Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Helge Lemmetyinen
Tiedekunnan sihteeri: Riitta Myyryläinen
Opetuksen suunnittelija: Suvi-Päivikki Ikonen, Anna Pitkänen

Rakenne

Kandidaatin tutkinnon perusopinnot, 113 op

Osaamistavoitteet

- Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellisiä tietoja ja menetelmiä ongelmanratkaisuun
- tuntee ympäristö- ja energiatekniikan eri osa-alueet ja niiden perusteet
- pystyy käyttämään yliopiston tietoteknisiä järjestelmiä ja toteuttamaan yksinkertaisia tietokoneohjelmia itsenäisesti
- tuntee liiketoiminnan perusteet ja yritystoiminnan lähtökohdat
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset energia- tai ympäristötekniikan suunnan aineopintojen suorittamiseen.

Pakolliset opintojaksot

Opiskelija voi halutessaan korvata Insinöörimatematiikan opintojaksot 1-4 Laajan matematiikan opintojaksoilla 1-4. Vastaavasti opiskelija voi halutessaan korvata Insinöörifysiikan opintojaksot I-II Laajan fysiikan opintojaksoilla I-III.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-1250   Järjestelmien ohjaus 5 op II  
BIO-1011   Ympäristötekniikan perusteet 1 3 op I  
BIO-1031   Ympäristötekniikan perusteet 2 2 op II  
ENER-1200   Ilmansuojelu 3 op I  
ENER-7010   Teollisuuden prosessit 4 op II  
ENER-8010   Energiatekniikan perusteet 3 op II  
FYS-1010   Fysiikan työt I 3 op I  
FYS-1091   Insinöörifysiikka I 7 op I  
FYS-1101   Insinöörifysiikka II 7 op I  
KEM-1410   Laaja kemia 1 4 op I  
KEM-1420   Laaja kemia 2 4 op I  
KEM-1430   Laaja kemia 3 4 op I  
MAT-10414   Insinöörimatematiikka D 1u 5 op I  
MAT-10424   Insinöörimatematiikka D 2u 5 op I  
MAT-10434   Insinöörimatematiikka D 3u 5 op I  
MAT-10444   Insinöörimatematiikka D 4u 4 op I  
MEC-2350   Teknillisen mekaniikan perusteet 5 op II  
OHJ-1010   Tietotekniikan perusteet 4 op I  
OHJ-1100   Ohjelmointi I 4 op I  
STL-2600   Ympäristöterveyden perusteet 3 op II  
TETA-1010   Teollisuustalouden perusteet 4 op II  
TUR-1011   Turvallisuusjohtamisen perusteet 3 op II  
TUR-3230   Ympäristöriskien analysointi 5 op III  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään perustaso) 3 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (jatkotaso) 3 op  
Yhteensä 102 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KIE-1210   Suomen kielikoe 3 op 1   I  
KIE-2200   Ruotsia tekniikan opiskelijoille 3 op 1   II  
KIE-2210   Ruotsin kielikoe 3 op 1   I  
KIE-2230   Ruotsia tekniikan opiskelijoille osittaisena verkkokurssina 3 op 1   II  
MAT-20401   Vektorianalyysi 4 op 2   II  
MAT-20451   Fourier'n menetelmät 4 op 2   II  
MAT-20501   Todennäköisyyslaskenta 4 op 2   II  
MAT-21241   Operaatiotutkimus 4 op 2   II  
MAT-31102   Numeerinen analyysi 4 op 2   II  

1. Valitaan yksi opintojakso. Äidinkieleltään ruotsinkieliset valitsevat KIE-1210.
2. Valitaan kaksi opintojaksoa. Energiatekniikan suunnan opiskelijoille suositellaan kahta seuraavista: MAT-20401, MAT-20451, MAT-20501, MAT-31102. Ympäristötekniikan suunnan opiskelijoille suositellaan kahta seuraavista: MAT-20451, MAT-20501, MAT-21241.


