Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tietotekniikan koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Antti Valmari
Tiedekunnan sihteeri: Päivi Salo
Opetuksen suunnittelija: Kaisa Keskitalo

Osaamistavoitteet

- Tutkinnon suoritettuaan: Opiskelija ymmärtää tieteellistä ajattelua ja hänellä on perusvalmius tieteellisiin työskentelytapoihin.
- Hän tuntee tietotekniikan perusteet laaja-alaisesti, ja hänellä on ammatillinen perusosaaminen kahdella osa-alueella. Hänellä on edellytykset seurata tietotekniikan kehitystä.
- Hänellä on edellytykset jatkaa diplomi-insinöörin tutkintoon sekä valmius jatkuvaan oppimiseen.
- Hän hallitsee suomea ja ruotsia lainsäädännössä vaaditulla tasolla sekä yhtä vierasta kieltä käytännöllisellä tasolla. Hän osaa ilmaista teknisiä asioita kirjallisesti.
- Hänellä on edellytykset tulkita tietotekniikan yhteiskunnallista merkitystä ja kehitystä.

Rakenne

Kandidaatin tutkinnon perusopinnot, 114 op

Osaamistavoitteet

- Yleisen luonnontieteellisen tietämyspohjan synnyttäminen.
- Tietotekniikassa tarvittavan matemaattisen aineksen hallinta.
- Muut yleiset perustiedot kuten kieli- ja talousopinnot.
- Valmius aineopintojen suorittamiseen.
- Yleisnäkemys tietotekniikan osa-alueista: ohjelmistotekniikka, tietokonetekniikka, tietoliikennetekniikka ja signaalinkäsittely.

Pakolliset opintojaksot

Matematiikan, fysiikan ja kemian opintojaksojen sijaan voidaan valita vastaavat laajat opintojaksot. Vaadittua vastaava, yhden opintopisteen pienempi opintojakso kelpaa vaaditun tilalle automaattisesti, jos suoritusvuonna ei ollut tarjolla suoritettua isompaa vaihtoehtoa eikä opintojakson kohdalla ole muuta määrätty. Ylemmän tason määräyksistä johtuen ei kuitenkaan ole mahdollista alittaa matematiikan, fysiikan, kemian, tietotekniikan, talouden, vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen minimilaajuuksia.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
FYS-1010   Fysiikan työt I 3 op II  
FYS-1091   Insinöörifysiikka I 7 op II  
FYS-1101   Insinöörifysiikka II 7 op II  
IHTE-1100   Käytettävyyden perusteet 3 op II  
KEM-1100   Insinöörikemia 3 op  
KIE-2200   Ruotsia tekniikan opiskelijoille 3 op 1  
MAT-10411   Insinöörimatematiikka A 1u 5 op I  
MAT-10421   Insinöörimatematiikka A 2u 5 op I  
MAT-10431   Insinöörimatematiikka A 3u 5 op I  
MAT-21161   Algoritmimatematiikka 4 op I  
OHJ-1020   Tietotekniikan perusteet ja varusohjelmat 5 op 2 I  
OHJ-1110   Laaja ohjelmointi 1 5 op I  
OHJ-1160   Laaja ohjelmointi 2 6 op I  
OHJ-2100   Ohjelmistotieteen perustyökaluja 5 op III  
OHJ-3010   Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op II  
SGN-1201   Signaalinkäsittelyn menetelmät 3 op I  
TETA-1010   Teollisuustalouden perusteet 4 op  
TKT-1101   Digitaalitekniikan perusteet 4 op I  
TKT-1111   Tietokonearkkitehtuuri 1 5 op  
TKT-3201   Tietokonearkkitehtuuri 2 5 op  
TLT-2100   Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op II  
TLT-3101   Tietoturvallisuuden perusteet 3 op II  
TST-1100   Johdatus yliopisto-opintoihin 1 op I  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään perustaso) 3 op    
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (jatkotaso) 3 op    
Yhteensä 106 op    

1. Suomenkielisen opiskelijan on saavutettava ruotsinkielen opinnoissa asetuksen mukainen kielitaito. Tämän opintojakson voi korvata kielikokeella KIE-2210 tai vastaavalla. Muunkielisiä opiskelijoita koskevista vaatimuksista on säädetty erikseen.
2. Jos OHJ-1020 sijaan on suoritettu versio, jossa ei ole varusohjelmia, vajaus täytetään suorittamalla OHJ-1050 Varusohjelmat 2 op.

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opiskelija voi siirtää joko yhden näistä tai vieraan kielen jatkotason opinnot suoritettavaksi DI-vaiheessa. Siirretty opintojakso tulee DI-vaiheen pakolliseksi siellä määritellyn minimimäärän lisäksi. Valintoja tehdessään opiskelijan tulee ottaa huomioon opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien esitietovaatimukset.

