Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Mikko Valkama
Tiedekunnan sihteeri: Saara Kallio, Päivi Salo
Opetuksen suunnittelija: Mari Torikka

Osaamistavoitteet

- Diplomi-insinöörin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- osaa soveltaa syventävien opintojen keskeisten ilmiöiden selitysteorioita ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin
- omaa syventäviä opintojaan vastaavien aineopintojen hyvän tuntemuksen ja kattavan luonnontieteellisen perustietämyksen
- pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa alan asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistehtävissä
- pystyy osallistumaan tekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun
- osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa
- osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija täydentää matemaattis-luonnontieteellisiä ja teknillisiä valmiuksiaan menestyäkseen signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan syventävissä opinnoissa
- Antaa hyvät kieli-, viestintä ja yhteistyötaidot sekä valmiudet toimia monitieteisessä ja kansainvälisessä yhteisössä
- Antaa valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen

Pakolliset opintojaksot

Opintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää harjoittelua 1-10 opintopistettä. Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet harjoittelun hyväksyttämisestä. FYS-1170 Fysiikka S III on pakollinen vain FYS-1150 Fysiikka S I ja FYS-1160 Fysiikka S II opintojaksot suorittaneille. Vieraan kielen opinnot eivät ole pakollisia niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet jatkotason opintojakson kandidaatin tutkinnossa.

Opintojakso Opintopisteet
FYS-1170   Fysiikka S III 5 op
TETA-1040   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op
TETA-1101   Yritysorganisaatiot ja ihmisten johtaminen 4 op
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (jatkotaso) 3 op
Yhteensä 15 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

1. Opintojaksoista valitaan vähintään yksi.

Opintojakso Opintopisteet
IHTE-1100   Käytettävyyden perusteet 3 op
KIE-3377   Scientific Writing in English 3 op
TITA-1110   Tietojohtamisen perusteet 1 4 op
TKT-9617   Scientific Publishing 6 op
TUR-1011   Turvallisuusjohtamisen perusteet 3 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen. Täydentäviin opintojaksoihin voidaan alla mainittujen opintojaksojen lisäksi sisällyttää myös sellaisia aine- ja syventävien opintokokonaisuuksien pakollisia tai suositeltavia esitieto-opintojaksoja, jotka eivät ole pakollisia muissa opintokokonaisuuksissa.

Opintojakso Opintopisteet
ELE-1030   Elektroniikan perusteet III 5 op
MAT-31080   Kompleksimuuttujan funktiot 5 op
MAT-31090   Matriisilaskenta 1 5 op
MAT-33311   Tilastomatematiikka 1 4 op
MAT-33500   Differentiaaliyhtälöt 5 op
OHJ-2100   Ohjelmistotieteen perustyökaluja 5 op
OHJ-3010   Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op
SGN-2010   Digitaalinen lineaarinen suodatus I 5 op
SGN-2500   Johdatus hahmontunnistukseen 4 op
SGN-3010   Digitaalinen kuvankäsittely I 5 op
SGN-4010   Puheenkäsittelyn menetelmät 2 op
SGN-4200   Digitaalinen audio 5 op
SMG-1200   Piirianalyysi II 5 op
TETA-1200   Yrityksen talous 4 op
TKT-1202   Digitaalisuunnittelu 5 op
TKT-1212   Digitaalijärjestelmien toteutus 8 op
TKT-1220   Tietokonearitmetiikka I 4 op
TKT-2301   Langattomien sensoriverkkojen sovellukset 5 op
TKT-2431   SoC-suunnittelu 5 op
TKT-2456   Wireless Sensor Networks 5 op
TKT-3201   Tietokonearkkitehtuuri 2 5 op
TKT-3500   Mikrokontrollerijärjestelmät 5 op
TLT-2310   Tietoliikenneprotokollat I 5 op
TLT-5100   Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op
TLT-5200   Tietoliikenneteoria 5-7 op
TLT-5400   Digitaalinen siirtotekniikka 7 op
TLT-8017   Basic Communication Circuits - 1 6-7 op


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Digitaali- ja tietokonetekniikka 25 op
Elektroniikka 25 op
Hajautetut järjestelmät 25 op
Ihmiskeskeinen suunnittelu 25 op
Insinöörifysiikka 25 op
Mittaus- ja informaatiotekniikka 25 op
Ohjelmistotekniikan sivuaine 25 op
Ohjelmistotekniikka 25 op
Oppivat ja älykkäät järjestelmät 25 op
Signaalinkäsittely ja multimedia 25 op
Signaalinkäsittely ja tietoliikenne 25 op
Sähköfysiikka 25 op
Teknillinen matematiikka SITI 25 op
Teknillisen laskennan menetelmät 25 op
Teollisuustalous A 25 op
Tiedonhallinta 25 op
Tietoliikennetekniikka 25 op
Tietoturvallisuus 25 op

Tutkintoon saa sisällyttää minkä tahansa aineopintokokonaisuuden, joka tarjotaan signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan opiskelijoille. Oheisessa luettelossa on suositeltuja vaihtoehtoja.


