Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tietotekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Antti Valmari
Tiedekunnan sihteeri: Päivi Salo
Opetuksen suunnittelija: Kaisa Keskitalo

Osaamistavoitteet

- Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmius toimia työelämässä tietotekniikan asiantuntijana ja kehittäjänä.
- Hän hallitsee pääaineensa alaa monipuolisesti ja syvällisesti sekä tuntee sivuaineidensa alojen perusteet.
- Hän tuntee tieteellisen tiedon ja menetelmien perusteet ja osaa soveltaa niitä ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin.
- Hänellä on työelämän, tieteellisen toiminnan sekä yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaidot sekä edellytykset osallistua tietotekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun.
- Hänellä on valmius tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Rakenne

Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelijan tietämyksen laajentaminen ja syventäminen tietotekniikan alueella ja sitä lähellä olevissa aineissa.
- Esimiestehtävissä tarvittavien taitojen perustiedot.

Pakolliset opintojaksot

Kandidaatintutkinnon pakollisista perusopinnoista DI-vaiheeseen mahdollisesti siirretyt opinnot on suoritettava tässä kohdassa. Niitä ei lasketa mukaan, kun tarkastellaan minimilaajuuden 10 op täyttymistä. DI-tutkinnon perusopintoihin voi sisällyttää harjoittelua 1 - 10 op (*). Jos alempaan tutkintoon on sisällytetty harjoittelua, vähennetään tämä DI-tutkintoon sisällytettävän harjoittelun enimmäismäärästä (10 op). Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet harjoittelun hyväksyttämisestä. (*) vanhasta tutkintorakenteesta uuteen tutukintorakenteeseen siirtyneillä harjoittelun laajuus max. 12 op.

Opintojakso Opintopisteet
TETA-1101   Yritysorganisaatiot ja ihmisten johtaminen 4 op
Yhteensä 4 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
KIE-1420   Tekstinhuollon ABC, verkkokurssi 1 op 1  
KIE-1440   Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op 1  
KIE-1520   Opinnäytetyön kirjoittaminen 1 op 1  
KIE-3377   Scientific Writing in English 3 op 1  
TETA-1031   Projektinhallinta 4 op 2  
TETA-1040   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op 1  
TITA-1110   Tietojohtamisen perusteet 1 4 op  
TKT-9617   Scientific Publishing 6 op 2  
TUR-1011   Turvallisuusjohtamisen perusteet 3 op 2  

1. Valitaan vähintään 1 opintojakso.
2. Valitaan vähintään 1 opintojakso.

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuutta voi tarvittaessa täydentää aine- ja syventävistä opintokokonaisuuksista yli jäävillä opintopisteillä.


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Digitaali- ja tietokonetekniikka 25 op
Entertainment and Media Management 25 op
Hajautetut järjestelmät 25 op
Hypermedia 25 op
Ihmiskeskeinen suunnittelu 25 op
Mittaus- ja informaatiotekniikka 25 op
Ohjelmistotekniikka 25 op
Oppivat ja älykkäät järjestelmät 25 op
Signaalinkäsittely ja multimedia 25 op
Teknillinen matematiikka 25 op
Teknillisen laskennan menetelmät 25 op
Tiedonhallinta 25 op
Tietoliikennetekniikka 25 op
Tietoturvallisuus 25 op
Tulevaisuudentutkimuksen sivuaine 25 op

Tutkintoon saa sisällyttää minkä tahansa aineopintokokonaisuuden. Oheisessa luettelossa on suositeltuja vaihtoehtoja.


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin voi tehdä diplomityön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Hypermedia 30 op
Käytettävyys 30 op
Langaton tietoliikenne 30 op
Langattomat sensoriverkot 30 op
Laskennallinen systeemibiologia 30 op
Lääketieteellinen informatiikka 30 op
Multimedia 30 op
Ohjelmistotiede 30 op
Ohjelmistotuotanto 30 op
Ohjelmoitavat alustat ja laitteet 30 op
Paikannus ja navigointi 30 op
Signaalinkäsittely 30 op
Sulautetut järjestelmät 30 op
Teknillinen matematiikka 30 op
Tiedonhallinta 30 op
Tietoliikennepiirit 30 op
Tietoliikenneverkot ja protokollat 30 op

Tutkintoon saa liittää minkä tahansa syventävien opintojen kokonaisuuden. Opiskelijan on sisällytettävä diplomi-insinöörin tutkintoonsa jokin seuraavista aineopintokokonaisuuksista: Digitaali- ja tietokonetekniikka, Hajautetut järjestelmät, Ohjelmistotekniikka, Oppivat ja älykkäät järjestelmät, Signaalinkäsittely ja multimedia, Teknillisen laskennan menetelmät, Tietoliikennetekniikka, Tietoturvallisuus tai jokin seuraavista syventävien opintojen kokonaisuuksista: Langaton tietoliikenne, Langattomat sensoriverkot, Laskennallinen systeemibiologia, Multimedia, Ohjelmistotiede, Ohjelmistotuotanto, Ohjelmoitavat alustat ja laitteet, Paikannus ja navigointi, Signaalinkäsittely, Sulautetut järjestelmät, Tietoliikennepiirit tai Tietoliikenneverkot ja protokollat.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Tutkinto täydennetään minimilaajuuteen 120 op vapaasti valittavilla opinnoilla. Erityisesti suositeltavia ovat tietotekniikan ja matematiikan opintojaksot yleensä sekä opintojakso Orientation to postgraduate studies, jota suositellaan jatko-opinnoista kiinnostuneille.


Diplomityö (30 op)

Osaamistavoitteet

- Itsenäisesti tehdyn tieteellisen tutkielman kirjoittaminen.
- Yliopistotutkintoon vaadittavan kypsyyden osoittaminen.
- Pääaineen alaan liittyvän kokonaisuuden hallinnan osoittaminen tyypillisesti suunnittelemalla tai toteuttamalla jokin tekninen laite, ohjelmisto tai sen osa.

Lisätiedot

Diplomityöhön liittyen suoritetaan pääainelaitoksen määräämällä tavalla 1 op:n laajuinen opintojakso, jonka suoritusvaatimuksena on diplomityöseminaariesitysten seuraaminen ja 0 op:n laajuinen opintojakso, jonka suoritusvaatimuksena on diplomityöseminaariesityksen pitäminen omasta diplomityöaiheesta tai näiden vaihtoehtona 2 op:n laajuinen opintojakso, jonka suoritusvaatimuksiin kuuluu sekä esitysten seuraaminen että oman esityksen pitäminen. Tämä vaatimus ei koske matematiikan laitokselle diplomityötään tekeviä. Diplomityöhön liittyy pakollisena osana myös kypsyysnäytteen antaminen. Kypsyysnäyte osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä opinnäytetyön alaan sekä kielitaitoa opiskelijan äidinkielellä. Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet diplomityön tekemisestä.


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

DI_tutkintorakennekaavio_2011-2012.ppt

Viimeksi muokattu01.04.2011