Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

SGN-11000 Signaalinkäsittelyn perusteet, 5 op
Basic course in Signal Processing

Vastuuhenkilö

Tapio Saramäki, Heikki Huttunen, Karen Eguiazarian, Ireneusz Defee

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 
 2 h/vko
 2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko


 
SGN-11000 2014-01 Keskiviikko 14 - 16 , TB103
Keskiviikko 14 - 16 , S3

Suoritusvaatimukset

Tentti tai välikokeet. Lisäksi on suoritettava 25 % viikkoharjoituksista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa signaalinkäsittelyn keskeiset peruskäsitteet ja osaa keskustella niistä sekä ratkaista niihin liittyviä tehtäviä. Opiskelija hallitsee myös Matlab-ohjelmiston alkeet ja hänellä on jatkokursseilla tarvittava peruslaskurutiini. Lisäksi opiskelija osaa analysoida lineaarisen suotimen tärkeimmät ominaisuudet sen siirtofunktion kautta sekä suunnitella FIR-suotimia joko Matlabilla tai ikkunamenetelmällä käsin. Opiskelija osaa myös ratkaista signaalin diskreetin Fourier-muunnoksen sekä matriisimenetelmällä että FFT-algoritmilla. Lisäksi hän osaa suunnitella digitaalisen järjestelmän näytteenottotaajuuden muunteluun.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet: näytteenottoteoreema, diskreetit signaalit ja niiden ominaisuudet, digitaaliset lineaariset järjestelmät ja niiden ominaisuudet, konvoluutio.     
2. Lineaaristen järjestelmien analyysi: diskreetti Fourier-muunnos, FFT, z-muunnos, siirtofunktio ja taajuusvaste.  Fourier-muunnos, Fourier-sarja ja diskreettiaikainen Fourier-muunnos.   
3. Lineaaristen järjestelmien synteesi: FIR-suodinten suunnittelu ikkunamenetelmällä.    Remez-menetelmä 
4. Näytteenottotaajuuden muuntelu: interpolointi- ja desimointioperaatiot.  Näytteenottotaajuuden muuntelun sovelluksia A/D- ja D/A-muunnoksessa.   
5. Katsaus sovelluksiin. Lisäksi pyritään saamaan vierailuluennoitsijoita laitokselta ja teollisuudesta.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Osaamisen mittarit: Tentti sekä osin pakolliset viikkoharjoitukset ja niiden bonuspisteet. Arvosana määräytyy tentin sekä laskuharjoitusaktiivisuuden perusteella. Viikkoharjoituksissa harjoitellaan työkalujen käyttöä ja mitataan niiden hallinta. Tentti mittaa opintojakson ydinaineksen omaksumista.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Opintomoniste   Signaalinkäsittelyn perusteet   Heikki Huttunen         Kyllä    Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ELT-10000 Signaalit ja mittaaminen Suositeltava    
MAT-01120 Insinöörimatematiikka B 1 Suositeltava    
MAT-01220 Insinöörimatematiikka B 2 Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
SGN-11000 Signaalinkäsittelyn perusteet, 5 op SGN-1201 Signaalinkäsittelyn menetelmät, 3 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
SGN-11000 2014-01        

Viimeksi muokattu10.01.2014