Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin, 5 op
Introduction to Systems Analysis

Vastuuhenkilö

Risto Ritala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 
 2 h/vko
 2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko


 
ASE-2510 2014-01 Torstai 14 - 16 , SC105B

Suoritusvaatimukset

Tentti. Tietokoneharjoitukset ja laskuharjoitukset/kotilaskut.

Osaamistavoitteet

Opintojakso esittää mittaus- ja malliepävarmuuden sekä mittausdatan tulkinnan bayesilaisesta näkökulmasta. Opintojaksolla esitetään auto- ja ristikorrelaatiofunktiot sekä teho- ja ristispektri dynamiikan tarkastelun välineinä, kun systeemistä kerätty mittausdata on kohinaista. Opintojaksolla esitetään, miten ajallisen signaalin ja kuvadatan tehospektri muodostetaan ja tulkitaan. Osaa (arvosana 3/5) 1. Määritellä mittausinformaation kohdesysteemin tilan todennäköisyysjakaumana. 2. Laskea Bayesin kaavalla mittausinformaation datan ja ennakkotiedon perusteella. 3. Ratkaista ML/MAP-menetelmällä 1- tai 2-ulotteisten satunnaismuuttujien jakaumamallien parametrit ja niiden epävarmuuden. 4. Laskea lineaarisen dynaamisen järjestelmän taajuusvasteen kohinaisesta input/output -datasta ja arvostella saadun vasteen luotettavuutta. 5. Tutkia signaalin ja kuvan ominaisuuksia laskemalla numeerisesti Fourier-muunnoksen ja spektrin. Arvosana (1/5): vähintään kolme tavoitteista täyttyy.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Bayesin kaava ja sen soveltaminen mittausdatan tulkintaan. Tilan ennustaminen.  MLP-neuroverkko   
2. Tilastollisen mallin parametrien identifiointi MAP-menetelmällä ja parametrien epävarmuus.   Kuvan analysointi 2d-spektrin avulla.    
3. Kovarianssifunktiot ja spektrit.     
4. Lineaarisen dynaamisen järjestelmän taajuusvasteen identifointi kohinaisesta mittausdatasta sekä taajuusvasteen luotettavuuden arviointi koherenssin perusteella.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti. Tietokoneharjoitukset ja laskuharjoitukset/kotitehtävät.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot             Ei    Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-2110 Systeemit ja säätö Suositeltava    
ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin, 5 op ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin, 5 op  
ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin, 5 op MIT-3010 Mittausdatan analyysi 1, 7 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ASE-2510 2014-01 Mittausinformaation ja systeemien analysoinnin perusteet   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu23.01.2014