Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Mittausinformaatiotekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Risto Ritala

Osaamistavoitteet

- Antaa valmiudet toimia työelämässä mittausinformaatiotekniikan asiantuntijana ja kehittäjänä.
- Antaa valmiudet toimia asiantuntijana mittauksia ja niiden käsittelyä ja tulkintaa koskevien ilmiöiden ja ongelmien yhteiskunnallisessa käsittelyssä.
- Antaa riittävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaidot sekä valmiudet toimia monitieteisessä yhteisössä.
- Antaa opiskelijalle mittausinformaatiotekniikan menetelmien ja siihen liittyvien sovellusten hyvä tuntemus.
- Antaa sekä teoreettiset valmiudet että opettaa soveltamaan numeerisia ohjelmistoja data-analyysiin.
- Antaa edellytykset tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Mittaus- ja informaatiotekniikka 25 op Suositeltava
Oppivat ja älykkäät järjestelmät 25 op Suositeltava
Oppivat järjestelmät ja systeemiteoria 25 op Suositeltava
Säätötekniikka 25 op Suositeltava
Teknillinen matematiikka 25 op Suositeltava

On valittava vähintään yksi esitietona oleva aineopintokokonaisuus. ( Pakollinen )
MIT-3010 Mittausdatan analyysi 1 ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari 1 op 1   V  
ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset 5 op   IV  
MIT-3030 Mittausdatan analyysi 2 5 op   IV  
MIT-3051 Mittausten informaatiosisältö 5 op   III  
Yhteensä 16 op    

1. Systeemitekniikan diplomityöseminaari on pakollinen diplomityönsä Mittausinformaatiotekniikan opintokokonaisuuteen tekeville.

Täydentävät opintojaksot

Täydentävinä opintojaksoina voidaan alla mainittujen opintojaksojen lisäksi valita myös muita systeemitekniikan laitoksen opintojaksoja, sekä matematiikan ja signaalinkäsittelyn opintojaksoja. Opintojaksoa ei voi sisällyttää syventäviin opintoihin, mikäli se sisältyy esitietona olevaan opintokokonaisuuteen.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-7110 Systeemitekniikan projektityö 2-8 op IV  
ASE-8010 Systeemitekniikan erityiskysymyksiä 1-10 op V  
MIT-5010 Teollisuusprosessien mittausjärjestelmät 5 op IV  
MIT-5511 Akustiikan mittaukset 4-7 op IV  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus soveltuu lukuvuonna 2009-2010 tai aiemmin opintonsa aloittaneille. Mittausinformaatiotekniikan opintokokonaisuus opettaa mittausdatan analysoinnin järjestelmällisenä toimintaprosessina, joka alkaa kohdejärjestelmän tuntemukseen perustuvasta tavoitteen määrittelystä ja päättyy analyysitulosten tulkinnan tukemiseen. Painopiste on mittausten luotettavuuden ja informaatiosisällön arvioinnissa, mittausdatan esikäsittelyssä ja dynaamisista järjestelmistä kerättyjen data-aineistojen analysointimenetelmissä. Opintokokonaisuus antaa sekä teoreettiset valmiudet että opettaa soveltamaan numeerisia ohjelmistoja data-analyysiin. Koulutus tuottaa ammattilaisia suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtäviin, joissa laajojen mittausaineistojen hallinta ja analyysi on keskeistä.

Viimeksi muokattu31.03.2011