Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tuotantotalouden koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Miia Martinsuo
Tiedekunnan sihteeri: Marita Nikkanen, Lea Rantatupa-Vähälä
Opetuksen suunnittelija: Soila Kolari

Osaamistavoitteet

- Diplomi-insinöörin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa toimia työelämässä erilaisissa alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Opiskelija osaa soveltaa tuotantotalouden tutkimuksen teoreettisia ja metodologisia perusteita sekä kerätä, luokitella, tulkita ja soveltaa ammatillista tietoa systemaattisesti ja kriittisesti.Opiskelija osaa tieteellisiä lähestymistapoja soveltaen arvioida, suunnitella ja johtaa yrityksen toimintaa ja teknologian hyödyntämistä. Opiskelija osaa tulkita tekniikan alan tuotantotaloudellisia kysymyksiä sekä käyttää viestintä- ja yhteistyötaitojaan monitieteisessä ja kansainvälisessä yhteisössä. Opiskelija pystyy osallistumaan teknis-taloudellisten ilmiöiden ja ongelmien yhteiskunnalliseen keskusteluun. Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot, 15 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
TETA-4010   Tutkimusmetodologia 6 op
TETA-4020   Yrityksen johtaminen 6 op
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 3 op
Yhteensä 15 op

Lisätiedot

Tuotantotalouden diplomi-insinööri - tutkintoon voi pakollisen harjoittelun lisäksi sisällyttää vapaasti valittaviin enintään 2 op vapaaehtoista harjoittelua.


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin voi tehdä diplomityön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Logistiikka ja kuljetusjärjestelmät 30 op
Teollisuustalous 30 op
Turvallisuusjohtaminen 30 op


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin ei voi tehdä diplomityötä

Tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelijat valitsevat teknisen 25/30 opintopisteen aine- tai syventävien opintojen kokonaisuuden muualta kuin teollisuustalouden tai tiedonhallinnan ja logistiikan laitokselta. Ihmiskeskeinen suunnittelu -aineopintokokonaisuus EI käy tekniseksi aineopintokokonaisuudeksi.


Vapaasti valittavat opinnot, 20 op

Opintokokonaisuus valitaan vapaasti.


Diplomityö (30 op)


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

TU_DItutkintorakennekaavio_1112.pdf

Viimeksi muokattu08.06.2011