Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tietojohtamisen koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Hannu Kärkkäinen
Tiedekunnan sihteeri: Marita Nikkanen, Lea Rantatupa-Vähälä
Opetuksen suunnittelija: Soila Kolari

Osaamistavoitteet

- Diplomi-insinöörin tutkinnon suoritettuaan opiskelija ymmärtää alansa merkityksen yhteiskunnassa sekä osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa alansa käytännön ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija ymmärtää tietojohtamisen tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset perusteet sekä pystyy ohjatusti soveltamaan kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon luonteen sekä kykenee analyyttiseen ja kriittiseen tiedon arviointiin. Opiskelija osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan myös kansainvälisissä ja monialaisissa organisaatioissa ja työryhmissä. Opiskelija pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa alansa asiantuntija- kehittämis- ja johtamistehtävissä. Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa valikoituja keskeisimpiä tutkimusmenetelmiä. Hänellä on valmiudet tieteellisten menetelmien soveltamiseen tietojohtamisen eri osa-alueilla. Hän ymmärtää tieteellisen tiedon luonteen sekä kykenee analyyttiseen ja kriittiseen tiedon arviointiin.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
TITA-3200   Liiketoimintatiedon hallinta 4 op
TITA-6600   Tietojohtamisen diplomityöseminaari 2 op
TITA-6700   Tietojohtamisen tutkimusmenetelmät 4 op
Yhteensä 10 op

Lisätiedot

Tietojohtamisen diplomi-insinööri -tutkintoon ei sisälly pakollista harjoittelua. Diplomi-insinöörin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi kuitenkin sisällyttää enintään 5 op vapaaehtoista harjoittelua.


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin voi tehdä diplomityön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Logistiikka 30 op
Tiedonhallinta 30 op


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin ei voi tehdä diplomityötä

Tietojohtamisen koulutusohjelman opiskelijan tulee valita 25/30 opintopisteen tekninen opintokokonaisuus muualta kuin tiedonhallinnan ja logistiikan tai teollisuustalouden laitokselta. Opiskelijan on mahdollista myös laajentaa tekniikan kandidaatti -tutkinnossa suoritettu 25 opintopisteen opintokokonaisuus 50/55 opintopisteeseen. Ihmiskeskeinen suunnittelu -aineopintokokonaisuus EI käy tekniseksi aineopintokokonaisuudeksi.


Vapaasti valittavat opinnot, 25 op

Opinnot suositellaan käytettäväksi sivuaineeseen, joka tukee tutkinnon poikkitieteellisyyttä. Opinnot voivat olla joko TTY:sta tai muista suomalaisista yliopistoista. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa ulkomaanopintoja tai yksittäisiä opintojaksoja.


Diplomityö (30 op)

Osaamistavoitteet

- Ks. syventävän opintokokonaisuuden tavoitteet.


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

TJ_DItutkintorakennekaavio_1112.pdf

Viimeksi muokattu08.06.2011