Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Signaalinkäsittely, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Ari Visa

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee oman signaalinkäsittelyn painopistealueensa käsitteistön niin hyvin, että osaa selittää ne ja osaa kehittää edelleen oman painopistealueensa signaalinkäsittelymenetelmiä sekä innovoida signaalinkäsittelyyn perustuvia tuotteita.
- Opiskelija osaa analysoida mittaussignaalia siten, että pystyy määrittelemään ne digitaalisen suodattimen ominaisuudet, joilla parhaiten päästään haluttuun lopputulokseen.
- Opiskelija osaa luetella digitaalisten suodattimien perustyypit ja selittää niiden parhaat käyttötarkoitukset.
- Opiskelija osaa suunnitella lineaarisen digitaalisen suodattimen annettujen spesifikaatioiden mukaan.
- Opiskelija pystyy seuraamaan alan kirjallisuutta ja pystyy ottamaan käyttöön kirjallisuudesta löydetyn signaalinkäsittelymenetelmän ja sovittamaan sen omaan työkohteeseensa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Signaalinkäsittely ja multimedia 25 op Pakollinen Seuraavat matematiikan opintojaksot tukevat signaalinkäsittelyn opintoja, ja niitä suositellaan sisällytettäväksi esimerkiksi diplomi-insinöörin tutkinnon yhteisiin opintoihin: MAT-20450 Fourier'n menetelmät, MAT-31090 Matriisilaskenta 1, MAT-31080 Kompleksimuuttujan funktiot, MAT-33310 Tilastomatematiikka, MAT-41120 Matemaattinen optimointiteoria 1. Näitä opintojaksoja voidaan suorittaa rinnakkain Signaalinkäsittelyn syventävien opintojen kanssa.
Signaalinkäsittely ja tietoliikenne 25 op Pakollinen Opiskelijan tulee muistaa tarkistaa, että on suorittanut esitieto-opintojaksot niistä opintojaksoista, jotka sisällyttää syventäviin opintoihinsa. Opintojaksot SGN-1251 Signaalinkäsittelyn sovellutukset, SGN-2500 Johdatus hahmontunnistukseen ja SGN-3010 Digitaalinen kuvankäsittely I pitää olla suoritettu, jotta Signaalinkäsittelyn ja tietoliikenteen aineopinnot kelpaavat Signaalinkäsittelyn syventävien opintojen esitiedoiksi.

Esitieto-opintokokonaisuuksista suoritettava toinen. ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Tietotekniikan diplomityöseminaari TST-1300 sekä seminaariesitys TST-1400 ovat pakolliset niille, jotka tekevät diplomityönsä tähän syventävään opintokokonaisuuteen.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
SGN-1650 Signaalinkäsittelyn työkurssi 5 op   IV  
SGN-1706 Signal Processing Project 5-8 op 1   V  
TST-1206 Demola project work 5-10 op 1   V  
Yhteensä 15 op    

1. Opintojaksoista on valittava vähintään toinen.

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opiskelija voi halutessaan rakentaa oheisista opintojaksoista joko perussignaalinkäsittelypainotteisen, kuvan- ja videonkäsittelypainotteisen, puhe- ja audiosignaalienkäsittelypainotteisen sekä biologisten signaalien käsittelyyn suuntautuneen tai sekamuotoisen opintokokonaisuuden, kun vielä täydentää näitä sopivilla opintojaksoilla Signaalinkäsittelyn laitokselta ja muualtakin. Vaihtoehtoisista opintojaksoista on valittava vähintään 10 pisteen edestä opintojaksoja.

