Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Rakennustekniikan koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Tim Länsivaara
Opetuksen suunnittelija: Päivi Javanainen

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- tuntee rakennusalan perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan alan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä
- osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin
- osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa rakennusalan työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä
- osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Kandidaatin tutkinnon perusopinnot, 116 op

Pakolliset opintojaksot

Ruotsinkielinen opiskelija valitsee opintojakson KIE-2220 Ruotsia arkkitehdeille ja rakentajille tilalle suomen kielen opintojakson. Harjoittelun vähimmäismäärä on 2 op, enimmillään harjoittelua voi diplomi-insinöörin tutkintoon sisällyttää 5 op.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1080   Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset 8 op I  
FYS-1130   Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset 9 op I  
KEM-1100   Insinöörikemia 3 op I  
KIE-2220   Ruotsia arkkitehdeille ja rakentajille 3 op II  
LIKU-1110   Liikennetekniikan perusteet 3 op II  
MAT-10413   Insinöörimatematiikka C 1u 5 op I  
MAT-10423   Insinöörimatematiikka C 2u 5 op I  
MAT-10433   Insinöörimatematiikka C 3u 5 op I  
MAT-10443   Insinöörimatematiikka C 4u 4 op I  
MAT-20501   Todennäköisyyslaskenta 4 op II  
MEC-2301   Lujuusopin perusteet 4 op I  
MPR-4010   Insinöörigeologian perusteet 3 op I  
MPR-5010   Maamekaniikka 5 op II  
MPR-5020   Pohjatutkimukset 3 op II  
MPR-5260   Tietekniikan perusteet 3 op II  
OHJ-1010   Tietotekniikan perusteet 4 op I  
RTEK-2000   Statiikan perusteet 4 op I  
RTEK-2012   Rakenteiden mekaniikan perusteet 6 op II  
RTEK-3110   Rakennesuunnittelun perusteet 6 op II  
RTEK-3130   Rakennusaineet ja -tarvikkeet 4 op I  
RTT-1020   Johdanto rakennustuotantoon ja -talouteen 3 op II  
RTT-4011   Talonrakentamisen tuotantotekniikka 4 op II  
RTT-8010   Rakennusmittausten perusteet 3 op I  
RTT-8510   Sovellusohjelmat 2 op I  
RTT-8530   CAD-järjestelmät ja tekninen piirustus 4 op II  
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 2 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään perustaso) 3 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (jatkotaso) 3 op  
Yhteensä 115 op  


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin voi tehdä kandidaatintyön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Talonrakentaminen 50 op
Yhdyskuntatekniikka 50 op


Vapaasti valittavat opinnot, 6 op


Kandidaatintyö (8 op)

Lisätiedot

Kandidaatintyö on tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineeseen (Talonrakentaminen tai Yhdyskuntatekniikka) liittyvä opinnäytetyö. Kandidaatintyöhön sisältyy kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte on opinnäytteeseen liittyen kirjoitettava teksti, joka osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

kuva2011-12.pptx A2 Patevyysvaatimukset2011.pdf

Viimeksi muokattu03.08.2011