Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Konetekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Paul Andersson
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström, Pirkko Mustola
Opetuksen suunnittelija: Nina Ojala

Osaamistavoitteet

- Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin
- Opiskelija pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä
- Opiskelija pystyy osallistumaan konetekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun
- Opiskelija osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot, 15 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-20501   Todennäköisyyslaskenta 4 op IV  
MEC-4700   Simuloinnin ja optimoinnin peruskurssi 5 op IV  
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 2 op  
Yhteensä 11 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 4 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
MAT-20451   Fourier'n menetelmät 4 op 1   IV  
MAT-21241   Operaatiotutkimus 4 op 1   IV  
MAT-31102   Numeerinen analyysi 4 op 1   IV  
MAT-33311   Tilastomatematiikka 1 4 op 1   IV  
MAT-33351   Vektorikentät 6 op 1   IV  
MAT-33500   Differentiaaliyhtälöt 5 op 1   IV  
Opintokokonaisuuteen voi pakollisen harjoittelun lisäksi sisällyttää harjoittelua enintään 5 op    

1. Opiskelijan on suoritettava yksi matematiikan opintojakso listalta.


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet

Opiskelija voi valita aineopintokokonaisuuden vapaasti TTY:n aineopintokokonaisuuksista, ellei sitä ole kokonaisuuden kohdalla erikseen kielletty. Ideoita opintokokonaisuusvalintoihin saat opettajilta, opintoneuvojalta ja suunnittelijalta.


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin voi tehdä diplomityön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Hydrauliikka ja automatiikka, hydraulitekniikka 30 op
Hydrauliikka ja automatiikka, koneautomaatio 30 op
Koneiden ja järjestelmien suunnittelu 30 op
Koneiden ja rakenteiden analysointi 30 op
Koneiden käyttövarmuus ja energiatehokkuus 30 op
Metallimateriaalit 30 op
Paperinjalostus- ja pakkaustekniikka 30 op
Talotekniikka 30 op
Teollisuustalous B 30 op
Tuotantotekniikka 30 op
Tuotekehitys 30 op
Turvallisuustekniikka 30 op
Virtaustekniikka 30 op
Voimalaitos- ja polttotekniikka 30 op


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin ei voi tehdä diplomityötä

Tehtäessä diplomityö teollisuustaloudesta tai turvallisuustekniikasta, täytyy opiskelijan valita myös toinen syventävien opintojen kokonaisuus yllä olevasta listasta, joka ei ole teollisuustalous tai turvallisuustekniikka. Suoraan maisterivaiheeseen tulevat opiskelijat valitsevat jonkin seuraavista aineopintokokonaisuuksista: Hydrauliikka ja automatiikka, Integroitu tuotekehitys ja tuotanto, Konstruktiotekniikka, Materiaalien valmistustekniikka. Muussa tapauksessa Konetekniikan koulutusohjelman opiskelijat voivat valita toisen syventävien opintojen kokonaisuuden tai aineopintokokonaisuuden miltä tahansa laitokselta. Ideoita opintokokonaisuusvalintoihin saat opettajilta, opintoneuvojalta ja suunnittelijalta.


Vapaasti valittavat opinnot, 20 op

Täydentävät opintojaksot

Tutkinto täydennetään vähintään 120 opintopisteeseen vapaasti valittavilla opinnoilla.


Diplomityö (30 op)

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön sekä raportoimaan siitä.
- Opiskelija hallitsee pääaineen alaan liittyvän kokonaisuuden.
- Opiskelija pystyy osoittamaan ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Lisätiedot

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen. Ennen diplomityön aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinto, vähintään 20 opintopistettä pääaineen syventäviä opintoja sekä kokonaisuudessaan vähintään 60 opintopistettä diplomi-insinöörin tutkinnosta. Myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee olla hyväksytetty diplomi-insinöörin tutkinnon osalta.


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

Tutkintorakennekaavio_kone_DI_vaihe-2011-2012.pdf

Viimeksi muokattu02.05.2011