Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tuotantotalouden koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Miia Martinsuo
Tiedekunnan sihteeri: Marita Nikkanen, Lea Rantatupa-Vähälä
Opetuksen suunnittelija: Soila Kolari

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellisiä tietoja ja keinoja ongelmanratkaisuun. Opiskelija osaa määritellä tuotantotalouden keskeiset käsitteet ja muodostaa perusnäkemyksen yritysten toiminnasta ja niiden johtamisesta. Opiskelija osaa soveltaa yrityksen toiminnan suunnittelun, ohjauksen ja seurannan perusmenetelmiä sekä tunnistaa vähintään yhden tekniikan alan keskeiset käsitteet. Opiskelija osaa seurata ja tulkita talouden ja tekniikan kehitystä sekä yhteiskunnallista merkitystä. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin. Opiskelija osaa viestiä äidinkielen lisäksi toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Opiskelija osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla. Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Kandidaatin tutkinnon perusopinnot, 116 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
FYS-1010   Fysiikan työt I 3 op I  
FYS-1091   Insinöörifysiikka I 7 op I  
FYS-1101   Insinöörifysiikka II 7 op I  
KEM-1100   Insinöörikemia 3 op I  
KIE-1440   Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op II  
KIE-2200   Ruotsia tekniikan opiskelijoille 3 op 1 I  
KIE-2210   Ruotsin kielikoe 3 op 1 I  
KIE-2230   Ruotsia tekniikan opiskelijoille osittaisena verkkokurssina 3 op 1 I  
LIKU-1000   Toimitusketjun hallinta ja globaalit kuljetukset 4 op II  
MAT-10412   Insinöörimatematiikka B 1u 5 op I  
MAT-10422   Insinöörimatematiikka B 2u 5 op I  
MAT-10432   Insinöörimatematiikka B 3u 5 op I  
MAT-10442   Insinöörimatematiikka B 4u 4 op I  
MAT-20501   Todennäköisyyslaskenta 4 op II  
MAT-21241   Operaatiotutkimus 4 op II  
OHJ-1010   Tietotekniikan perusteet 4 op I  
RTT-5030   Yritys- ja kauppaoikeus 1 op II  
TETA-1010   Teollisuustalouden perusteet 4 op I  
TETA-1031   Projektinhallinta 4 op II  
TETA-1040   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op III  
TETA-1050   Kansantalous 3 op II  
TETA-1101   Yritysorganisaatiot ja ihmisten johtaminen 4 op II  
TETA-1200   Yrityksen talous 4 op II  
TETA-1300   Markkinointi 4 op I  
TETA-1400   Toiminnanohjaus 5 op I  
TETA-1501   Teknologiajohtaminen 4 op I  
TITA-1110   Tietojohtamisen perusteet 1 4 op II  
TTT-1000   Akateeminen opiskelu 1-2 op I  
TUR-1011   Turvallisuusjohtamisen perusteet 3 op II  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään alkeistaso) 6 op    
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään perustaso) 3 op    
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (jatkotaso) 3 op    
Yhteensä 122 op    

1. Suomenkielinen opiskelija suorittaa yhden näistä opintojaksoista. Ruotsinkielinen opiskelija suorittaa suomen kielen opintojakson.

Lisätiedot

Tuotantotalouden tekniikan kandidaatti -tutkintoon ei sisälly pakollista harjoittelua. Kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi kuitenkin sisällyttää enintään 5 op vapaaehtoista harjoittelua.

Tuotantotalouden kandidaatti -tutkintoon ei sisälly pakollista harjoittelua. Kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi kuitenkin sisällyttää enintään 5 op vapaaehtoista harjoittelua.


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin voi tehdä kandidaatintyön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Tuotantotalous 25 op


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin ei voi tehdä kandidaatintyötä

Tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelijat valitsevat teknisen 25 opintopisteen aineopintokokonaisuuden muualta kuin teollisuustalouden tai tiedonhallinnan ja logistiikan laitokselta. Ihmiskeskeinen suunnittelu -aineopintokokonaisuus EI käy tekniseksi aineopintokokonaisuudeksi.


Vapaasti valittavat opinnot, 6 op

Opintokokonaisuus valitaan vapaasti.


Kandidaatintyö (8 op)

Osaamistavoitteet

- Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - laatia tieteellisen tutkielman suomen kielellä - toimia seminaarissa osanottajana, puheenjohtajana, opponenttina ja alustajana - suunnitella ajankäyttönsä projektin aikataulun mukaisesti - arvioida toisten opiskelijoiden aiheanalyyseja, tutkimussuunnitelmia, kandityön käsikirjoituksia ja seminaarialustuksia - perustella mielipiteensä tieteellisin argumentein - kirjallisuustutkimuksen tiedonhankintamenetelmät

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelman kandidaatintyö tehdään Tuotantotalous -aineopintokokonaiusuteen. Lisätietoja kandidaatintyön edellytyksistä POPista (Opiskelu/Teknis-taloudellinen/Opinnäytteet)


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

TU_TkKtutkintorakennekaavio_1112.pdf

Viimeksi muokattu08.06.2011