Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Sähkötekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Pekka Verho
Tiedekunnan sihteeri: Saara Kallio, Päivi Salo
Opetuksen suunnittelija: Anna-Mari Viitala, Susanna Ketola

Osaamistavoitteet

- Koulutusohjelmasta valmistuneen odotetaan osaavan:
- Hallita, käyttää ja soveltaa pääaineen tieteellisiä ja ammatillisia käsitteitä, sekä hallita sivuaineiden perusteet.
- Soveltaa sähkötekniikan alan tieteellisiä menetelmiä ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin.
- Osallistua sähkötekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun.
- Toimia sähkötekniikan alan asiantuntijana ja kehittäjänä työelämässä.
- Käyttää työelämän, tieteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämiä kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja.
- Valmius tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Rakenne

Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot, 8 op

Osaamistavoitteet

- Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija:
- Omaa sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon pakollisten perusopintojen tavoitteiden mukaisen osaamisen.
- Osaa soveltaa modernin fysiikan perusteiden ilmiöitä ja teoriaa opinnoissaan.
- Omaa riittävän vieraan kielen kirjallisen ja suullisen esitystaidon.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1170   Fysiikka S III 5 op IV  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (jatkotaso) 3 op  
Yhteensä 8 op  

Lisätiedot

Tutkinnon perusopintoihin voi sisällyttää harjoittelua 1-10 op tiedekunnan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Pakollisia DI-vaiheen perusopintoja voi siis olla yhteensä 8-18 op. Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet harjoittelun hyväksyttämisestä.


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet

Opiskelija voi valita opintokokonaisuuden JOKO kaikista TTY:n aineopintokokonaisuuksista esitietoketjut huomioiden, 25 op, TAI syventävistä opinnoista A tai B, 30 op.


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin voi tehdä diplomityön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Anturitekniikka 30 op
Automaatio- ja informaatioverkot 30 op
Biolääketieteen instrumentointi 30 op
Elektroniikan materiaalien syventävät opinnot 30 op
Elektroniikan tuotesuunnittelu 30 op
Elektroniikka: Suurtaajuustekniikka 30 op
Langaton tietoliikenne 30 op
Langattomat sensoriverkot 30 op
Mittausinformaatiotekniikka 30 op
Mittaustekniikka 30 op
Ohjelmoitavat alustat ja laitteet 30 op
Oppivat järjestelmät 30 op
Signaalinkäsittely 30 op
Sulautetut järjestelmät 30 op
Systeemiteoria 30 op
Sähköenergia 30 op
Sähköfysiikka 30 op
Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka 30 op
Sähköverkot ja -markkinat 30 op
Teholähde-elektroniikka 30 op
Teknillinen matematiikka 30 op
Teollisuuden sähkönkäyttötekniikka 30 op
Tietoliikennepiirit 30 op
Tietoliikenneverkot ja protokollat 30 op
Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat 30 op


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin ei voi tehdä diplomityötä

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biosensing 30 op
Käytettävyys 30 op
Multimedia 30 op
Ohjelmistotiede 30 op
Ohjelmistotuotannon sivuaine 30 op
Ohjelmistotuotanto 30 op
Paikannus ja navigointi 30 op
Teollisuustalous B 30 op
Voimalaitos- ja polttotekniikka 30 op


Vapaasti valittavat opinnot, 27 op

Osaamistavoitteet

- Laajentaa opiskelijan tietämystä häntä kiinnostavista tekniikan ja tieteen aloista tai syventää tietämystä omien aineopintokokonaisuuksien tai syventävien opintokokonaisuuksien alalta.

Vapaasti valittavilla opinnoilla tutkinto täydennetään vähintään minimilaajuuteen 120 op. Jos aineopintojen laajuus on yli 25 op tai syventävien opintojen yli 30 op, vapaasti valittavien opintojen määrä vähenee. Kokonaisuuteen voi sisällyttää mitä tahansa yliopistotasoisia opintojaksoja. Seuraava opintojakso on erityisen suositeltava, mikäli sitä ei ole vielä suoritettu kandidaatin tutkinnossa: KIE-1520 Opinnäytetyön kirjoittaminen 1 op. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää myös jatko-opinnoissa pakollisen opintojakson Orientation to postgraduate studies. Lisäksi kokonaisuuteen voi sisällyttää jonkin aineopintokokonaisuus tai syventävän opintokokonaisuus.


Diplomityö (30 op)

Osaamistavoitteet

- Diplomityön tekemisen jälkeen opiskelija:
- Osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja teknisen raportin.
- Osaa jäsentää olemassa olevaa tietoa.
- Osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana teknistä raporttia.
- Osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa laajahkon teknisen dokumentin.
- Osaa kuvata ja vertailla teknisiä ilmiöitä, laitteita tai järjestelmiä, suunnitella teknisen laitteen tai järjestelmän tai kuvata tai suunnitella teknisen laitteen tai järjestelmän hankinnan, testauksen tai ylläpidon.
- Osaa analysoida teknisten laitteiden tai järjestelmien toimintaa ja soveltuvuutta eri tarkoituksiin sekä perustella suunnitteluun, hankintaan tai ylläpitoon liittyviä johtopäätöksiä.

Lisätiedot

Diplomityö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä tieteellinen tutkielma, jossa opiskelijan on työllään annettava näyttö siitä, että hän hallitsee pääaineensa ja sen alaan liittyvät kokonaisuudet ja työtavat, pystyy viestimään ja työskentelemään itsenäisesti sekä omaa yliopistotutkintoon vaadittavan kypsyyden. Työn tulee olla itsenäinen kokonaisuus, jonka alan asiantuntija ymmärtää ilman lisäaineistoa. Diplomityöhön liittyen suoritetaan pääainelaitoksen määräämällä tavalla joko 1 op:n laajuinen opintojakso, jonka suoritusvaatimuksena on diplomityöseminaariesitysten seuraaminen ja 0 op:n laajuinen opintojakso, jonka suoritusvaatimuksena on diplomityöseminaariesityksen pitäminen omasta diplomityöaiheesta tai näiden vaihtoehtona 2 op:n laajuinen opintojakso, jonka suoritusvaatimuksiin kuuluu sekä esitysten seuraaminen että oman esityksen pitäminen. Diplomityöhön liittyy pakollisena osana myös kypsyysnäytteen antaminen. Kypsyysnäyte osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä opinnäytetyön alaan sekä kielitaitoa opiskelijan äidinkielellä. Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet diplomityön tekemisestä.


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

ST_DItutkintorakennekaavio_1112.pdf

Viimeksi muokattu04.05.2011