Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Arkkitehtuurin koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Markku Hedman
Tiedekunnan sihteeri: Annukka Ristikaarto
Opetuksen suunnittelija: Marleena Yli-Äyhö

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- tuntee arkkitehtuurin perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan arkkitehtuurin alan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä
- osaa soveltaa taiteellisia ja tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin
- osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa arkkitehtuurin alan työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Kandidaatin tutkinnon perusopinnot, 30 op

Pakolliset opintojaksot

Kieliopinnoista toisen tulee olla toinen kotimainen kieli.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
AHT-1120   Taide 1 8 op I  
AHT-1200   Taide 2 8 op II  
ARS-1320   Rakennetekniikka 4 op II  
ARS-2000   Työmaaharjoittelu 4 op II  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään perustaso) 6 op  
Yhteensä 30 op  


Aineopinnot 110 op

Osaamistavoitteet

- Aineopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle ammattitaidon perusta jonka avulla on mahdollista osallistua tuloksellisesti ympäristön rakentamiseen ja käyttöön liittyvään suunnitteluun, suunnittelu- ja rakentamishallintoon sekä tieteellisen tutkimuksen menetelmien ja tulosten hyödyntämiseen. Aineopintojen keskeisenä tehtävänä on kehittää suunnitteluvalmiuksia.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
AHT-2100   Arkkitehtuurin perusteet 12 op I  
AHT-2200   Arkkitehtuurin ammattikurssi 14 op II  
AHT-3110   Arkkitehtuurin historian pk, osa 1 4 op I  
AHT-3120   Arkkitehtuurin historian pk, osa 2 8 op I  
AHT-3200   Arkkitehtuurin historian ammattikurssi I 14 op II  
ARS-1200   Korjausrakentamisen perusteet 4 op III  
ARS-2210   Rakennusopin perusteet 8 op II  
ARS-2310   Rakennusopin ammattikurssi 10 op III  
ARS-3310   Asuntosuunnittelu 1 6 op III  
AYS-2100   Yhdyskuntasuunnittelun perusteet 12 op I  
AYS-2300   Yhdyskuntasuunnittelun ak 1 14 op III  
RTEK-3560   Rakennusfysiikan perusteet arkkitehdeille 4 op II  
Yhteensä 110 op  

Vapaasti valittavat opinnot, 32 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (32)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
AHT-1100   Ihminen ja ympäristö 5 op I  
AHT-1110   Taidehistoria 3 op I  
AHT-1300   Ympäristöpsykologia 4 op III  
AHT-3150   Piirustuskurssi 2 op I  
AHT-3300   Nykyajan arkkitehtuurin historia 6 op III  
AHT-3350   Perinteiset rakenteet ja niiden korjaus 6 op III  
AHT-5100   Esitystekniikka 3 op I  
AHT-5206   Spaces in Finnish Nature 3 op III  
AML-1100   Arkkitehtuurimedian perusteet 5 op I  
AML-2100   Kuvausmenetelmät 3 op I  
AML-3200   ArchiCADin perusteet 5 op II  
AML-3310   Revit Architecture perusteet 5 op III  
ARK-1000   Arkkitehtuurin laitoksen vaihtuva kurssi 1-10 op  
ARK-1006   School of Architecture's Varying Topics Course 1-10 op  
ARS-1300   Rakennusakustiikka 3 op III  
ARS-1310   Sisustussuunnittelu 1 6 op III  
ARS-1420   Japanin nykyarkkitehtuuri 5 op III  
AYS-1300   Maisemasuunnittelu 7 op II  


Kandidaatintyö (8 op)

Lisätiedot

Kandidaatintyö tehdään opintojaksoon ARS-3310 Asuntosuunnittelu 1 yhteydessä. (Erilliset ohjeet opinnäytetyön tekemiseen.)Opiskelijan tulee kirjoittaa opinnäytetyöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytetteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

*Rakennusarkkitehdin tutkinnon suorittaneille erilliset ohjeet koulutusohjelman suunnittelijalta.

Viimeksi muokattu24.02.2011