Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Materiaalitekniikan koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Jyrki Vuorinen
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström, Pirkko Mustola
Opetuksen suunnittelija: Päivi Peltonen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee materiaalitekniikan perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan materiaalitekniikan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä.
- Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin
- Opiskelija osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla
- Opiskelija osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Kandidaatin tutkinnon perusopinnot, 110 op

Pakolliset opintojaksot

Ruotsin kielen opinnoissa on saavutettava asetuksen mukainen kielitaito. Tämän opintojakson voi korvata myös opintojaksolla KIE-2210 Ruotsin kielikoe tai KIE-2230 Ruotsia tekniikan opiskelijoille osittaisena verkkokurssina. Opiskelijan on suoritettava vaaditut alkeis- ja perustason kieliopinnot jostain vieraasta kielestä (ruotsi ei ole vieras kieli).

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
AKM-1000   Johdatus yliopisto-opiskeluun 1 op I  
FYS-1010   Fysiikan työt I 3 op I  
FYS-1091   Insinöörifysiikka I 7 op I  
FYS-1101   Insinöörifysiikka II 7 op I  
KEM-1410   Laaja kemia 1 4 op II  
KEM-1420   Laaja kemia 2 4 op II  
KIE-2200   Ruotsia tekniikan opiskelijoille 3 op II  
MAT-10414   Insinöörimatematiikka D 1u 5 op I  
MAT-10424   Insinöörimatematiikka D 2u 5 op I  
MAT-10434   Insinöörimatematiikka D 3u 5 op I  
MAT-10444   Insinöörimatematiikka D 4u 4 op I  
MEC-1010   Koneenpiirustus ja CAD perusteet 5 op  
MEC-2350   Teknillisen mekaniikan perusteet 5 op  
MOL-1210   Materiaalit 4 op I  
MOL-1310   Materiaaliopin perusteet 1 5 op I  
MOL-1320   Materiaaliopin perusteet 2 5 op II  
MOL-1330   Materiaaliopin perusteet 3 5 op II  
MOL-1410   Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät 1 5 op II  
MOL-1430   Materiaalien valmistusmenetelmät 1 5 op II  
MOL-1440   Materiaalien valmistusmenetelmät 2 5 op III  
OHJ-1010   Tietotekniikan perusteet 4 op I  
TETA-1010   Teollisuustalouden perusteet 4 op I  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään alkeistaso) 3 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään perustaso) 3 op  
Yhteensä 106 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 4 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-20401   Vektorianalyysi 4 op II  
MAT-20451   Fourier'n menetelmät 4 op II  
MAT-20601   Diskreetti matematiikka 4 op II  
MAT-21241   Operaatiotutkimus 4 op II  
MAT-31102   Numeerinen analyysi 4 op II  
MAT-33311   Tilastomatematiikka 1 4 op II  


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin voi tehdä kandidaatintyön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Materiaalitekniikka 25 op


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin ei voi tehdä kandidaatintyötä

Toinen aineopintokokonaisuus voi olla mikä tahansa TTY:n muiden kuin Materiaaliopin laitoksen tarjoamista kokonaisuuksista, ellei sitä ole kokonaisuuden kohdalla erikseen kielletty. Mikäli aiot valita diplomi- insinöörin tutkinnossa Tuotantotekniikan, Tuotekehityksen tai Paperinjalostus- ja pakkaustekniikan syventävän kokonaisuuden, esitietovaatimuksena olevat aineopintokokonaisuudet suositellaan suoritettavan kandidaatin tutkinnossa.


Vapaasti valittavat opinnot, 12 op


Kandidaatintyö (8 op)

Osaamistavoitteet

- Opiskelija pystyy osoittamaan alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.
- Opiskelija osaa kirjoittaa tieteellisen tekstin tai raportin.

Lisätiedot

Kandidaatintyö tehdään kandidaatin tutkinnon pääaineeseen (Aineopinnot A) liittyvänä opinnäytetyönä. Kandidaatintyön yhteydessä tehdään myös kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon. Ennen kandidaatintyön aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinnon perusopintoja vähintään 100 op ja pääaineen opintoja 15 op. Myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee olla hyväksytetty kandidaatintutkinnon osalta.


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

TutkintorakenneKandi, MAT.pdf

Viimeksi muokattu07.02.2012