Valittava vähintään 8 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-10440   Insinöörimatematiikka X 4u 4 op II  
MAT-20501   Todennäköisyyslaskenta 4 op II  
MAT-20601   Diskreetti matematiikka 4 op II  
MAT-21241   Operaatiotutkimus 4 op II  
MAT-33311   Tilastomatematiikka 1 4 op II  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuuden minimilaajuus on 114 op vähennettynä DI-vaiheeseen siirrettyjen opintojen laajuudella. Normaalitapauksessa se täyttyy edellä luetelluista opinnoista. Muissa tapauksissa opintokokonaisuutta voi tarvittaessa täydentää aineopintokokonaisuuksista yli jäävillä opintopisteillä ja suorittamalla ylimääräisiä opintojaksoja vaihtoehtoisten luettelosta. Tarvittaessa opiskelija voi suorittaa aineopintokokonaisuuksiin ylimääräisiä täydentäviä opintojaksoja.

Lisätiedot

Perusopinnot ovat 110 op tai 111 op, jos opiskelija käyttää mahdollisuutta siirtää yksi opintojakso DI-vaiheeseen kuten alla on kuvattu.

Perusopintojen laajuus on 110 op tai 111 op, jos opiskelija siirtää opintojakson DI-vaiheeseen kuten perusopintojen kohdalla on kuvattu.


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin voi tehdä kandidaatintyön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Digitaali- ja tietokonetekniikka 25 op
Hypermedia 25 op
Ihmiskeskeinen suunnittelu 25 op
Ohjelmistotekniikka 25 op
Signaalinkäsittely ja multimedia 25 op
Teknillinen matematiikka 25 op
Teknillisen laskennan menetelmät 25 op
Tiedonhallinta 25 op
Tietoliikennetekniikka 25 op
Tietoturvallisuus 25 op


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin ei voi tehdä kandidaatintyötä

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Elektroniikka 25 op
Hajautetut järjestelmät 25 op
Mittaus- ja informaatiotekniikka 25 op
Oppivat ja älykkäät järjestelmät 25 op
Signaalinkäsittely ja tietoliikenne 25 op
Teollisuustalous A 25 op

Tietotekniikan koulutusohjelmassa opiskelijan on sisällytettävä kandidaatin tutkintoonsa jokin seuraavista aineopintokokonaisuuksista: Digitaali- ja tietokonetekniikka, Hajautetut järjestelmät, Ohjelmistotekniikka, Oppivat ja älykkäät järjestelmät, Signaalinkäsittely ja multimedia, Teknillisen laskennan menetelmät, Tietoliikennetekniikka tai Tietoturvallisuus.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Tutkinto täydennetään minimilaajuuteen 180 op vapaasti valittavilla opinnoilla. Ne ovat mitä tahansa yliopistotasoisia opintojaksoja, ei kuitenkaan harjoittelua. Niiksi kannattaa valita sellaisia aine- ja syventävien opintokokonaisuuksien esitietoja, jotka eivät sisälly tutkinnon muihin osiin.


Kandidaatintyö (8 op)

Osaamistavoitteet

- Yliopistotutkintoon vaadittavan kypsyyden osoittaminen.
- Tieteellisen tekstin tai raportin kirjoittamisen valmiudet.

Lisätiedot

Kandidaatintyö tehdään kandidaatin tutkinnon pääaineeseen (Aineopinnot A) liittyvänä opinnäytetyönä. Aineopinnot valitaan siten, että ainakin toinen suoritettavista aineopintokokonaisuuksista on sellainen, johon voi tehdä kandidaatintyön tietotekniikan koulutusohjelmassa (Aineopinnot A). Kunkin aineopintokokonaisuuden vastuulaitokset ilmoittavat tarkemmin miten kandidaatintyö suoritetaan. Kandidaatintyöhön sisältyy 4 luentotuntia työn tekemistä tukevia luentoja sekä kypsyysnäyte. Ennen kandidaatintyön aloittamista opiskelijan tulee suorittaa kandidaatin tutkinnon perusopintoja 85 op ja pääaineen opinnoista 15 op. Lisäksi tulee olla tehtynä hyväksytty kandivaiheen HOPS. Mahdolliset pääaine- tai laitoskohtaiset täydennykset ja lisävaatimukset löytyvät opinto-oppaasta aineopintokokonaisuuden kohdalta ja laitosten kandidaatintyöohjeista.


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

TkK_tutkintorakennekaavio_2011-2012.ppt

Viimeksi muokattu01.04.2011