Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Teknis-luonnontieteellinen koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Mikko Kaasalainen
Tiedekunnan sihteeri: Riitta Myyryläinen
Opetuksen suunnittelija: Suvi-Päivikki Ikonen, Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

- Diplomi-insinöörin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin
- pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa vahvaa matemaattis-luonnontieteellistä osaamista vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä
- pystyy osallistumaan tekniikkaa ja luonnontieteitä koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun
- osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot, 10 op

Pakolliset opintojaksot

Jos pääaine suoritetaan matematiikasta, hypermediasta, sähköfysiikasta tai DI-opettajankoulutuksen opiskelijan pääaineen ollessa tietotekniikka, opiskelija valitsee koulutusohjelman perus- ja aineopintoihin 10-20 opintopistettä luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunnan laitosten tarjoamista aine- ja syventävien opintojen opintojaksoista.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
FYS-1580   Fysiikan työt III 5 op 1 IV  
FYS-1610   Kvanttimekaniikka I 5 op 1 III  
KEM-3100   Polymeerikemia 5 op 2 III  
KEM-3150   Polymeerikemian työt 5 op 2 III  
KEM-4020   Fysikaalisen kemian työt 6 op 2 III  
KEM-4250   IR-spektroskopia 2 op 2 III  
Yhteensä 28 op    

1. Opintojaksot pakollisia fysiikan pääaineopiskelijoille
2. Opintojaksot pakollisia kemian pääaineopiskelijoille

Lisätiedot

Koulutusohjelman perus- ja aineopintojen laajuus on 10-20 op.

Koulutusohjelman perus- ja aineopintojen laajuus on 10-20 op.


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet

Tutkintoon hyväksytään aineopintokokonaisuuksiksi kaikki TTY:n aineopintokokonaisuudet esitietovaatimukset huomioon ottaen.


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin voi tehdä diplomityön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Hypermedia 30 op
Kemia/TL/DI 30 op
Matematiikka 30 op
Ohjelmistotiede 30 op
Ohjelmistotuotanto 30 op
Sähköfysiikka 30 op
Teknillinen fysiikka 30 op

Ohjelmistotieteen tai Ohjelmistotuotannon voivat valita ainoastaan tietotekniikkaa opettajankoulutuksen pääaineena opiskelevat. Opettajankoulutuksen opiskelijat eivät voi valita hypermediaa tai sähköfysiikkaa opintokokonaisuudeksi, johon diplomityö tehdään.


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin ei voi tehdä diplomityötä

Tutkintoon hyväksytään kaikki TTY:n syventävät opintokokonaisuudet esitietovaatimukset huomioon ottaen.


Vapaasti valittavat opinnot, 25 op

Täydentävät opintojaksot

Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon voi sisältyä harjoittelua yhteensä enintään 10 op. Suositeltavia opintojaksoja koulutusohjelman opiskelijoille ovat esimerkiksi allaluetellut opintojaksot pää- ja sivuaineen/sivuaineiden opintojen syventämisen/ täydentämisen lisäksi. Lisäksi opiskelijoille suositellaan kieliopintoja.

Opintojakso Opintopisteet
KIE-1420   Tekstinhuollon ABC, verkkokurssi 1 op
KIE-1440   Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
KIE-1520   Opinnäytetyön kirjoittaminen 1 op
KIE-3377   Scientific Writing in English 3 op
RTT-5060   Työoikeus ja työmarkkinatietous 3 op
TETA-1031   Projektinhallinta 4 op
TETA-1040   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op

Vapaasti valittavien opintojen laajuus on 0-25 op.


Diplomityö (30 op)

Osaamistavoitteet

- Diplomityön suoritettuaan opiskelija: -osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin.
- osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää koejärjestelyyn liittyvät virhelähteet ja epävarmuustekijät.
- osaa analysoida, arvioida ja käyttää tieteellisiä julkaisuja.
- osaa soveltaa hakemaansa tietoa itsenäisesti tutkimusongelmaan.
- osaa valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivat tutkimusmenetelmät ja tarvittaessa osaa ottaa huomioon poikkitieteellisen tutkimuksen tarpeet.
- osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa tieteellisen raportin.

Lisätiedot

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Teknis-luonnontieteellisessä osastossa suositaan laaja-alaisten aine- ja syventävien opintokokonaisuuksien valintaa. Näin ollen DI-tutkinnon toivotaan sisältävän useamman kuin yhden laitoksen opetustarjontaa.

Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

Tutkintorakennekaavio-TL-DI.pdf TL-sivuainesuositustaulukko-11-12.pdf

Viimeksi muokattu16.01.2012