Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Teknillinen matematiikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Keijo Ruohonen, Stephane Foldes

Osaamistavoitteet

- Opinkokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on kattavat perustiedot modernissa matematiikassa. Hän osaa myös rakentaa yksinkertaisia matemaattisia malleja ja soveltaa ja ohjelmoida matemaattisia perusmenetelmiä ongelmien ratkaisemiseksi. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset niin sovelletun matematiikan jatko-opintoihin kuin alan muuhunkin jatkokoulutukseen.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Teknillinen matematiikka 25 op Pakollinen Myös aineopintokokonaisuus Matematiikka tai Teknillinen matematiikka SITI käy tässä esitiedoiksi.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Kullakin teknillisen matematiikan kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta on oma pakollinen kurssinsa, sekä myös suositellut täydentävät kurssinsa (ks. alla).

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
MAT-10440 Insinöörimatematiikka X 4u 4 op 4    
MAT-41140 Johdatus funktionaalianalyysiin 7 op 1   IV  
MAT-41190 Graafiteoria 6 op 2   III  
MAT-45700 Johdatus teknilliseen laskentaan Matlabilla 3 op 3   III  
MAT-58000 Diplomityöseminaari 1 op   V  
Yhteensä 21 op    

1. Pakollinen Analyysin suuntautumisvaihtoehdossa
2. Pakollinen Diskreetin matematiikan suuntautumisvaihtoehdossa
3. Pakollinen Matemaattisen mallinnuksen suuntautumisvaihtoehdossa
4. Kurssi on pakollinen, jos sitä ei ole perusopinnoissa (koskee Tietotekniikan koulutusohjelmaa)

Täydentävät opintojaksot

Täydentävät opintojaksot valitaan pääosin laitoksen tekemän suosituksen mukaisesti. Suosituslistaus löytyy opintokokonaisuuskuvauksen liitetiedostosta. Sopimuksen mukaan muita ja muiden laitosten opintojaksoja voidaan sisällyttää kokonaisuuteen.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
MAT-31080 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op
MAT-31102 Numeerinen analyysi 4 op
MAT-33351 Vektorikentät 6 op
MAT-33500 Differentiaaliyhtälöt 5 op
MAT-34000 Tilastomatematiikka 2 6 op
MAT-35006 Dynamical Systems and Chaos 6 op
MAT-41122 Matemaattinen optimointiteoria 1 7 op
MAT-41140 Johdatus funktionaalianalyysiin 7 op
MAT-41150 Algebra 1 5 op
MAT-41176 Theory of Automata 5 op
MAT-41180 Formaalit kielet 6 op
MAT-41190 Graafiteoria 6 op
MAT-41281 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät 6 op
MAT-41291 Mitta- ja integraaliteoria 8 op
MAT-42100 Sovellettu logiikka 5 op
MAT-43650 Matemaattinen analyysi 6 op
MAT-43850 Matemaattinen analyysi 2 7 op
MAT-44650 Operaatiotutkimus 2 6 op
MAT-45050 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op
MAT-45700 Johdatus teknilliseen laskentaan Matlabilla 3 op
MAT-45807 Mathematics for Positioning 4 op
MAT-51206 Coding Theory 6 op
MAT-51216 Information Theory 4 op
MAT-51250 Matemaattinen optimointiteoria 2 4 op
MAT-51266 Stochastic Processes 6 op
MAT-51316 Partial Differential Equations 5 op
MAT-51330 Jakautuneet järjestelmät 5 op
MAT-51340 Osittaisdifferentiaaliyhtälöiden jatkokurssi 6 op
MAT-51590 Kompleksianalyysin sovellutuksia 5 op
MAT-51600 Matematiikan projektityö 2-10 op
MAT-51706 Bayesian Methods 6 op
MAT-51801 Matemaattinen tilastotiede 6 op
MAT-51900 Todennäköisyys modernissa matematiikassa 3 op
MAT-52506 Inverse Problems 6 op
MAT-52600 Matemaattinen kryptologia 6 op
MAT-53551 Funktionaalianalyysin jatkokurssi 8 op
MAT-53707 Algebra 2 6 op
MAT-53750 Johdatusta geometrisiin algebroihin ja niiden sovellutuksiin 7 op
MAT-55010 Matematiikan erikoistyö 5 op
MAT-55216 Topics in applied mathematics 3-5 op
MAT-55406 Finite Fields 4 op
MAT-55800 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt matemaattisessa mallinnuksessa 4 op
MAT-55900 Datan analyysimenetelmät mallinnuksessa 4 op
MAT-56000 Tilastolliset mallit 4 op
MAT-56100 Satunnaisuus mallintamisessa 4 op
MAT-56300 Jatkuvat mallit 4 op
MAT-56400 Mallinnus ja optimointi 4 op
MAT-59056 Mathematical Logic 7 op
MAT-66000 Matematiikan jatko-opintoseminaari 2-10 op
MAT-66050 Sovelletun matematiikan jatko-opintoseminaari 2-10 op

Lisätiedot

Teknillisen matematiikan syventävät opinnot antavat hyvän perustan matematiikan soveltamiselle insinööritieteissä, sovelletun matematiikan tutkimustyölle ja jatko-opinnoille. Teknillisen matematiikan opintoja voi syventää analyysiin, diskreettiin matematiikkaan ja matemaattiseen mallinnukseen. Näiden alueiden esittely löytyy matematiikan syventävien opintojen yhteydestä.

Opintokokonaisuuteen liittyvät dokumentit

Teknillinen_matematiikka.pdf

Viimeksi muokattu26.02.2011