Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

ELT-10000 Signaalit ja mittaaminen, 4 op
Signals and Measurements

Lisätiedot

Opintojaksot ELT-10000 ja TLT-5100 eivät voi molemmat sisältyä TTY:n tutkintoihin.

Vastuuhenkilö

Pekka Uotila

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Laboratoriotyö


 
 4 h/vko
 10 h/per


 


 


 
ELT-10000 2014-01 Maanantai 12 - 14 , S4
Torstai 10 - 12 , S4

Suoritusvaatimukset

Tentti, laboratoriotyö ja laboratoriokoe.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee mittaamisen periaatteet ja virhelähteet 2) osaa käyttää laboratorion perusmittalaitteita, simulointiohjelmaa ja tietokoneeseen liitettävää signaalinkeruulaitetta 3) tuntee vastuksen, kondensaattorin ja kelan ominaisuudet ja tunnistaa komponentit niin piirilevyllä kuin kytkentäkaaviossakin 4) osaa laskea ja mitata virrat ja jännitteet yksinkertaisissa RLC-piireissä 5) tuntee taajuusspektrin käsitteen ja pystyy selvittämään sähköpiirin taajuusvasteen laskemalla, mittaamalla ja piirianalyysiohjelmalla simuloimalla 6) tuntee suodinten perustyypit (alipäästö, ylipäästö, kaistanpäästö ja kaistanesto) sekä niiden analogisen toteutuksen sekä RLC-piireillä että operaatiovahvistinpiirillä ja digitaalisesti FIR-suotimella 7) tuntee signaalin näytteenoton periaatteen ja näytteenottoteoreeman 8) osaa soveltaa näyteenottoa mittaustilanteessa, jossa käytetään resistiivistä, kapasitiivista tai induktiivista anturia

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Suureet ja yksiköt: Tasa- ja vaihtovirta ja -jännite. Pätö- ja loisteho. Desibeli.     
2. Komponentit ja niiden ominaisuudet: Vastus, kela, kondensaattori, diodi ja operaatiovahvistin. Jännitelähde. Vaihtovirtaimpedanssi.     
3. Laboratoriolaitteet ja mittaaminen. Simulointiohjelman käyttö. Työselostuksen tekeminen.     
4. Taajuustason analyysi. Fourier-sarja ja -muunnos. Siirtofunktio. Suotimet.     
5. Näytteenotto. AD- ja DA-muuntimet. Näytteenottoteoreema. Digitaalinen suodin. Mittausdatan keruu anturilta tietokoneelle.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tenttiin perustuva arviointi mittaa kurssin ydinaineksen omaksumista. Henkilökohtaisella laboratoriokokeella varmistetaan, että työryhmän kukin jäsen on perehtynyt työn teoriaan, laitteisiin ja mittausmenetelmiin.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Opintomoniste   Signaalit ja mittaaminen   Pekka Uotila       Moniste päivitetään vuosittain.   Kyllä    Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-10000 Signaalit ja mittaaminen, 4 op ELT-10001 Signaalit ja mittaaminen, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ELT-10000 2014-01   Luennot
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Opintojaksoon liittyvät dokumentit

Signaalit_ja_mittaaminen.pdf Signaalit_ja_mittaaminen_ratkaisut.pdf Signaalit_ja_mittaaminen_labra.pdf

Viimeksi muokattu27.10.2014