Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Helge Lemmetyinen
Tiedekunnan sihteeri: Riitta Myyryläinen
Opetuksen suunnittelija: Suvi-Päivikki Ikonen, Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

- Diplomi-insinöörin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa
- osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin
- pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa ympäristö- ja energiatekniikan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä
- pystyy osallistumaan tekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot, 10 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
BIO-4660   Biokaasuteknologia materiaalivirtojen hallinnassa ja energiantuotannossa 4 op 1
ENER-3051   Lämmönsiirron jatkokurssi 3 op 2
ENER-7200   Prosessien simulointi 5 op 2
KEM-3150   Polymeerikemian työt 5 op 3
KEM-3200   Pintakemia 3 op 3
KEM-4150   Ympäristökemia 3 op 3
KEM-4250   IR-spektroskopia 2 op 3
KEM-4300   Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria 2 op 3
KEM-5350   Kemian seminaari 5 op 3
Yhteensä 32 op  

1. Opintojaksot pakollisia vesi- ja jätehuoltotekniikan sekä ympäristöbiotekniikan/Y syventäviin opintoihin.
2. Opintojaksot pakollisia virtaustekniikan, voimalaitos- ja polttotekniikan tai talotekniikan syventäviin opintoihin.
3. Opintojaksot pakollisia kemian syventäviin opintoihin.

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
KIE-1440   Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op 2  
KIE-3377   Scientific Writing in English 3 op 2  
MAT-45050   Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op 1  
RTT-8530   CAD-järjestelmät ja tekninen piirustus 4 op 1  

1. Suoritettaessa vesi- ja jätehuoltotekniikan tai ympäristöbiotekniikan/Y syventävät opinnot valittava toinen opintojaksoista.
2. Suoritettaessa vesi- ja jätehuoltotekniikan tai ympäristöbiotekniikan/Y syventävät opinnot valittava toinen opintojaksoista.

Täydentävät opintojaksot

Kun diplomityö tehdään virtaustekniikan, voimalaitos- ja polttotekniikan tai talotekniikan syventävien opintojen kokonaisuuteen, täydennetään tutkinnon perus- ja aineopinnot näistä opintojaksoista 15 op laajuuteen. Jos diplomityö tehdään turvallisuustekniikan tai paperinjalostus- ja pakkaustekniikan syventävien opintojen kokonaisuuteen, opiskelijan tulee valita 10-20 op TTY:n opintojaksoja tutkinnon perus- ja aineopintoihin.

Opintojakso Opintopisteet
ACI-21130   Teollisuusprosessien mallintaminen ja säätörakenteet 5 op
ASE-2510   Johdatus systeemien analysointiin 5 op
MAT-31090   Matriisilaskenta 1 5 op
MAT-31102   Numeerinen analyysi 4 op
MAT-33500   Differentiaaliyhtälöt 5 op

Lisätiedot

Koulutusohjelman perus- ja aineopintojen laajuus on 10-20 op.


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet

Tutkintoon hyväksytään aineopintokokonaisuuksiksi kaikki TTY:n aineopintokokonaisuudet esitietovaatimukset huomioon ottaen.


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin voi tehdä diplomityön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kemia/Y/DI 30 op
Paperinjalostus- ja pakkaustekniikka 30 op
Talotekniikka 30 op
Turvallisuustekniikka ja ympäristöjohtaminen 30 op
Vesi- ja jätehuoltotekniikka 30 op
Virtaustekniikka 30 op
Voimalaitos- ja polttotekniikka 30 op
Ympäristöbiotekniikka (Y) 30 op
Ympäristöterveys 30 op


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin ei voi tehdä diplomityötä

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kemia/B,TL,Y/ DI sivuaine 30 op
Materiaalivirtojen hallinta (DI) 30 op
Vesi- ja jätehuollon maarakenteet 30 op
Vesitekniikka (DI) 30 op

Lisäksi kaikki muut TTY:n syventävät opintokokonaisuudet esitietovaatimukset huomioon ottaen.


Vapaasti valittavat opinnot, 25 op

Täydentävät opintojaksot

Suositeltavia opintojaksoja koulutusohjelman opiskelijoille ovat esimerkiksi seuraavat allaluetellut opintojaksot pää- ja sivuaineen/sivuaineiden opintojen syventämisen/ täydentämisen lisäksi. Opiskelijoille suositellaan kieliopintoja. Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon voi sisältyä harjoittelua yhteensä enintään 10 op.

Opintojakso Opintopisteet
KIE-1420   Tekstinhuollon ABC, verkkokurssi 1 op
KIE-1440   Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
KIE-1520   Opinnäytetyön kirjoittaminen 1 op
KIE-3377   Scientific Writing in English 3 op
RTT-5060   Työoikeus ja työmarkkinatietous 3 op
TETA-1031   Projektinhallinta 4 op
TETA-1040   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op

Vapaasti valittavien opintojen laajuus on 0-25 op. Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon voi sisällyttää harjoittelua vapaasti valittavina opintoina yhteensä enintään 10 opintopistettä.


Diplomityö (30 op)

Osaamistavoitteet

- Diplomityön suoritettuaan opiskelija: - osaa analysoida, arvioida ja käyttää tieteellisiä julkaisuja.
- osaa valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivat tutkimusmenetelmät ja tarvittaessa osaa ottaa huomioon poikkitieteellisen tutkimuksen tarpeet.
- osaa soveltaa hakemaansa tietoa itsenäisesti tutkimusongelmaan.
- osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin.
- osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää koejärjestelyyn liittyvät virhelähteet ja epävarmuustekijät.
- osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa tieteellisen raportin.

Lisätiedot

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyden opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

tutkintorakennekaavio-YE-DI-1112.pdf YE-sivuainesuositustaulukko-2011-12-opas.pdf

Viimeksi muokattu16.01.2012