Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Systeemien analysointi, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Risto Ritala, Hannu Koivisto

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa muodostaa systeemin mallin ja uuden mittausaineiston perusteella systeemin nykyistä ja tulevaa tilaa koskevia estimaatteja ja arvioida näiden estimaattien epävarmuuksia mallien ja mittausaineiston epävarmuudet huomioon ottaen.
- Opiskelija osaa optimoida kohdejärjestelmän ohjauksen kohdejärjestelmän mallin ja tilan estimaattien ja estimaattiepävarmuuksien perusteella. Erityisesti opiskelija hallitsee optimoinnin, kun järjestelmä on lineaarinen, optimoinnin tavoitefunktio neliöllinen ja stokastiset ominaisuudet normaalijakautuneita (LQG-ongelmat).
- Opiskelija osaa suunnitella mittaustiedonkeruun kohdejärjestelmästä ja muodostaa kohdejärjestelmän mallin kerätyn mittausaineiston ja muun kohdesysteemiä koskevan tietämyksen perusteella. Kohdejärjestelmää käsitellään dynaamisena ja stokastisena ja mittaustietoon liittyvä epävarmuus otetaan huomioon.
- Opiskelija osaa laatia hallinnan kokonaisratkaisuja, jotka yhdistävät monipuolisesti mallinnusmenetelmiä ja dynaamisen optimoinnin ratkaisutapoja.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Systeemitekniikka 25 op Pakollinen Vaihtoehtoisesti yksi aineopintokokonaisuuksista: systeemitekniikka, teknillisen laskennan menetelmät tai teknillinen matematiikka.
Teknillinen matematiikka SITI 25 op Pakollinen Vaihtoehtoisesti yksi aineopintokokonaisuuksista: systeemitekniikka, teknillisen laskennan menetelmät tai teknillinen matematiikka.
Teknillisen laskennan menetelmät 25 op Pakollinen Vaihtoehtoisesti yksi aineopintokokonaisuuksista: systeemitekniikka, teknillisen laskennan menetelmät tai teknillinen matematiikka.

Opintojakso ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari on pakollinen vain diplomityön tekijöille.

Opintojakso Opintopisteet
ASE-5010 Kehittyneet datan mallinnus- ja analysointimenetelmät 5 op
ASE-5030 Optimaalinen mallipohjainen estimointi ja ennustaminen 7 op
ASE-5050 Optimoiva ja robusti säätö Matlabilla 8 op
ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari 1 op
Yhteensä 21 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 10 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
ASE-2310 Johdatus mikrosysteemitekniikkaan 5 op
ASE-2410 Johdatus prosessien hallintaan 5 op
ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan 5 op
ASE-3016 Microactuators and Active Actuator Materials 5 op
ASE-4010 Prosessien hallinnan periaatteet 5 op
ASE-6010 Tietoverkkopohjainen automaatio 5 op
ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset 5 op
ASE-7516 Dynamic Planning with Incomplete Information 5 op
ASE-7716 Predictive and Fuzzy Control 5 op

Täydentävät opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
MAT-51266 Stochastic Processes 6 op
MAT-51706 Bayesian Methods 6 op
MAT-52506 Inverse Problems 6 op

Lisätiedot

Soveltuu vain syksyllä 2010 tai myöhemmin aloittaneille. Systeemien analysoinnin kokonaisuus valmentaa opiskelijat laatimaan reaalimaailman järjestelmien malleja mittaustiedon ja muun järjestelmää koskevan tietämyksen perusteella, muodostamaan mallien avulla ennusteita järjestelmän tilan kehittymisestä ja näiden perusteella laatimaan järjestelmien optimaalisia ohjausratkaisuja. Tarkastelutapa on yleispätevä ja sovellettavissa teollisiin tuotantojärjestelmiin, liiketoimintaprosesseihin, biologisiin järjestelmiin ja moniin muihin kohteisiin.

Viimeksi muokattu04.05.2011