Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Arkkitehtuurin koulutusohjelma - Arkkitehdin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Markku Hedman
Tiedekunnan sihteeri: Annukka Ristikaarto
Opetuksen suunnittelija: Marleena Yli-Äyhö

Osaamistavoitteet

- Arkkitehdin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- osaa soveltaa arkkitehtuurin koulutusohjelman opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin
- pystyy toimimaan itsenäisesti työelämässä erilaisissa alan suunnittelu-, asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä
- pystyy osallistumaan arkkitehtuuria koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun
- osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, taiteellisessa ja tieteellisessä toiminnassa sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa
- pystyy toimimaan arkkitehtina täyttäen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/36/EY arkkitehdin koulutukselle säädetyt osaamisvaatimukset
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Arkkitehtuurin aineopinnot 46 op

Osaamistavoitteet

- Aineopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle ammattitaidon perusta jonka avulla on mahdollista osallistua tuloksellisesti ympäristön rakentamiseen ja käyttöön liittyvään suunnitteluun, suunnittelu- ja rakentamishallintoon sekä tieteellisen tutkimuksen menetelmien ja tulosten hyödyntämiseen. Aineopintojen keskeisenä tehtävänä on kehittää suunnitteluvalmiuksia.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
AHT-3410   Arkkitehtuurin historian ammattikurssi 2 10 op IV  
ARS-3410   Asuntosuunnittelun ammattikurssi 10 op IV  
ARS-4000   Ammattiharjoittelu 4 op IV  
ARS-4310   Rakennussuunnittelun ammattikurssi 10 op IV  
AYS-2410   Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 2 10 op IV  
KIE-1440   Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op IV  
Yhteensä 46 op  

Syventävät opinnot 30 op

Osaamistavoitteet

- Syventävät opinnot perehdyttävät opiskelijat aineopintoja syvällisemmin johonkin arkkitehdin ammattialan keskeiseen tehtäväkokonaisuuteen ja antavat hänelle valmiuksia ratkaista suunnittelu- ja tutkimusongelmia, joihin hänellä ei ole aiemmin opittuja malleja. Syventäviin opintoihin sisältyy saavutetun kypsyyden osoittamiseksi tehtävä diplomityö.

Täydentävät opintojaksot

Pakollisena valitaan yksi jatkokurssi A ja siihen liittyvä jatkokurssi B, joiden aihepiiristä opinnäytetyö suositellaan tehtävän. Samasta aiheesta tehdyn jatkokurssin A ja B aihealueen syventävän ammattikurssin (1 kpl) voi sijoittaa syventäviin opintoihin.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
AHT-3450   Arkkitehtuurin historian syventävä ammattikurssi 2 4 op V  
AHT-3510   Arkkitehtuurin historian ja teorian jatkokurssi A 10 op V  
AHT-3550   Arkkitehtuurin historian ja teorian jatkokurssi B 5 op V  
AHT-5300   Arkkitehtuurin tilateoriat 6 op V  
ARS-1210   Korjausrakentamisen jatkokurssi A 10 op V  
ARS-1250   Korjausrakentamisen jatkokurssi B 5 op V  
ARS-1500   Arkkitehti pääsuunnittelijana 8 op V  
ARS-1510   Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3-10 op V  
ARS-3450   Asuntosuunnittelun syventävä ammattikurssi 4 op V  
ARS-3510   Asuntosuunnittelun jatkokurssi A 10 op V  
ARS-3555   Asuntosuunnittelun jatkokurssi B 5 op V  
ARS-4350   Rakennussuunnittelun syventävä ammattikurssi 4 op V  
ARS-4510   Rakennussuunnittelun jatkokurssi A 10 op V  
ARS-4550   Rakennussuunnittelun jatkokurssi B 5 op V  
AYS-1500   Modernin kaupunkisuunnittelun teoria ja historia 5 op V  
AYS-2450   Yhdyskuntasuunnittelun syventävä ammattikurssi 2 4 op V  
AYS-2510   Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A 10 op V  
AYS-2550   Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi B 5 op V  

Vapaasti valittavat opinnot, 14 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (14)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
AHT-1456   Contemporary Finnish Architecture 5 op IV  
AHT-3450   Arkkitehtuurin historian syventävä ammattikurssi 2 4 op IV  
AHT-9660   Taide 3 5 op IV  
AML-4300   Arkkitehtuurin visualisointi 5 op IV  
ARK-1000   Arkkitehtuurin laitoksen vaihtuva kurssi 1-10 op IV  
ARK-1006   School of Architecture's Varying Topics Course 1-10 op IV  
ARS-2356   Finnish Wood Architecture 5 op IV  
ARS-3450   Asuntosuunnittelun syventävä ammattikurssi 4 op IV  
ARS-4350   Rakennussuunnittelun syventävä ammattikurssi 4 op IV  
AYS-1406   African Architecture and Urban Planning 5 op IV  
AYS-2450   Yhdyskuntasuunnittelun syventävä ammattikurssi 2 4 op IV  


Diplomityö (30 op)

Lisätiedot

(Erilliset ohjeet opinnäytetyön tekemiseen.) Opiskelijan tulee kirjoittaa opinnäytetyöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.


Viimeksi muokattu24.02.2011