Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Heikki Tuusa

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa kuvata tyypillisten sähkökäyttöjen, niihin liittyvien suuntaajien ja prosessien rakenteet ja toimintaperiaatteet.
- Opiskelija osaa mallintaa ja analysoida sähkökäyttöjen ja niiden sisältämien suuntaajien dynaamisia ilmiöitä.
- Opiskelija tuntee avaruusvektoriteorian ja osaa soveltaa sitä kolmivaiheisten suuntaajien ja sähkökäyttöjen mallinnukseen ja simulointiin.
- Opiskelija tuntee avaruusvektoripohjaisten ohjaus- ja säätömenetelmien periaatteen ja osaa soveltaa niiitä erilaisiin sähkökäyttöihin.
- Opiskelija osaa toteuttaa sähkökäytön yksinkertaisen mikrokontrolleripohjaisen ohjaus- ja säätöjärjestelmän.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Elektroniikka 25 op Suositeltava
Systeemitekniikka 25 op Suositeltava
Sähkövoimatekniikka 25 op Suositeltava
Säätötekniikka 25 op Suositeltava
Tehoelektroniikka 25 op Suositeltava

Opintokokonaisuuden pakollisia esitietoja on jokin mainituista aineopinnoista. ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Jos jokin pakollisista opintojaksoista sisältyy aineopintoihin, sen tilalle valitaan jokin täydentävä opintojakso. Mikäli opintokokonaisuuteen tehdään diplomityö, on myös opintojakso SET-2590 Sähköenergiatekniikan diplomityöseminaari pakollinen.

Opintojakso Opintopisteet
TEL-1040 Tasasuuntaajat 5 op
TEL-1120 Vaihtosuuntaajat 5 op
TEL-1280 Tehoelektroniikan suunnitteluprojekti 5-8 op
TEL-1360 Sähkömoottorikäytöt 5 op
TEL-1400 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt 3 op
TEL-1440 Sähkökäyttöjen mallintaminen 5 op
TEL-1480 Sähkökäyttöjen ohjaustekniikka 5 op
Yhteensä 33 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ACI-20030 Säädön suunnittelu 7 op
ACI-20090 Mallinnus ja simulointi 5 op
ASE-2130 Anturifysiikka ja signaalit 5 op
ASE-2170 Automaatiojärjestelmät ja -suunnittelu 5 op
ELE-1030 Elektroniikan perusteet III 5 op
ELE-2050 Elektroniikan työkurssi 6 op
ELE-2100 Puolijohdekomponenttien sovellukset 4 op
ELE-2201 Analogiatekniikka 4 op
ELE-2301 Sulautettujen prosessorisovellusten perusteet 4 op
ELE-7050 Sulautetut prosessorisovellukset 5 op
OHJ-1150 Ohjelmointi II 5 op
OHJ-4200 Laitteistonläheinen ohjelmointi 4 op
SET-1520 Sähköenergiatekniikan uudet sovellukset 5 op
SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet 5 op
SMG-4350 Polttokennot ja vetyteknologia 5 op
SMG-4450 Aurinkosähkö 5 op
SMG-4500 Tuulivoima 5 op
TEL-1160 Tehoelektroniikan komponentit 5 op
TEL-1200 Hakkuriteholähteiden dynamiikka 5 op
TEL-1240 Hakkuriteholähteiden EMC 5 op
TEL-1330 Sähkökoneet 6 op
TKT-1202 Digitaalisuunnittelu 5 op
TKT-3500 Mikrokontrollerijärjestelmät 5 op

Lisätiedot

Sähkökäyttöjen tehoelektroniikassa keskeisiä aiheita ovat erilaiset kolmivaiheiset PWM-suuntaajat, aktiivisuotimet ja -kompensaattorit sekä niiden sulautetut ohjaus- ja säätöjärjestelmät. Tavoitteena on mm. laitteiden virta- ja jännitesäröjen pienentäminen ja hyötysuhteiden sekä ohjaus- ja säätötarkkuuksien parantaminen. Tyypillisiä sovelluskohteita ovat mm. prosessiteollisuuden, liikennevälineiden sekä nosto- ja robottikäyttöjen säädetyt sähkömoottorikäytöt, hajautettuun energiantuotantoon liittyvät tuulivoima-, aurinko- ja polttokennojärjestelmät sekä hitsaus- ja elektrolyysilaitteistot. Opintokokonaisuuden luonteen vuoksi on valinnaisiin opintoihin sisällytetty paljon elektroniikan, digitaali- ja tietokonetekniikan, ohjelmistotekniikan, sulautettujen järjestelmien sekä automaatio- ja säätötekniikan ja mittaustekniikan opintojaksoja. Nämä ovat samalla suositeltavia muita aineopintoja. Syventävät opinnot voi lisäksi suunnata esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin painottamalla valinnaisissa opintojaksoissa kyseistä osa-aluetta. Syventävät opinnot antavat valmiuden toimia alan teollisuuden suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä, alan tutkimustehtävissä sekä suorittaa alan jatko-opintoja.

Viimeksi muokattu04.04.2011