Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Teknis-luonnontieteellinen koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Mikko Kaasalainen
Tiedekunnan sihteeri: Riitta Myyryläinen
Opetuksen suunnittelija: Suvi-Päivikki Ikonen, Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- tuntee matemaattis-luonnontieteelliset perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan luonnontieteiden ja tekniikan kehitystä ja niiden yhteiskunnallista merkitystä
- osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin
- osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa tutkimustehtävissä niiden edellyttämillä työskentelytavoilla
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Kandidaatin tutkinnon perusopinnot, 110 op

Osaamistavoitteet

- Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä
- osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellisiä tietoja ja menetelmiä ongelmanratkaisuun
- tuntee luonnontieteiden eri osa-alueet ja niiden perusteet
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset koulutusohjelman aineopintojen suorittamiseen.

Pakolliset opintojaksot

Vieraan kielen opintoihin ei voi sisällyttää toisen kotimaisen kielen opintojaksoja. Osa opintojaksoista järjestetään myös englanninkielisinä. Opiskelija voi valita suomen- tai englanninkielisen toteutuksen.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1010   Fysiikan työt I 3 op I  
FYS-1241   Laaja fysiikka I Mekaniikka 7 op I  
FYS-1251   Laaja fysiikka II Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi 7 op I  
FYS-1260   Laaja fysiikka III Atomifysiikka 7 op II  
KEM-1410   Laaja kemia 1 4 op I  
KEM-1420   Laaja kemia 2 4 op I  
KEM-1430   Laaja kemia 3 4 op I  
MAT-13510   Laaja matematiikka 1u 5 op I  
MAT-13520   Laaja matematiikka 2u 5 op I  
MAT-13530   Laaja matematiikka 3u 5 op I  
MAT-13540   Laaja matematiikka 4u 4 op I  
MAT-31090   Matriisilaskenta 1 5 op II  
MAT-33500   Differentiaaliyhtälöt 5 op II  
OHJ-1010   Tietotekniikan perusteet 4 op I  
OHJ-1100   Ohjelmointi I 4 op I  
SMG-1300   Sähkömagneettiset kentät ja aallot I 5 op II  
TETA-1010   Teollisuustalouden perusteet 4 op I  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään perustaso) 3 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (jatkotaso) 3 op  
Yhteensä 88 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEM-2100   Orgaaninen kemia 5 op 1   I  
KEM-2210   Fysikaalinen kemia 1 4 op 1   II  
KIE-1210   Suomen kielikoe 3 op 2   I  
KIE-2200   Ruotsia tekniikan opiskelijoille 3 op 2   II  
KIE-2210   Ruotsin kielikoe 3 op 2   I  
KIE-2230   Ruotsia tekniikan opiskelijoille osittaisena verkkokurssina 3 op 2   II  
MAT-20401   Vektorianalyysi 4 op 3   II  
MAT-20451   Fourier'n menetelmät 4 op 3   II  
MAT-20501   Todennäköisyyslaskenta 4 op 3   II  
MAT-20601   Diskreetti matematiikka 4 op 3   II  
MAT-21161   Algoritmimatematiikka 4 op 3   II  
MAT-21241   Operaatiotutkimus 4 op 3   II  
MAT-31102   Numeerinen analyysi 4 op 3   II  
MAT-33311   Tilastomatematiikka 1 4 op 3   II  

1. Valitaan toinen.
2. Valitaan yksi toisen kotimaisen kielen opintojakso.
3. Valitaan kaksi. Matematiikkaa opettajankoulutuksessa opiskelevat valitsevat opintojakson MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta.