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin voi tehdä kandidaatintyön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Energia- ja prosessitekniikka 26 op
Paperinjalostus- ja pakkaustekniikka 25 op
Talotekniikka 26 op
Turvallisuustekniikka ja ympäristöjohtaminen 26 op
Voimalaitosten ympäristö- ja turvallisuuskysymykset 25 op


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin ei voi tehdä kandidaatintyötä

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Energiatekniikan suunnan aineopinnot 25 op

Aineopintokokonaisuus on pakollinen energiatekniikan opintosuunnan opinnoissa.


Vapaasti valittavat opinnot, 9 op

Täydentävät opintojaksot

Alempaan korkeakoulututkintoon voi sisältyä harjoittelua 0-5 op. Suositeltavia opintojaksoja koulutusohjelman opiskelijoille ovat esimerkiksi seuraavat allaluetellut opintojaksot pää- ja sivuaineen/sivuaineiden opintojen syventämisen/ täydentämisen lisäksi. Lisäksi opiskelijalle suositellaan kieliopintoja.

Opintojakso Opintopisteet
KEM-1000   Tehokas oppiminen -johdatus yliopisto-opintoihin 1 op
KIE-1420   Tekstinhuollon ABC, verkkokurssi 1 op
KIE-1440   Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
KIE-1520   Opinnäytetyön kirjoittaminen 1 op
KIE-3377   Scientific Writing in English 3 op
RTT-5060   Työoikeus ja työmarkkinatietous 3 op
RTT-8510   Sovellusohjelmat 2 op
TETA-1031   Projektinhallinta 4 op
TETA-1040   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op


Kandidaatintyö (8 op)

Osaamistavoitteet

- Kandidaatintyön suoritettuaan opiskelija: - tiedostaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteet.
- osaa hankkia ja valikoida tietoa.
- osaa suunnitella ajankäyttönsä sovitun aikataulun mukaisesti.
- kykenee tuottamaan kriittisen, analyyttisen, loogisen ja kieliasultaan hyvän kirjallisen esityksen.
- osaa argumentoida sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Lisätiedot

Opiskelija voi aloittaa kandidaatintyön tekemisen, kun hän on suorittanut perusopinnoista vähintään 70 opintopistettä ja pääaineen opinnoista vähintään 15 opintopistettä. Lisäksi opiskelijalla täytyy olla hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma. Aineopintokokonaisuuksien vastuulaitokset ilmoittavat tarkemmin siitä, miten kandidaatintyö on mahdollista suorittaa. Kandidaatintyön yhteydessä tehdään kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyden opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon. Lisätietoa: POP> Opiskelu > Luonnontieteet ja ympäristötekniikka > opinnäytetyöt > kandidaatintyö


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma perustaa toimintansa ja opetuksensa luonnontieteisiin ja tekniikkaan. Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa tutkijoita ja korkean tason ammattilaisia, jotka analysoivat ja arvioivat ympäristöön liittyviä kysymyksiä, kehittävät menetelmiä ja laitteita saastuneen ympäristön kunnostamiseksi sekä toimivat ympäristöalan johtamis- ja asiatuntijatehtävissä. Erityisesti syvennytään sellaisiin tuotanto- ja energiatekniikoihin, jotka estävät ympäristöhaittojen syntyä ja joilla edistetään teollisuuden ja yhdyskuntien jätevirtojen ympäristöä säästäviä toimia. Diplomi-insinööritutkintokoulutuksessa on päämääränä jatkuvasti uudistuva eri tekniikan ja tieteenaloja yhdistävä tieteellinen opetustyö, joka antaa kansallisesti ja kansainvälisesti vastauksia ja toimivia ratkaisumalleja aikamme ympäristöhaasteisiin. Opetuksessa kiinnitetään huomio uusiutuviin ja ympäristöpäästöjä vähentäviin tuotantotekniikoihin ja energialähteisiin, materiaalien säästöön ja kierrätykseen sekä luonnonmukaisiin puhdistusmenetelmiin.

Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

tutkintorakennekaavio-YE-TkK-1112.pdf

Viimeksi muokattu16.01.2012