Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Mikko Valkama
Tiedekunnan sihteeri: Saara Kallio, Päivi Salo
Opetuksen suunnittelija: Mari Torikka

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- tuntee signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan perusteet ja omaa perustiedot näiden varaan rakentuvien sulautettujen, verkottuneiden ja ohjelmoitavien laitteiden ja järjestelmien toiminnasta
- pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan alan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä
- omaa alustavat valmiudet työskennellä oman alansa työtehtävissä sekä ymmärtää ja kykenee kantamaan vastuun omasta työstään
- osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin
- osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä
- osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Kandidaatin tutkinnon perusopinnot, 110 op

Osaamistavoitteet

- Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
- osaa opiskella ja kehittää opiskelutaitojaan sekä kantaa vastuun omasta työstään
- osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellisiä tietoja ja keinoja ongelmanratkaisuun
- tuntee signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan eri osa-alueet ja niiden perusteet
- pystyy käyttämään yliopiston tietoteknisiä järjestelmiä ja toteuttamaan yksinkertaisia tietokoneohjelmia itsenäisesti
- tuntee teollisuustalouden perusteet
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan suunnan aineopintojen suorittamiseen.

Pakolliset opintojaksot

1. Ruotsin kielen opinnoissa on saavutettava asetuksen mukainen kielitaito. Tämän opintojakson voi korvata kielikokeella. Ruotsia äidinkielenään puhuville opiskelijoille toisen kotimaisen kielen pakolliset opinnot ovat suomen kielen opintoja.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1010   Fysiikan työt I 3 op II  
FYS-1091   Insinöörifysiikka I 7 op I  
FYS-1101   Insinöörifysiikka II 7 op I  
KEM-1100   Insinöörikemia 3 op II  
KIE-2200   Ruotsia tekniikan opiskelijoille 3 op I  
MAT-10412   Insinöörimatematiikka B 1u 5 op I  
MAT-10422   Insinöörimatematiikka B 2u 5 op I  
MAT-10432   Insinöörimatematiikka B 3u 5 op I  
MAT-10442   Insinöörimatematiikka B 4u 4 op I  
MAT-20501   Todennäköisyyslaskenta 4 op II  
MAT-20601   Diskreetti matematiikka 4 op II  
OHJ-1020   Tietotekniikan perusteet ja varusohjelmat 5 op I  
OHJ-1100   Ohjelmointi I 4 op I  
SGN-1201   Signaalinkäsittelyn menetelmät 3 op I  
SGN-1251   Signaalinkäsittelyn sovellukset 5 op II  
SMG-1100   Piirianalyysi I 5 op I  
TETA-1010   Teollisuustalouden perusteet 4 op II  
TKT-1101   Digitaalitekniikan perusteet 4 op I  
TKT-1111   Tietokonearkkitehtuuri 1 5 op II  
TLT-2100   Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op II  
TLT-3101   Tietoturvallisuuden perusteet 3 op I  
TLT-5100   Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op II  
TST-1100   Johdatus yliopisto-opintoihin 1 op I  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään perustaso) 3 op  
Yhteensä 102 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
MAT-20451   Fourier'n menetelmät 4 op 1   II  
MAT-21161   Algoritmimatematiikka 4 op 1   II  

1. Opintojaksoista valitaan vähintään yksi.

Täydentävät opintojaksot

Täydentävissä opintojaksoissa on suositeltavia ja pakollisia opintojaksoja esitiedoiksi aineopintokokonaisuuksille. Opiskelijoita suositellaan tarkastamaan kiinnostavien aineopintokokonaisuuksien esitietovaatimukset täydentäviä opintojaksoja valittaessa. Opintojakso OHJ-1150 Ohjelmointi II ja OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet ovat vaihtoehtoisia. OHJ-3010 suositellaan suoritettavaksi silloin kun opiskelija valitsee ohjelmistotekniikan aineopintokokonaisuuden. Opintojakso TLT-8017 Basic Communication Circuits - 1 ja ELE-1020 Elektroniikan perusteet II ovat vaihtoehtoisia. Pakollinen esitieto tietoliikennepiireihin painottuvissa tietoliikennetekniikan opinnoissa ja suositeltava esitieto langattomaan tietoliikenteeseen painottuvissa opinnoissa.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (110)

