Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Automaatiotekniikan koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Matti Vilkko
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström, Pirkko Mustola
Opetuksen suunnittelija: Johanna Heinola-Lepistö, Riikka Laurila

Osaamistavoitteet

- osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin
- tuntee automaatiotekniikan alan perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan automaatiotekniikan alan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä
- osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa automaatiotekniikan alan työtehtävissä sen edellyttämillä työskentelytavoilla
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä
- osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen

Rakenne

Kandidaatin tutkinnon perusopinnot, 110 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
AKM-1000   Johdatus yliopisto-opiskeluun 1 op
ASE-1010   Käytännön systeemiajattelu 3 op
ASE-1220   Systeemitekniikan perusteet 1 5 op
ASE-1230   Systeemitekniikan perusteet 2 5 op
ASE-1310   Automaatiotekniikan sovellukset 3 op
ASE-1330   Automaatiosuunnittelun perusteet 3 op
FYS-1010   Fysiikan työt I 3 op
FYS-1091   Insinöörifysiikka I 7 op
FYS-1101   Insinöörifysiikka II 7 op
IHA-1101   Hydrauliikan perusteet 4 op
KEM-1100   Insinöörikemia 3 op
KIE-2200   Ruotsia tekniikan opiskelijoille 3 op 1
MAT-10414   Insinöörimatematiikka D 1u 5 op
MAT-10424   Insinöörimatematiikka D 2u 5 op
MAT-10434   Insinöörimatematiikka D 3u 5 op
MAT-10444   Insinöörimatematiikka D 4u 4 op
MAT-20451   Fourier'n menetelmät 4 op
MAT-20501   Todennäköisyyslaskenta 4 op
OHJ-1010   Tietotekniikan perusteet 4 op
OHJ-1100   Ohjelmointi I 4 op
OHJ-1150   Ohjelmointi II 5 op 2
TETA-1010   Teollisuustalouden perusteet 4 op
TLT-2100   Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op 2
TTE-5011   Johdanto robotiikkaan ja automaatioon 5 op
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään perustaso) 3 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (jatkotaso) 3 op  
Yhteensä 107 op  

1. Ruotsin kielen opinnoissa on saavutettava asetuksen mukainen kielitaito. Tämän opintojakson voi korvata myös opintojaksoilla KIE-2210 tai KIE-2230. Ruotsinkielinen opiskelija suorittaa suomen kielen opintojakson.
2. Opintojaksoista toinen pitää sisällyttää perusopintoihin.

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Automaatiotekniikan koulutusohjelman opiskelijan on valittava listalta yksi matematiikan opintojakso.

Opintojakso Opintopisteet
MAT-21161   Algoritmimatematiikka 4 op
MAT-31080   Kompleksimuuttujan funktiot 5 op
MAT-31090   Matriisilaskenta 1 5 op
MAT-33311   Tilastomatematiikka 1 4 op

Täydentävät opintojaksot

Tarkasta, ovatko jotkut täydentävät opintojaksot suositeltavina tai pakollisina esitietoina aineopinnoissa, joita aiot suorittaa.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (110)

Opintojakso Opintopisteet
ELE-1020   Elektroniikan perusteet II 6 op
ENER-8010   Energiatekniikan perusteet 3 op
OHJ-1150   Ohjelmointi II 5 op
SGN-1201   Signaalinkäsittelyn menetelmät 3 op
SMG-1100   Piirianalyysi I 5 op
TEL-1010   Tehoelektroniikan perusteet 4 op
TEL-2010   Sähkötekniikan perusteet K 5 op
TKT-1101   Digitaalitekniikan perusteet 4 op
TLT-2100   Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin voi tehdä kandidaatintyön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Elektroniikka 25 op
Energia- ja prosessitekniikka 26 op
Factory Automation 25 op
Hydrauliikka ja automatiikka 25 op
Signaalinkäsittely ja multimedia 25 op
Systeemitekniikka 25 op
Tehoelektroniikka 25 op

Automaatiotekniikan koulutusohjelman opiskelijan on sisällytettävä kandidaatintutkintoonsa vähintään yksi automaatiotekniikan keskeisistä aineopintokokonaisuuksista: Factory Automation, Hydrauliikka ja automatiikka, ja Systeemitekniikka


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet, joihin ei voi tehdä kandidaatintyötä

Sivuaineen saa valita vapaasti kokonaisuuksista, jotka tarjotaan automaatiotekniikan koulutusohjelman opiskelijoille, mikäli opiskelija on tehnyt kandidaatintyön johonkin automaatiotekniikan keskeiseen aineopintokokonaisuuteen. Muuten toiseksi kokonaisuudeksi on valittava jokin keskeinen aineopintokokonaisuus.


Vapaasti valittavat opinnot, 12 op

Tutkinto täydennetään 180 op:n laajuuteen vapaasti valittavilla opinnoilla.


Kandidaatintyö (8 op)

Osaamistavoitteet

- Tieteellisen tekstin tai raportin kirjoittamisen valmiudet.
- Yliopistotutkintoon vaadittavan kypsyyden osoittaminen.

Lisätiedot

Kandidaatintyö tehdään kandidaatin tutkinnon pääaineeseen (Aineopinnot A) liittyvänä opinnäytetyönä. Kandidaatintyön yhteydessä tehdään myös kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon. Ennen kandidaatintyön aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinnon perusopintoja vähintään 100 op ja pääaineen opintoja 15 op. Myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tulee olla hyväksytetty kandidaatintutkinnon osalta.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Yhden opintojakson opintopisteet voi sisällyttää vain yhteen opintokokonaisuuteen.

Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

automaatio-kandi-11-12.pdf

Viimeksi muokattu06.06.2011