Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Mittaustekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Risto Ritala, Jukka Lekkala, Jouko Halttunen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa soveltaa tieteellistä tietoa ja tieteellisiä menetelmiä työelämässä.
- Opiskelija kykenee jatkamaan opintojaan tieteellisessä jatkokoulutuksessa.
- Opiskelija kykenee toimimaan työelämässä mittaustekniikan asiantuntijana ja kehittäjänä.
- Opiskelija osaa toimia asiantuntijana mittaustekniikkaa koskevien ilmiöiden ja ongelmien yhteiskunnallisessa käsittelyssä.
- Opiskelija hallitsee riittävästi kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä kykenee toimimaan monitieteisessä yhteisössä.
- Opiskelija hallitsee mittaustekniikan menetelmiä ja niihin liittyviä sovelluksia.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Automaatiosovellukset biotekniikassa 25 op Suositeltava
Biomittaukset 25 op Suositeltava
Mittaus- ja informaatiotekniikka 25 op Suositeltava
Oppivat ja älykkäät järjestelmät 25 op Suositeltava
Oppivat järjestelmät ja systeemiteoria 25 op Suositeltava
Signaalinkäsittely ja multimedia 25 op Suositeltava
Säätötekniikka 25 op Suositeltava
Teknillinen matematiikka 25 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Pakollista opintojaksoa ei voi sisällyttää syventäviin opintoihin, mikäli se sisältyy esitietona olevaan opintokokonaisuuteen.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin 5 op 1  
ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari 1 op 3  
ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset 5 op 2  
ASE-7816 Biosensors 5 op 2  
MIT-3030 Mittausdatan analyysi 2 5 op 2  
MIT-3051 Mittausten informaatiosisältö 5 op 2  
MIT-4010 Anturifysiikka 7 op 1  
MIT-4031 Mikroanturit 6 op 2  
MIT-4051 Piianturien suunnittelu 8-9 op 2  
MIT-5511 Akustiikan mittaukset 4-7 op 2  
Yhteensä 51 op  

1. Valittava vähintään yksi opintojakso, mikäli yhtäkään niistä ei sisälly esitietona olevaan aineopintokokonaisuuteen.
2. Valittava vähintään 15 op.
3. Pakollinen diplomityönsä Mittaustekniikan opintokokonaisuuteen tekeville.

Täydentävät opintojaksot

Täydentävien opintojaksojen listalla mainittujen opintojaksojen lisäksi myös muita TTY:n opintojaksoja voidaan sisällyttää opintokokonaisuuteen opiskelijan suuntautuneisuuden mukaisesti.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-7110 Systeemitekniikan projektityö 2-8 op IV  
ASE-8010 Systeemitekniikan erityiskysymyksiä 1-10 op V  
MIT-5010 Teollisuusprosessien mittausjärjestelmät 5 op IV  
MIT-5210 Optiset menetelmät bioanalytiikassa 4 op IV  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus soveltuu lukuvuonna 2009-2010 tai aiemmin opintonsa aloittaneille. Mittaustekniikan opintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden suunnata opinnot opiskelijan oman erikoisosaamisen mukaisesti. Pakolliset opintojaksot vahvistavat mittausteknistä osaamista ja muilla opinnoilla syvennetään tietoja erikoisalan mittaustekniikasta. Opintokokonaisuuden vastuuhenkilöt antavat mielellään lisätietoja.

Viimeksi muokattu31.03.2011