h/vko
 2 h/vko
+2 h/vko 
TIE-02400 2014-01 Tiistai 10 - 12 , TB104
Maanantai 14 - 16 , TB104

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tentti/välikoe, harjoitustyöt sekä harjoitukset.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Arvosanan "hyvä" saavuttanut opiskelija pystyy osallistumaan suuremman ohjelmiston toteuttamiseen: Opiskelija osaa käyttää yleisesti käytettäviä ohjelmointityökaluja. Opiskelija osaa ohjelmoida moduuleja, jotka ovat yhteydessä ympäristöönsä ennalta annettujen rajapintojen kautta. Opiskelija pystyy tulkitsemaan rajapintadokumentaatiota ja ymmärtää sopimussuunnittelun periaatteet. Opiskelija tuntee aiempaa enemmän ohjelmointikielten rakenteita ja osaa käyttää niitä ohjelmissaan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskelija osaa käyttää versionhallintaohjelmistoa lähdekoodin versiointiin ja jakamiseen.  Opiskelija ymmärtää keskitetyn ja hajautetun versionhallinnan erot. Hän osaa käyttää edistyksellisempiä versionhallinnan ominaisuuksia kuten haaraumia.   
2. Opiskelija osaa testata ja debugata ohjelmaansa virheiden löytämiseksi. Hän osaa käyttää debuggerin perustoimintoja. Hän osaa selittää yksikkö- ja integrointitestauksen ja jatkuvan integroinnin käsitteet.  Opiskelija osaa käyttää debuggerin edistyksellisempiä toimintoja. Hän osaa useita testausmenetelmiä ja suunnitella yksinkertaisen ohjelman testaus- ja integrointistrategian.   
3. Opiskelija osaa selittää sopimussuunnittelun, esi- ja jälkiehtojen sekä luokkainvariantin käsitteet sekä toteuttaa ne valmiina annetussa rajapinnassa.  Opiskelija osaa itsenäisesti kirjoittaa sopimussuunnittelua käyttävän rajapintaspesifikaation ja sen toteutuksen.   
4. Opiskelija pystyy kirjoittamaan ohjelmaansa graafisen käyttöliittymän ja ymmärtää siihen liittyvät toteutusperiaatteet.  Opiskelija ymmärtää syvällisemmin graafisen käyttöliittymän toteuttamiseen liittyviä asioita kuten kotoistamisen yms.   
5. Opiskelija osaa selittää poikkeus- ja virhe-termien eron, ohjelmointikielen poikkeusmekanismin toiminnan sekä kirjoittaa poikkeuksia käyttäviä ohjelmia.  Opiskelija osaa selittää poikkeusturvallisuuden käsitteen, sekä eri poikkeustakuiden toteuttamisen ohjelmassa. Hän osaa näitä käyttäen suunnitella poikkeusturvallisia ohjelmia.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosanaan vaikuttavat tentti/välikoe, viikkoharjoituksiin osallistuminen sekä harjoitustöiden arvosanat.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02200 Ohjelmoinnin peruskurssi Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-02400 Ohjelmoinnin tekniikat, 6 op OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TIE-02400 2014-01   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu05.03.2014