Opintojakso Opintopisteet
ELE-1020   Elektroniikan perusteet II 6 op
MAT-31080   Kompleksimuuttujan funktiot 5 op
MAT-31090   Matriisilaskenta 1 5 op
OHJ-1150   Ohjelmointi II 5 op
OHJ-3010   Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op
SMG-1200   Piirianalyysi II 5 op
TKT-1202   Digitaalisuunnittelu 5 op
TKT-3500   Mikrokontrollerijärjestelmät 5 op
TLT-8017   Basic Communication Circuits - 1 6-7 op


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin voi tehdä kandidaatintyön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Digitaali- ja tietokonetekniikka 25 op
Elektroniikka 25 op
Lääketieteellinen tekniikka 25 op
Ohjelmistotekniikka 25 op
Signaalinkäsittely ja multimedia 25 op
Signaalinkäsittely ja tietoliikenne 25 op
Teknillinen matematiikka SITI 25 op
Tietoliikennetekniikka 25 op
Tietoturvallisuus 25 op


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin ei voi tehdä kandidaatintyötä

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Hajautetut järjestelmät 25 op
Ihmiskeskeinen suunnittelu 25 op
Insinöörifysiikka 25 op
Laskennallinen systeemibiologia 25 op
Mittaus- ja informaatiotekniikka 25 op
Ohjelmistotekniikan sivuaine 25 op
Oppivat ja älykkäät järjestelmät 25 op
Sähköfysiikka 25 op
Teknillisen laskennan menetelmät 25 op
Teollisuustalous A 25 op
Tiedonhallinta 25 op

Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmassa opiskelijan on sisällytettävä kandidaatin tutkintoonsa jokin seuraavista aineopintokokonaisuuksista: Signaalinkäsittely ja multimedia, Signaalinkäsittely ja tietoliikenne tai Tietoliikennetekniikka.


Vapaasti valittavat opinnot, 12 op

Täydentävät opintojaksot

Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan valita yliopistotasoisia opintojaksoja täydentämään tutkinto vaadittavaan laajuuteen (180 op). Oheiset opintojaksot ovat suositeltavia.

Opintojakso Opintopisteet
KIE-1440   Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
KIE-3377   Scientific Writing in English 3 op


Kandidaatintyö (8 op)

Osaamistavoitteet

- Kandidaatin työn tekemisen jälkeen opiskelija:
- omaa tieteellisen tekstin ja teknisen raportin kirjoittamisen valmiudet
- omaa yliopistotutkintoon vaadittavan kypsyyden
- osaa jäsentää olemassa olevaa tietoa
- osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana opinnäytettä
- osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa suppeahkon dokumentin
- osaa käsitellä ja ottaa huomioon saamaansa palautteen

Lisätiedot

Kandidaatintyö tehdään kandidaatin tutkinnon pääaineeseen (Aineopinnot A) liittyvänä opinnäytetyönä. Aineopinnot valitaan siten, että ainakin toinen suoritettavista aineopintokokonaisuuksista on sellainen, johon signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmassa voi tehdä kandidaatintyön (Aineopinnot A). Kunkin aineopintokokonaisuuden vastuulaitokset ilmoittavat tarkemmin miten kandidaatintyö suoritetaan. Kandidaatintyöhön sisältyy 4 luentotuntia työn tekemistä tukevia luentoja sekä kypsyysnäyte. Ennen kandidaatintyön aloittamista opiskelijan tulee suorittaa perusopintoja vähintään 85 op, sekä kandivaiheen pääaineen opintoja (Aineopinnot A) 15 op. Lisäksi opiskelijalta vaaditaan hyväksytty kandivaiheen HOPS. Mahdolliset pääaine- tai laitoskohtaiset täydennykset ja lisävaatimukset löytyvät opinto-oppaasta aineopintokokonaisuuden kohdalta ja laitosten kandidaatintyöohjeista.


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

SiTi_TkKtutkintorakennekaavio_11_12.pdf

Viimeksi muokattu28.03.2011