Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Sähkötekniikan koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Pekka Verho
Tiedekunnan sihteeri: Saara Kallio, Päivi Salo
Opetuksen suunnittelija: Anna-Mari Viitala, Susanna Ketola

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- Omaa valmiudet työskennellä oman alansa työtehtävissä.
- Tuntee sähkötekniikan perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan sähkötekniikan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä.
- Osaa kehittää opiskelutaitojaan sekä kantaa vastuun omasta työstään.
- Osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin.
- Osaa käyttää tietoteknisiä kommunikaatiovälineitä sekä viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla.
- Osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä.
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on valmiudet sähkötekniikan diplomi-insinöörin koulutukseen sekä yleiset edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Kandidaatin tutkinnon perusopinnot, 110 op

Osaamistavoitteet

- Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
- Osaa käyttää tietoteknisiä kommunikaatiovälineitä.
- Omaa riittävät luonnontieteelliset ja matemaattiset tiedot ja taidot tekniikan alan jatko-opiskelulle.
- Osaa sähkötekniikan perusteoriat ja pystyy soveltamaan niitä opinnoissaan.
- Osaa opiskella ja kehittää opiskelutaitojaan sekä kantaa vastuun omasta työstään.
- Osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella kielellä sekä yhden vieraan kielen perustasolla.

Pakolliset opintojaksot

Ruotsin kielen opinnoissa on saavutettava asetuksen mukainen kielitaito. Pakollisen opintojakson voi korvata kielikokeella. Ruotsia äidinkielenään puhuville opiskelijoille toisen kotimaisen kielen pakolliset opinnot ovat suomen kielen opintoja. Insinöörimatematiikka B 1u-B 4u opintojaksot voidaan korvata kursseilla MAT-13510 Laaja matematiikka 1u, MAT-13520 Laaja matematiikka 2u, MAT-13530 Laaja matematiikka 3u ja MAT-13540 Laaja matematiikka 4u.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-1250   Järjestelmien ohjaus 5 op II  
ELE-1010   Elektroniikan perusteet I 3 op I  
ELE-1020   Elektroniikan perusteet II 6 op II  
FYS-1010   Fysiikan työt I 3 op II  
FYS-1150   Fysiikka S I 5 op I  
FYS-1160   Fysiikka S II 5 op II  
KEM-1100   Insinöörikemia 3 op II  
KIE-2200   Ruotsia tekniikan opiskelijoille 3 op I  
MAT-10412   Insinöörimatematiikka B 1u 5 op I  
MAT-10422   Insinöörimatematiikka B 2u 5 op I  
MAT-10432   Insinöörimatematiikka B 3u 5 op I  
MAT-10442   Insinöörimatematiikka B 4u 4 op I  
MAT-20401   Vektorianalyysi 4 op II  
MAT-20451   Fourier'n menetelmät 4 op II  
OHJ-1010   Tietotekniikan perusteet 4 op I  
OHJ-1100   Ohjelmointi I 4 op I  
SMG-1100   Piirianalyysi I 5 op I  
SMG-1200   Piirianalyysi II 5 op I  
SMG-1300   Sähkömagneettiset kentät ja aallot I 5 op II  
SMG-1400   Sähkömagneettiset kentät ja aallot II 5 op II  
SVT-1100   Sähköenergia 6 op I  
TEL-1010   Tehoelektroniikan perusteet 4 op II  
TETA-1010   Teollisuustalouden perusteet 4 op I  
TST-1100   Johdatus yliopisto-opintoihin 1 op I  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään perustaso) 3 op  
Yhteensä 106 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Vaihtoehtoisia opintojaksoja valitessaan opiskelijan kannattaa huomioida aineopintokokonaisuuksien esitietovaatimukset.

