Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Biotekniikan koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Matti Karp
Tiedekunnan sihteeri: Riitta Myyryläinen
Opetuksen suunnittelija: Touko Apajalahti

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- tuntee biotekniikan eri osa-alueiden perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan alan kehitystä ja sen yhteiskunnalliseta merkitystä
- osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin
- osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa biotekniikan alan työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Kandidaatin tutkinnon perusopinnot, 110 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BIO-1250   Mikrobiologia I 3 op II  
BIO-1301   Johdatus biotekniikkaan 2 op I  
BIO-1350   Biotekniikan perusteet 3 op II  
FYS-1010   Fysiikan työt I 3 op I  
FYS-1091   Insinöörifysiikka I 7 op I  
FYS-1101   Insinöörifysiikka II 7 op I  
FYS-7100   Johdatus pehmeän aineen fysiikkaan 5 op III  
KEM-1350   Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op I  
KEM-1410   Laaja kemia 1 4 op I  
KEM-1420   Laaja kemia 2 4 op I  
KEM-1430   Laaja kemia 3 4 op I  
KEM-2100   Orgaaninen kemia 5 op I  
MAT-10414   Insinöörimatematiikka D 1u 5 op I  
MAT-10424   Insinöörimatematiikka D 2u 5 op I  
MAT-10434   Insinöörimatematiikka D 3u 5 op I  
MAT-10444   Insinöörimatematiikka D 4u 4 op I  
OHJ-1010   Tietotekniikan perusteet 4 op I  
OHJ-1100   Ohjelmointi I 4 op I  
SGN-6106   Computational Systems Biology 5 op II  
TETA-1010   Teollisuustalouden perusteet 4 op II  
YHTTAY-1010   Solun biologia 7 op II  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään perustaso) 3 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (jatkotaso) 3 op  
Yhteensä 98 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 11 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KIE-1210   Suomen kielikoe 3 op 1   I  
KIE-2200   Ruotsia tekniikan opiskelijoille 3 op 1   II  
KIE-2210   Ruotsin kielikoe 3 op 1   I  
KIE-2230   Ruotsia tekniikan opiskelijoille osittaisena verkkokurssina 3 op 1   II  
MAT-20401   Vektorianalyysi 4 op 2   II  
MAT-20451   Fourier'n menetelmät 4 op 2   II  
MAT-20501   Todennäköisyyslaskenta 4 op 2   II  
MAT-20601   Diskreetti matematiikka 4 op 2   II  
MAT-21161   Algoritmimatematiikka 4 op 2   II  
MAT-33311   Tilastomatematiikka 1 4 op 2   II  

1. Valitaan yksi. Ruotsia äidinkielenään käyttävät valitsevat opintojakson KIE-1210.
2. Valitaan kaksi. Biomittausten opiskelijoille suositellaan MAT-21161, MAT-33311, MAT-20451 ja MAT-20401. Kudosteknologian ja ympäristöbiotekniikan opiskelijoille suositellaan MAT-20501 ja MAT-33311. Laskennallisen systeemibiologian opiskelijoille suositellaan muita kuin MAT-20451.


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin voi tehdä kandidaatintyön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biomittaukset 25 op
Kudosteknologia 25 op
Laskennallinen systeemibiologia 25 op
Ympäristöbiotekniikka (B) 25 op


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin ei voi tehdä kandidaatintyötä

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biotekniikan koulutusohjelman suuntaavat aineopinnot 30 op

Opintokokonaisuus on pakollinen.


Vapaasti valittavat opinnot, 10 op

Alempaan korkeakoulututkintoon voi sisältyä harjoittelua korkeintaan 5 opintopistettä.


Kandidaatintyö (8 op)

Lisätiedot

Opiskelija voi aloittaa kandidaatintyön tekemisen, kun hän on suorittanut perusopinnoista vähintään 70 opintopistettä ja pääaineen opinnoista vähintään 15 opintopistettä. Lisäksi opiskelijalla täytyy olla hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma. Aineopintokokonaisuuksien vastuulaitokset ilmoittavat tarkemmin siitä, miten kandidaatintyö on mahdollista suorittaa. Kandidaatintyön yhteydessä tehdään kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon.


Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

Tutkintorakennekaavio-BIO-TkK.pdf

Viimeksi muokattu20.06.2011