Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Rakennustekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Tim Länsivaara
Opetuksen suunnittelija: Päivi Javanainen

Osaamistavoitteet

- Diplomi-insinöörin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin
- pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa rakennusalan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä
- pystyy osallistumaan rakennustekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun
- osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa
- osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot, 19 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakson MAT-33301 Tilastomatematiikka 1 (4 op) tilalla voi suorittaa esim. MAT-31102 Numeerinen analyysi (4 op) tai opintojakson MAT-21241 Operaatiotutkimus (4 op). Harjoittelun vähimmäismäärä on 2 op, enimmillään harjoittelua voi diplomi-insinöörin tutkintoon sisällyttää 5 op.

Opintojakso Opintopisteet
MAT-33311   Tilastomatematiikka 1 4 op
MEC-2200   Dynamiikan perusteet 5 op
RTT-3160   Rakennusalan turvallisuus 3 op
RTT-6020   Opinnäyte- ja tutkimusprojektin hallinta 3 op
RTT-7110   Rakentamisen tietomallien perusteet 2 op
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 2 op
Yhteensä 19 op


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin voi tehdä diplomityön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät 30 op
Rakennesuunnittelu 30 op
Rakennustuotanto 30 op
Yhdyskuntarakentaminen 30 op
Yhdyskuntien ympäristötekniikka 32 op

Talonrakentamiseen suuntautuvat opiskelijat valitsevat pääaineekseen joko rakennesuunnittelun tai rakennustuotannon. Yhdyskuntatekniikkaan suuntautuvat opiskelijat valitsevat pääaineekseen joko liikenne- ja kuljetusjärjestelmät, yhdyskuntarakentamisen tai yhdyskuntien ympäristötekniikan.


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin ei voi tehdä diplomityötä

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kiinteistönhallinta 30 op
Korjausrakentaminen 30 op
Liikennejärjestelmät yhdyskuntarakentamisessa 30 op
Pohjarakentaminen 30 op
Vaativien rakenteiden suunnittelu 30 op
Yhdyskuntarakentaminen liikennesuunnittelussa 30 op
Yhdyskuntarakentaminen ympäristötekniikassa 30 op
Ympäristötekniikka yhdyskuntarakentamisessa 30 op

Talonrakentamisen opintosuunnan opiskelija valitsee pääaineekseen joko rakennesuunnittelun tai rakennustuotannon, mutta diplomityön aihe voi olla pääaineopintoja täydentävän kokonaisuuden, esimerkiksi kiinteistönhallinnan, korjausrakentamisen tai pohjarakentamisen alueelta. Opiskelija voi valita sivuaineekseen opintokokonaisuuden myös oman koulutusohjelmansa ulkopuolelta. Henkilökohtaisen sivuaineen voi koota esim. talotekniikasta (yhteyshenkilö prof. Teuvo Tolonen, akustiikasta (yhteyshenkilö prof. Matti Pentti)tai rakentamisen tietotekniikasta (yhteyshenkilö prof. Jarmo Laitinen).


Vapaasti valittavat opinnot, 11 op


Diplomityö (30 op)

Lisätiedot

Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkinnon pääaineeseen liittyvä opinnäytetyö. Diplomityöhön sisältyy kypsyysnäyte. Talonrakentamisen opintosuunnan opiskelija valitsee pääaineekseen joko rakennesuunnittelun tai rakennustuotannon, mutta diplomityön aihe voi olla pääaineopintoja täydentävän kokonaisuuden, esimerkiksi kiinteistönhallinnan, korjausrakentamisen tai pohjarakentamisen alueelta.


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

kuva2011-12.pdf A2 Patevyysvaatimukset2011.pdf

Viimeksi muokattu03.08.2011