Valittava vähintään 4 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-1220   Systeemitekniikan perusteet 1 5 op II  
BME-1110   Ihmiskehon fysikaaliset ilmiöt ja niiden mittaaminen 4 op II  
ELE-1030   Elektroniikan perusteet III 5 op II  
MAT-20501   Todennäköisyyslaskenta 4 op II  
MAT-31080   Kompleksimuuttujan funktiot 5 op II  
MAT-31090   Matriisilaskenta 1 5 op II  
MAT-33500   Differentiaaliyhtälöt 5 op II  
OHJ-1150   Ohjelmointi II 5 op I  
SGN-1201   Signaalinkäsittelyn menetelmät 3 op II  
SVT-1200   Sähkövoimajärjestelmän perusteet 5 op II  
TLT-5100   Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op II  


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin voi tehdä kandidaatintyön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Elektroniikka 25 op
Lääketieteellinen tekniikka 25 op
Sähköfysiikka 25 op
Sähkövoimatekniikka 25 op
Tehoelektroniikka 25 op
Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat 25 op


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin ei voi tehdä kandidaatintyötä

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Digitaali- ja tietokonetekniikka 25 op
Hajautetut järjestelmät 25 op
Mittaus- ja informaatiotekniikka 25 op
Ohjelmistotekniikan sivuaine 25 op
Ohjelmistotekniikka 25 op
Signaalinkäsittely ja multimedia 25 op
Systeemitekniikka 25 op
Teknillinen matematiikka 25 op
Teollisuustalous A 25 op
Tietoliikennetekniikka 25 op


Vapaasti valittavat opinnot, 12 op

Osaamistavoitteet

- Laajentaa opiskelijan tietämystä häntä kiinnostavista tekniikan ja tieteen aloista.

Vapaasti valittavilla opinnoilla tutkinto täydennetään vähintään minimilaajuuteen 180 op. Jos aineopintojen laajuus on yli 25 op, vapaasti valittavien opintojen määrä vähenee. Kokonaisuuteen voi sisällyttää mitä tahansa yliopistotasoisia opintojaksoja. Seuraava opintojakso on erityisen suositeltava: KIE-1520 Opinnäytetyön kirjoittaminen 1 op. Vapaasti valittaviin suositellaan lisäksi sisällytettävän koulutusohjelman kokonaisuuksien täydentäviä ja vaihtoehtoisia opintojaksoja niiltä osin kuin ne eivät kuulu opintokokonaisuuksiin.


Kandidaatintyö (8 op)

Osaamistavoitteet

- Kandidaatin työn tekemisen jälkeen opiskelija:
- Omaa tieteellisen tekstin ja teknisen raportin kirjoittamisen valmiudet.
- Osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana opinnäytettä.
- Osaa käsitellä ja ottaa huomioon saamaansa palautteen.
- Omaa yliopistotutkintoon vaadittavan kypsyyden.
- Osaa jäsentää olemassa olevaa tietoa.
- Osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa suppeahkon dokumentin.

Lisätiedot

Kandidaatintyö on kandidaatin tutkinnon pääaineeseen (Aineopinnot A) liittyvä opinnäytetyö. Kunkin aineopintokokonaisuuden vastuulaitokset ilmoittavat tarkemmin, miten kandidaatintyö suoritetaan. Kandidaatintyöhön sisältyy neljä (4) luentotuntia työn tekemistä tukevia luentoja, kandidaatintyöseminaarien seuraaminen ja oman esityksen pitäminen sekä kypsyysnäyte. Ennen kandidaatintyön aloittamista opiskelijan tulee suorittaa kandidaatin tutkinnon perusopintoja vähintään 85 op ja pääaineen opintoja 15 op. Lisäksi opiskelijalta vaaditaan hyväksytty kandivaiheen HOPS. Mahdolliset pääaine- tai laitoskohtaiset täydennykset ja lisävaatimukset löytyvät opinto-oppaasta aineopintokokonaisuuden kohdalta ja laitosten kandidaatintyöohjeista.


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

ST_TkKtutkintorakennekaavio_1112.pdf

Viimeksi muokattu04.05.2011