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (110)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1430   Johdatus ydinfysiikkaan 3 op II  
FYS-1480   Kiinteän olomuodon fysiikka A 3 op II  
FYS-1730   Fysiikan historia 3 op III  
MAT-31080   Kompleksimuuttujan funktiot 5 op II  
OHJ-1150   Ohjelmointi II 5 op II  
SMG-1400   Sähkömagneettiset kentät ja aallot II 5 op II  
SMG-5150   Sähkömagneettinen mallintaminen I 3 op III  


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin voi tehdä kandidaatintyön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Hypermedia 25 op
Kemia/TL/aineopinnot 25 op
Matematiikka 25 op
Ohjelmistotekniikka 25 op
Sähköfysiikka 25 op
Teknillinen fysiikka 25 op
Teknillisen laskennan menetelmät 25 op

Ohjelmistotekniikan kokonaisuuden voivat valita ainoastaan tietotekniikkaa opettajankoulutuksen pääaineena opiskelevat. Opettajankoulutuksen opiskelijat eivät voi valita Hypermediaa, Sähköfysiikkaa tai Teknillisen laskennan menetelmiä kokonaisuudeksi, johon kandidaatintyö tehdään.


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin ei voi tehdä kandidaatintyötä

Tutkintoon hyväksytään aineopintokokonaisuuksiksi kaikki aineopintokokonaisuudet. Huomioi kuitenkin mahdolliset esitietovaatimukset. Opiskelijoille on olemassa pääainekohtainen sivuainesuositustaulukko (kts. liite).


Vapaasti valittavat opinnot, 12 op

Täydentävät opintojaksot

Alempaan korkeakoulututkintoon voi sisältyä harjoittelua 0-5 op. Suositeltavia opintojaksoja koulutusohjelman opiskelijoille ovat esimerkiksi seuraavat allaluetellut opintojaksot pää- ja sivuaineen/sivuaineiden opintojen syventämisen/ täydentämisen lisäksi. Suositeltavia opintoja ovat myös kieliopinnot.

Opintojakso Opintopisteet
FYS-1000   Tehokas oppiminen - johdatus yliopisto-opintoihin 1 op
KIE-1420   Tekstinhuollon ABC, verkkokurssi 1 op
KIE-1440   Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
KIE-1520   Opinnäytetyön kirjoittaminen 1 op
KIE-3377   Scientific Writing in English 3 op
RTT-5060   Työoikeus ja työmarkkinatietous 3 op
RTT-8510   Sovellusohjelmat 2 op
TETA-1031   Projektinhallinta 4 op
TETA-1040   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op


Kandidaatintyö (8 op)

Osaamistavoitteet

- Kandidaatintyön suoritettuaan opiskelija:
- osaa hankkia ja valikoida tietoa.
- tiedostaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteet.
- kykenee tuottamaan kriittisen, analyyttisen, loogisen ja kieliasultaan hyvän kirjallisen esityksen.
- osaa suunnitella ajankäyttönsä sovitun aikataulun mukaisesti.
- osaa argumentoida sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Lisätiedot

Opiskelija voi aloittaa kandidaatintyön tekemisen, kun hän on suorittanut perusopinnoista vähintään 70 opintopistettä ja pääaineen opinnoista vähintään 15 opintopistettä. Lisäksi opiskelijalla täytyy olla hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma. Aineopintokokonaisuuksien vastuulaitokset ilmoittavat tarkemmin siitä, miten kandidaatintyö on mahdollista suorittaa. Kandidaatintyön yhteydessä tehdään kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon. Lisätietoa: POP > opiskelu > luonnontieteet ja ympäristötekniikka > opinnäytetyöt > kandidaatintyö


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Teknis-luonnontieteellinen koulutusohjelma antaa opiskelijoilleen syvälliset tiedot fysiikassa, kemiassa ja matematiikassa, minkä pohjalta he voivat valmistuttuaan suuntautua tekniikan eri alueiden tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin. Kehittyvät teollisuuden alat edellyttävät nykyisin yhä syvällisempää perusluonnontieteiden hallintaa. Koulutusohjelma korostaa vahvaa matemaattis-luonnontieteellistä perustaa tekniikan eri alojen sovelluksissa ja opetustehtävissä. Tutkinto luo edellytykset jatko-opinnoille. Alan tekniikan tohtorin tutkinto antaa laajat mahdollisuudet suuntautua tutkijaksi yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin tai teollisuuteen, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

Tutkintorakennekaavio-TL-TkK.pdf TL-sivuainesuositustaulukko-11-12.pdf

Viimeksi muokattu12.01.2012