Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Automaatiotekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Matti Vilkko
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström, Pirkko Mustola
Opetuksen suunnittelija: Johanna Heinola-Lepistö, Riikka Laurila

Osaamistavoitteet

- Pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa automaatiotekniikan alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä.
- Osaa soveltaa automaatiotekniikan syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin.
- Pystyy osallistumaan automaatiotekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun.
- Osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot, 10 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 3 op
Yhteensä 3 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 2 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
KIE-1440   Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op 1  
KIE-1520   Opinnäytetyön kirjoittaminen 1 op 1  
KIE-1630   Suomen kielen erityistyö 1-3 op 1  
TITA-1110   Tietojohtamisen perusteet 1 4 op  
TKT-9617   Scientific Publishing 6 op  
Opintokokonaisuuteen voi pakollisen harjoittelun lisäksi sisällyttää harjoittelua enintään 3 op  

1. Kokonaisuuteen voi sisällyttää yhden opintojaksoista KIE-1440, KIE-1520 ja KIE-1630.

Täydentävät opintojaksot

Täydentäviksi opintojaksoiksi kannattaa valita diplomi-insinöörintutkinnon aine- ja syventävien kokonaisuuksien esitieto-opintojaksoja.


Tutkintoon hyväksyttävät aineopintokokonaisuudet

Tutkintoon hyväksytään kaikki ne aineopintokokonaisuudet, jotka tarjotaan automaatiotekniikan koulutusohjelman opiskelijoille. Aineopintokokonaisuutta ei voi sisällyttää diplomi-insinöörin tutkintoon, jos se on jo sisällytetty kandidaatintutkintoon.


Tutkintoon hyväksyttävät syventävien opintojen kokonaisuudet, joihin voi tehdä diplomityön

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Automaation tietotekniikka 30 op
Biolääketieteen instrumentointi 30 op
Elektroniikka: Suurtaajuustekniikka 30 op
Factory Automation 30 op
Hydrauliikka ja automatiikka, hydraulitekniikka 30 op
Hydrauliikka ja automatiikka, koneautomaatio 30 op
Koneiden ja järjestelmien suunnittelu 30 op
Käytettävyys 30 op
Langattomat sensoriverkot 30 op
Laskennallinen systeemibiologia 30 op
Lääketieteellinen informatiikka 30 op
Mikrosysteemit 30 op
Multimedia 30 op
Ohjelmistotuotanto 30 op
Ohjelmoitavat alustat ja laitteet 30 op
Paikannus ja navigointi 30 op
Paperinjalostus- ja pakkaustekniikka 30 op
Prosessien hallinta 30 op
Sulautetut järjestelmät 30 op
Systeemien analysointi 30 op
Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka 30 op
Talotekniikka 30 op
Teholähde-elektroniikka 30 op
Teollisuuden sähkönkäyttötekniikka 30 op
Tietoliikenneverkot ja protokollat 30 op
Tuotantotekniikka 30 op
Tuotekehitys 30 op
Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat 30 op
Voimalaitos- ja polttotekniikka 30 op


Vapaasti valittavat opinnot, 25 op

Vapaasti valittavista suositellaan koottavaksi aine- tai syventävä kokonaisuus diplomi-insinöörin tutkintoon.


Diplomityö (30 op)

Osaamistavoitteet

- Itsenäisesti tehdyn tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön suorittaminen ja raportointi.
- Pääaineen alaan liittyvän kokonaisuuden hallinnan osoittaminen.
- Yliopistotutkintoon vaadittavan kypsyyden osoittaminen.

Lisätiedot

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen. Ennen diplomityön aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinto, hyväksytty diplomi-insinöörintutkinnon HOPS, vähintään 20 opintopistettä pääaineen syventäviä opintoja sekä kokonaisuudessaan vähintään 60 opintopistettä diplomi-insinöörin tutkinnosta.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Automaatiotekniikan koulutusohjelman opiskelijan on sisällytettävä ainakin yksi aineopintokokonaisuus tai syventävä opintokokonaisuus hydrauliikan ja automatiikan, systeemitekniikan tai tuotantotekniikan laitokselta diplomi-insinöörin tutkintoon. Opiskelijan on mahdollista valita perustellusta syystä syventäväksi kokonaisuudeksi myös muu kokonaisuus kuin oppaaseen on listattu. Tällöin tulee ensin olla yhteydessä suunnittelijaan. Diplomi-insinöörintutkinnon HOPS tulee olla hyväksytettynä ennen diplomityön aloittamista.

Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

automaatio-di-11-12.pdf

Viimeksi muokattu08.06.2011