Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Biotekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Matti Karp
Tiedekunnan sihteeri: Riitta Myyryläinen
Opetuksen suunnittelija: Touko Apajalahti

Osaamistavoitteet

- Diplomi-insinöörin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin
- pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa biotekniikan alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä
- pystyy osallistumaan tekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun
- osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot, 10 op

Pakolliset opintojaksot

Täydentävistä opintojaksoista BIO-2906 Seminar in Biotechnology on pakollinen ympäristöbiotekniikan pääaineopiskelijoille.

Opintojakso Opintopisteet
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 3 op
Yhteensä 3 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
ASE-1310   Automaatiotekniikan sovellukset 3 op 2  
BIO-2216   Industrial Microbiology 3 op 5  
BIO-2506   Biocatalysis and Enzymology 3 op 5  
BME-1010   Ihmisen anatomia ja fysiologia 6 op 3  
BME-1110   Ihmiskehon fysikaaliset ilmiöt ja niiden mittaaminen 4 op 3  
BME-1157   Biomedical Engineering: Signals and Systems 2 op 1, 3  
BME-1167   Biomedical Engineering: Biomaterials 2 op 1, 3  
BME-1177   Biomedical Engineering: Research and Productization 2 op 1, 3  
MAT-20501   Todennäköisyyslaskenta 4 op 4  
MAT-33311   Tilastomatematiikka 1 4 op 4  
MAT-45050   Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op 4  
SGN-1158   Introduction to Signal Processing, short version 3 op 1  
SGN-1159   Introduction to Signal Processing, long version 5 op 1  
SGN-1201   Signaalinkäsittelyn menetelmät 3 op 1  
SMG-1300   Sähkömagneettiset kentät ja aallot I 5 op 2  

1. Suositellaan biokuvantamisen pääaineopiskelijoille. Opintojaksot SGN-1158 ja SGN-1159 ovat keskenään vaihtoehtoisia.
2. Suositellaan biomittausten pääaineopiskelijoille. ,Suositellaan biomittausten pääaineopiskelijoille.
3. Suositellaan kudosteknologian pääaineopiskelijoille. Opintojaksot BME-1010 ja BME-1110 ovat keskenään vaihtoehtoisia.
4. Suositellaan laskennallisen systeemibiologian pääaineopiskelijoille.
5. Suositellaan ympäristöbiotekniikan pääaineopiskelijoille.

Täydentävät opintojaksot

BIO-2906 Seminar in Biotechnology on pakollinen ympäristöbiotekniikan pääaineopiskelijoille.

Listasta valitaan vähintään 3 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
BIO-2786   Pilot Project in Biotechnology 5 op
BIO-2906   Seminar in Biotechnology 5 op
KIE-3377   Scientific Writing in English 3 op
TETA-1040   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op
TETA-2400   Laatujohtaminen 4 op
TKT-9617   Scientific Publishing 6 op
TUR-1011   Turvallisuusjohtamisen perusteet 3 op

Lisätiedot

Perusopintojen laajuus on 10-20 op.


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet

Tutkintoon hyväksytään aineopintokokonaisuuksiksi kaikki TTY:n aineopintokokonaisuudet esitietovaatimukset huomioon ottaen.


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin voi tehdä diplomityön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biokuvantaminen 30 op
Biomittaukset 30 op
Kudosteknologia 30 op
Laskennallinen systeemibiologia 30 op
Ympäristöbiotekniikka (B) 30 op


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin ei voi tehdä diplomityötä

Tutkintoon hyväksytään kaikki TTY:n syventävät opintokokonaisuudet esitietovaatimukset huomioon ottaen.


Vapaasti valittavat opinnot, 25 op

Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon voi sisältyä harjoittelua yhteensä enintään 10 opintopistettä.

Vapaasti valittavien opintojen laajuus on 0-25 op.


Diplomityö (30 op)

Lisätiedot

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Lisätietoa IMT:n bioteknologian koulutusohjelman opetuksesta: Biotekniikan koulutusohjelman opiskelijalle myönnetään opinto-oikeus Tampereen yliopiston bioteknologian opintohin sinä lukukautena, jona hän aloittaa opintonsa TTY:ssä. Opiskelija saa päätöksen opinto-oikeudesta postitse, minkä jälkeen hän käy ilmoittautumassa Tampereen yliopiston opiskelijaksi aktuaarinkansliassa, joka sijaitsee yliopiston päärakennuksessa osoitteessa Kalevantie 4. Ilmoittautumisen jälkeen opiskelija saa tunnukset TAY:n sähköisten järjestelmien käyttöön. Opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille ja tentteihin Nettiopsun kautta. Tietoja opetuksesta saa lääketieteellisen tiedekunnan luonnontieteellisten tutkintojen opinto-oppaasta ja opetusohjelmasta. Molemmat löytyvät bioteknologian koulutusohjelman sivulta http://www.uta.fi/imt/bike. Opintojaksokuvauksissa on tiedot suositeltavista edeltävistä opinnoista. Opiskelijan on hyvä seurata sähköistä ilmoitustaulua mahdollisten opetusohjelmamuutosten varalta. Opiskelijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan joillakin työkursseilla.

Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

Tutkintorakennekaavio-BIO-DI.pdf

Viimeksi muokattu20.06.2011