Valittava vähintään 10 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
SGN-1706 Signal Processing Project 5-8 op V  
SGN-2010 Digitaalinen lineaarinen suodatus I 5 op III  
SGN-2056 Digital Linear Filtering II 4 op IV  
SGN-2106 Multirate Signal Processing 6 op V  
SGN-2206 Adaptive Signal Processing 5 op V  
SGN-2306 Signal Compression 5 op IV  
SGN-2556 Pattern Recognition 5 op IV  
SGN-2706 Nonlinear Signal Processing 5 op III  
SGN-3057 Digital Image Processing II 6 op IV  
SGN-3106 Digital Video Processing 4 op IV  
SGN-3507 Introduction to Medical Image Processing 5 op V  
SGN-4051 Puheenkoodaus 4 op IV  
SGN-4106 Speech Recognition 5 op IV  
SGN-4200 Digitaalinen audio 5 op III  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-2110 Systeemit ja säätö 5 op V  
ASE-3036 Microsensors 5 op IV  
ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset 5 op IV  
BME-1157 Biomedical Engineering: Signals and Systems 2 op IV  
BME-1190 Terveysteknologia 5 op IV  
BME-1306 Commercialization in Biomedical Engineering 4 op V  
BME-2606 eHealth 5 op V  
BME-2610 Terveydenhuollon tietojärjestelmät 5 op V  
BME-2626 Processing of Physiological Signals 5 op V  
BME-2636 Medical Image Analysis 5 op IV  
BME-3206 Medical Imaging Methods 6 op IV  
MAT-20451 Fourier'n menetelmät 4 op IV  
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta 4 op III  
MAT-20601 Diskreetti matematiikka 4 op II  
MAT-31080 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op IV  
MAT-33311 Tilastomatematiikka 1 4 op III  
MAT-41281 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät 6 op IV  
MAT-45700 Johdatus teknilliseen laskentaan Matlabilla 3 op IV  
MAT-51266 Stochastic Processes 6 op IV  
MAT-51706 Bayesian Methods 6 op IV  
MAT-51801 Matemaattinen tilastotiede 6 op V  
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op IV  
OHJ-2556 Artificial Intelligence 6 op V  
OHJ-2700 Tietokonegrafiikka 6 op IV  
OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op IV  
OHJ-4010 Rinnakkaisuus 4 op IV  
OHJ-4301 Sulautettu ohjelmointi 5 op IV  
OHJ-4400 Reaaliaikajärjestelmät 3 op V  
SGN-1850 Signaalinkäsittelyn erityiskysymyksiä 1-5 op V  
SGN-2407 Spectrum Estimation and Array Signal Processing 5 op V  
SGN-2607 Statistical Signal Processing 6 op V  
SGN-2756 Robust Estimation 3 op V  
SGN-2806 Neural Computation 5 op V  
SGN-3156 Video Compression 4 op IV  
SGN-3637 Human Visual System 4-5 op IV  
SGN-4010 Puheenkäsittelyn menetelmät 2 op II  
SGN-4507 Speech Recognition Laboratory 3 op IV  
SGN-5226 Content Sharing Technologies and Services 4 op V  
SGN-5306 Knowledge Mining 3 op IV  
SGN-5406 Virtual Reality 5 op IV  
SGN-5456 3D Media Technology 4 op V  
SGN-5806 Wireless Ambient Multimedia 5 op V  
SGN-6058 Introduction to Biology of the Cell 3 op IV  
SGN-6076 Introduction to Neuroinformatics 5 op V  
SGN-6106 Computational Systems Biology 5 op V  
SGN-6457 Computational Models in Complex Systems 5 op V  
TKT-1202 Digitaalisuunnittelu 5 op III  
TKT-1220 Tietokonearitmetiikka I 4 op III  
TKT-1426 Digital Design for FPGA 6 op V  
TKT-2301 Langattomien sensoriverkkojen sovellukset 5 op V  
TKT-2536 Introduction to Satellite Positioning 5 op V  
TKT-3516 Signal Processors 5 op IV  
TKT-3541 SoC-alustat 5 op V  
TKT-9617 Scientific Publishing 6 op V  
TLT-5100 Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op IV  
TLT-5200 Tietoliikenneteoria 5-7 op V  
TLT-5656 Signal Processing for Mobile Positioning 5-7 op V  
TLT-5806 Receiver Architectures and Signal Processing 5-7 op V  
TLT-6100 Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op IV  
TTE-5516 Machine Vision and Optical Measurements 6 op V  

Lisätiedot

Signaalinkäsittelyssä tutkitaan digitaalisessa muodossa olevien mittaustulosten automaattista muokkausta ja tulkintaa. Tunnetuimpiin sovelluksiin kuuluvat puheen ja tekstin tunnistus sekä äänen, kuvan ja videon pakkaus. Opintokokonaisuudesta voi rakentaa joko laajan eri alueita kattavan paketin tai voi painottaa jotakin erikoisaluetta syvällisemmin. Valintaa helpottamaan on laadittu seuraavia profiileita. "Visuaalisten signaalien käsittelyn" profiiliin voisi sisällyttää esimerkiksi seuraavat opintojaksot: SGN-2706 Nonlinear Signal Processing, SGN-3057 Digital Image Processing II, SGN-3106 Digital Video Processing ja SGN-3156 Video Compression. "Äänien signaalinkäsittelyn" profiiliin voisi sisällyttää esimerkiksi seuraavat opintojaksot: SGN-4106 Speech Recognition, SGN-4200 Digitaalinen audio, MIT-5511 Akustiikan mittaukset, SGN-4010 Puheenkäsittelyn menetelmät, SGN-4507 Speech Recognition Laboratory, SGN-5016 Multimedia Signal Processing ja SGN-2607 Statistical Signal Processing. "Signaalien ymmärtämisen" profiiliin voisi sisällyttää esimerkiksi seuraavat opintojaksot: SGN-2556 Pattern Recognition, SGN-2806 Neural Computation, SGN-4106 Speech Recognition, SGN-5508 Multimedia Analysis and Retrieval, SGN-4507 Speech Recognition Laboratory ja SGN-5306 Knowledge Mining. "Automaation signaalinkäsittelyn" profiiliin voisi sisällyttää esimerkiksi seuraavat opintojaksot: SGN-2556 Pattern Recognition, ASE-2110 Systeemit ja säätö ja ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset. Opiskelijan tulisi muissa opinnoissaan hankkia perustietoja ohjelmistosuunnittelusta ja sen mallinnusmenetelmistä, digitaalisten laitteiden suunnittelusta sekä projektitoiminnasta ja kokous-, neuvottelu- ja johtamistaidosta voidakseen toimia täysipainoisesti teollisuuden tuotekehitystehtävissä. Nykyään teollisuudessa ollaan kiinnostuneita innovatiivisista diplomi-insinööreistä, joten kaikenlainen oma-aloitteinen keksintö- ja kehittelytoiminta on erittäin suositeltavaa.

Viimeksi muokattu15.08.2011