Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Materiaalitekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Jyrki Vuorinen
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström, Pirkko Mustola
Opetuksen suunnittelija: Päivi Peltonen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin.
- Opiskelija pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä.
- Opiskelija pystyy osallistumaan tekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun.
- Opiskelija osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot, 10 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
MAT-20501   Todennäköisyyslaskenta 4 op IV  
MOL-8606   Master's Thesis Seminar 1 op 1 V  
MOL-9706   Product Development and Innovations 5 op IV  
Yhteensä 10 op    

1. Mikäli diplomityö tehdään Biolääketieteen tekniikan laitokselle, suoritetaan opintojakso BME-1806 Master's Seminar on Biomedical Engineering.


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet

Opiskelija voi valita aineopintokokonaisuuden vapaasti TTY:n aineopintokokonaisuuksista, ellei sitä ole kokonaisuuden kohdalla erikseen kielletty. Ideoita opintokokonaisuusvalintoihin saat opettajilta, opintoneuvojalta ja suunnittelijalta.


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin voi tehdä diplomityön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biomateriaalitekniikka 30 op
Elektroniikan materiaalien syventävät opinnot 30 op
Kuitu- ja tekstiilitekniikka 30 op
Materiaalifysiikka 30 op
Materiaalikemia/DI 50 op
Materiaalitutkimus 30 op
Metallimateriaalit 30 op
Paperinjalostus- ja pakkaustekniikka 30 op
Pinnoitustekniikka ja keraamimateriaalit 30 op
Tekniset polymeerimateriaalit 30 op
Tuotantotekniikka 30 op
Tuotekehitys 30 op


Vapaasti valittavat opinnot, 25 op

Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää enintään 10 op harjoittelua.


Diplomityö (30 op)

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee pääaineen alaan liittyvän kokonaisuuden.
- Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön sekä raportoimaan siitä.
- Opiskelija pystyy osoittamaan ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Lisätiedot

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen. Ennen diplomityön aloittamista opiskelijalla tulee olla kandidaatintutkinto suoritettuna, sekä diplomi-insinöörin tutkinnosta vähintään 60 op ja syventäviä (pääaine) opintoja 20 op. Myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee olla hyväksytetty diplomi-insinöörin tutkinnon osalta.


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

TutkintorakenneDI,MAT.pdf

Viimeksi muokattu22.02.2012