Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Konetekniikan koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Paul Andersson
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström, Pirkko Mustola
Opetuksen suunnittelija: Nina Ojala

Osaamistavoitteet

- Tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee konetekniikan perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan konetekniikan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä
- Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin
- Opiskelija osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla
- Opiskelija osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Kandidaatin tutkinnon perusopinnot, 110 op

Pakolliset opintojaksot

Ruotsin kielen opinnoissa on saavutettava asetuksen mukainen kielitaito. Tämän opintojakson voi korvata myös opintojaksolla KIE-2210 Ruotsin kielikoe. Opiskelijan on suoritettava vaaditut perus- ja jatkotason kieliopinnot jostain vieraasta kielestä (ruotsi ei ole vieras kieli).

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
AKM-1000   Johdatus yliopisto-opiskeluun 1 op I  
ASE-1220   Systeemitekniikan perusteet 1 5 op II  
ENER-2020   Lämpötekniikan perusteet 5 op II  
FYS-1080   Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset 8 op I  
FYS-1130   Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset 9 op I  
IHA-1101   Hydrauliikan perusteet 4 op II  
KEM-1100   Insinöörikemia 3 op II  
KIE-2200   Ruotsia tekniikan opiskelijoille 3 op I  
MAT-10413   Insinöörimatematiikka C 1u 5 op I  
MAT-10423   Insinöörimatematiikka C 2u 5 op I  
MAT-10433   Insinöörimatematiikka C 3u 5 op I  
MAT-10443   Insinöörimatematiikka C 4u 4 op I  
MAT-20401   Vektorianalyysi 4 op II  
MEC-1010   Koneenpiirustus ja CAD perusteet 5 op I  
MEC-1200   Koneenosaoppi 5 op II  
MEC-2200   Dynamiikan perusteet 5 op II  
MEC-2301   Lujuusopin perusteet 4 op II  
MOL-1210   Materiaalit 4 op II  
OHJ-1010   Tietotekniikan perusteet 4 op I  
OHJ-1100   Ohjelmointi I 4 op I  
RTEK-2000   Statiikan perusteet 4 op I  
TETA-1010   Teollisuustalouden perusteet 4 op I  
TTE-1011   Tuotantotekniikan perusteet 4 op I  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään perustaso) 3 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (jatkotaso) 3 op  
Yhteensä 110 op  


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin voi tehdä kandidaatintyön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Energia- ja prosessitekniikka 26 op
Hydrauliikka ja automatiikka 25 op
Integroitu tuotekehitys ja tuotanto 25 op
Konstruktiotekniikka 25 op
Materiaalien valmistustekniikka 25 op
Turvallisuustekniikka 25 op

Konetekniikan koulutusohjelman opiskelijan on sisällytettävä kandidaatintutkintoonsa vähintään yksi seuraavista konetekniikan keskeisistä aineopintokokonaisuuksista: Hydrauliikka ja automatiikka, Integroitu tuotekehitys ja tuotanto, Konstruktiotekniikka, Materiaalien valmistustekniikka.


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin ei voi tehdä kandidaatintyötä

Sivuaineen saa valita vapaasti kaikista TTY:n kokonaisuuksista, joita tarjotaan konetekniikan koulutusohjelman opiskelijoille, mikäli opiskelija on tehnyt kandidaatintyön johonkin konetekniikan keskeiseen aineopintokokonaisuuteen. Muussa tapauksessa toiseksi kokonaisuudeksi on valittava jokin keskeinen aineopintokokonaisuus. Kandidaatintutkinnon aineopintokokonaisuudet tulee olla kuitenkin kahdelta eri laitokselta. Aineopintokokonaisuuksia valittaessa kannattaa miettiä, miten valinnat vaikuttavat diplomi-insinöörin tutkintoon.


Vapaasti valittavat opinnot, 12 op

Täydentävät opintojaksot

Tutkinto täydennetään vähintään 180 opintopisteeseen vapaasti valittavilla opinnoilla. Suositeltavia opintojaksoja ovat mm. KIE-1420 Tekstinhuollon ABC (verkkokurssi), KIE-1440 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, KIE-1520 Opinnäytetyön kirjoittaminen, KIE-1620 Työelämän kirjallinen viestintä. Vapaasti valittaviin opintoihin voi myös sisällyttää harjoittelua enintään 3 opintopistettä.


Kandidaatintyö (8 op)

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa kirjoittaa tieteellisen tekstin tai raportin.
- Opiskelija pystyy osoittamaan alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Lisätiedot

Kandidaatintyö tehdään kandidaatin tutkinnon pääaineeseen (Aineopinnot A) liittyvänä opinnäytetyönä. Kandidaatintyön yhteydessä tehdään myös kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon. Ennen kandidaatintyön aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinnon perusopintoja vähintään 100 op ja pääaineen opintoja 15 op. Myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee olla hyväksytetty kandidaatintutkinnon osalta.


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

Tutkintorakennekaavio_kone_kandi_2011-2012.pdf

Viimeksi muokattu02.05.2011