Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tietojohtamisen koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Hannu Kärkkäinen
Tiedekunnan sihteeri: Marita Nikkanen, Lea Rantatupa-Vähälä
Opetuksen suunnittelija: Soila Kolari

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellisiä tietoja ja taitoja ongelmanratkaisuun. Hän ymmärtää organisaatioiden toimintaa ja tiedonhallintaa sekä logistiikan keskeiset toiminnot ja käsitteet. Opiskelija ymmärtää teknistaloudellista toimintaympäristöä, pystyy seuraamaan tietojohtamisen kehitystä sekä ymmärtää näiden yhteiskunnallista merkitystä. Opiskelija ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian merkityksen omalla alallaan ja osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Opiskelija osaa viestintä- ja kielitaitonsa puitteissa esiintyä ja työskennellä myös kansainvälisissä ja monialaisissa ryhmissä. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon hakemiseen, tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin sekä suhtautuu arvostavasti kollegoihinsa ja muihin työyhteisön jäseniin. Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Kandidaatin tutkinnon perusopinnot, 110 op

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy ymmärtämään teknistaloudellista toimintaympäristöä. Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan perusperiaatteet sekä omaa valmiudet taloudellisen toimintaympäristön havainnoinnille.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on riittävä viestintä- ja kielitaito kansainvälisissä ja monialaisissa ryhmissä toimimiseen. Opiskelija kykenee viestimään äidinkielellään, toisella kotimaisella kielellä sekä vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Opiskelija hallitsee kokous- ja neuvottelutekniikan sekä esiintymistaidon perusteet.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet matemaattis-luonnontieteelliseen ajatteluun. Hänellä on insinööritieteellinen perusta tietojohtamiselle sekä riittävä luonnontieteellinen näkökulma teknisen toimintaympäristön havainnoinnille. Opiskelija hallitsee alalleen tärkeiden matemaattisten menetelmien perusteet, ymmärtää fysikaalisten ilmiöiden perusteet ja osaa laatia tutkimusselosteen, sekä opiskelija ymmärtää kemiallisten ilmiöiden perusteet.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
FYS-1010   Fysiikan työt I 3 op I  
FYS-1091   Insinöörifysiikka I 7 op I  
FYS-1101   Insinöörifysiikka II 7 op I  
KEM-1100   Insinöörikemia 3 op I  
KIE-1440   Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op I  
KIE-2200   Ruotsia tekniikan opiskelijoille 3 op 1 II  
KIE-2210   Ruotsin kielikoe 3 op 1 II  
KIE-2230   Ruotsia tekniikan opiskelijoille osittaisena verkkokurssina 3 op 1 II  
MAT-10411   Insinöörimatematiikka A 1u 5 op I  
MAT-10421   Insinöörimatematiikka A 2u 5 op I  
MAT-10431   Insinöörimatematiikka A 3u 5 op I  
MAT-20501   Todennäköisyyslaskenta 4 op II  
MAT-21161   Algoritmimatematiikka 4 op I  
MAT-21241   Operaatiotutkimus 4 op II  
OHJ-1010   Tietotekniikan perusteet 4 op I  
OHJ-1100   Ohjelmointi I 4 op I  
OHJ-3010   Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op II  
RTT-5030   Yritys- ja kauppaoikeus 1 op II  
TETA-1010   Teollisuustalouden perusteet 4 op I  
TETA-1040   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op III  
TETA-1200   Yrityksen talous 4 op II  
TETA-1400   Toiminnanohjaus 5 op III  
TITA-1110   Tietojohtamisen perusteet 1 4 op I  
TITA-1200   Tietojohtamisen perusteet 2 4 op I  
TLT-2100   Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op II  
TLT-3101   Tietoturvallisuuden perusteet 3 op II  
TTT-1000   Akateeminen opiskelu 1-2 op I  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään alkeistaso) 6 op    
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään perustaso) 3 op    
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (jatkotaso) 3 op    
Yhteensä 116 op    

1. Suomenkielinen opiskelija suorittaa yhden näistä opintojaksoista. Ruotsinkielinen opiskelija suorittaa suomen kielen opintojakson.

Lisätiedot

Tietojohtamisen koulutusohjelmaan ei sisälly pakollista harjoittelua. Kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi kuitenkin sisällyttää enintään 5 op vapaaehtoista harjoittelua.


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin voi tehdä kandidaatintyön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Tietojohtaminen 25 op


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin ei voi tehdä kandidaatintyötä

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Digitaali- ja tietokonetekniikka 25 op
Elektroniikan perusteet 25 op
Elektroniikka 25 op
Hajautetut järjestelmät 25 op
Hypermedia 25 op
Laskennallinen systeemibiologia 25 op
Ohjelmistotekniikan sivuaine 25 op
Ohjelmistotekniikka 25 op
Oppivat ja älykkäät järjestelmät 25 op
Signaalinkäsittely ja multimedia 25 op
Signaalinkäsittely ja tietoliikenne 25 op
Sähköfysiikka 25 op
Teknillinen matematiikka 25 op
Teknillisen laskennan menetelmät 25 op
Tietoliikennetekniikka 25 op
Tietoturvallisuus 25 op
Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat 25 op

Tietojohtamisen koulutusohjelman opiskelijan tulee valita 25 opintopisteen tietotekninen aineopintokokonaisuus tietokonetekniikan, elektroniikan, matematiikan, ohjelmistotekniikan, signaalinkäsittelyn tai tietoliikennetekniikan laitokselta. Ihmiskeskeisen suunnittelun -aineopintokokonaisuus EI käy tietotekniseksi aineopintokokonaisuudeksi. Lisätietoja saa sähköisestä opinto-oppaasta.


Vapaasti valittavat opinnot, 12 op

Opintokokonaisuus valitaan vapaasti.


Kandidaatintyö (8 op)

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee tieteellisen ajattelun ja työskentelyn perusteet
- Opiskelija ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet.
- Opiskelija osaa hankkia ja valikoida tietoa.
- Opiskelija omaa valmiudet analyyttiseen lukemiseen ja kirjoittamiseen.
- Opiskelija osaa argumentoida sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.
- Opiskelija osaa kirjoittaa äidinkielellään kriittistä, pohdiskelevaa, loogista ja kieliasultaan hyvää asiatekstiä.

Lisätiedot

Tietojohtamisen koulutusohjelman kandidaatintyö tehdään Tietojohtaminen -aineopintokokonaisuuteen. Kandidaatintyö voi käsitellä tiedonhallinnan tai logistiikan aihealueita. Lisätietoja kandidaatintyön edellytyksistä POPista (Opiskelu/Teknis-taloudellinen/Opinnäytteet)


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

TJ_TkKtutkintorakennekaavio_1112 (2).pdf

Viimeksi muokattu08.06.2011