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin voi tehdä diplomityön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biolääketieteen instrumentointi 30 op
Elektroniikan tuotesuunnittelu 30 op
Elektroniikka: Suurtaajuustekniikka 30 op
Langaton tietoliikenne 30 op
Langattomat sensoriverkot 30 op
Laskennallinen systeemibiologia 30 op
Multimedia 30 op
Ohjelmoitavat alustat ja laitteet 30 op
Paikannus ja navigointi 30 op
Signaalinkäsittely 30 op
Sulautetut järjestelmät 30 op
Teknillinen matematiikka SITI 30 op
Tietoliikennepiirit 30 op
Tietoliikenneverkot ja protokollat 30 op


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin ei voi tehdä diplomityötä

Tutkintoon saa liittää minkä tahansa syventävien opintojen kokonaisuuden, joka tarjotaan signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan opiskelijoille.


Vapaasti valittavat opinnot, 20 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Täydentävät opintojaksot

Oheinen opintojakso on suositeltava jatko-opinnoista kiinnostuneille. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää yliopistotasoisia opintojaksoja. Vapaasti valittavien opintojen määrä pienenee, jos aineopinnot ovat yli 25 opintopistettä tai syventävät opinnot yli 30 opintopistettä.

Opintojakso Opintopisteet
TUT-9006   Orientation to Doctoral Studies 5 op


Diplomityö (30 op)

Osaamistavoitteet

- Diplomityön tekemisen jälkeen opiskelija:
- osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja teknisen raportin
- osaa jäsentää olemassa olevaa tietoa
- osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana teknistä raporttia
- osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa laajahkon teknisen dokumentin
- osaa kuvata ja vertailla teknisiä ilmiöitä, laitteita tai järjestelmiä, suunnitella teknisen laitteen tai järjestelmän tai kuvata tai suunnitella teknisen laitteen tai järjestelmän hankinnan, testauksen tai ylläpidon
- osaa analysoida teknisten laitteiden tai järjestelmien toimintaa ja soveltuvuutta eri tarkoituksiin sekä perustella suunnitteluun, hankintaan tai ylläpitoon liittyviä johtopäätöksiä

Lisätiedot

Diplomityöhön liittyen suoritetaan pääainelaitoksen määräämällä tavalla 1 op:n laajuinen opintojakso, jonka suoritusvaatimuksena on diplomityöseminaariesitysten seuraaminen ja 0 op:n laajuinen opintojakso, jonka suoritusvaatimuksena on diplomityöseminaariesityksen pitäminen omasta diplomityöaiheesta tai näiden vaihtoehtona 2 op:n laajuinen opintojakso, jonka suoritusvaatimuksiin kuuluu sekä esitysten seuraaminen että oman esityksen pitäminen. Diplomityöhön liittyy pakollisena osana myös kypsyysnäytteen antaminen. Kypsyysnäyte osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä opinnäytetyön alaan sekä kielitaitoa opiskelijan äidinkielellä. Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet diplomityön tekemisestä.

Diplomityöhön liittyen suoritetaan pääainelaitoksen määräämällä tavalla 1 op:n laajuinen opintojakso, jonka suoritusvaatimuksena on diplomityöseminaariesitysten seuraaminen ja 0 op:n laajuinen opintojakso, jonka suoritusvaatimuksena on diplomityöseminaariesityksen pitäminen omasta diplomityöaiheesta tai näiden vaihtoehtona 2 op:n laajuinen opintojakso, jonka suoritusvaatimuksiin kuuluu sekä esitysten seuraaminen että oman esityksen pitäminen. Diplomityöhön liittyy pakollisena osana myös kypsyysnäytteen antaminen. Kypsyysnäyte osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä opinnäytetyön alaan sekä kielitaitoa opiskelijan äidinkielellä. Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet diplomityön tekemisestä.


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

SITI_DItutkintorakennekaavio_11_12.pdf

Viimeksi muokattu09.06.2011