Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Mikrosysteemit, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Pasi Kallio, Jukka Lekkala

Osaamistavoitteet

- Mikrosysteemien syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija 1. osaa selittää mikroskopiamenetelmien toimintaperiaatteet ja käyttää mikroskopialaitteistoja
- 2. osaa selittää kuinka skaalautumisilmiö vaikuttaa eri sovelluksissa mittakaavan muuttuessa
- 3. ymmärtää mikromittakaavan liikkeitä tuottavien toimilaitteiden toimintaperiaatteet, tuntee niiden ominaisuudet, osaa valita käyttökohteeseen soveltuvan toimilaitteen, osaa suunnitella ja toteuttaa mikromittakaavan liikkeitä tuottavien toimilaitteiden ohjauskokonaisuuden, sekä osaa soveltaa takaisinkytketyn säädön periaatteita niiden ohjaukseen
- 4. osaa suunnitella, mallintaa, simuloida ja testata mikroantureita, ymmärtää kaupallisten anturien ominaisuudet sekä osaa soveltaa niitä erilaisiin mittauksiin ja tuotteisiin
- 5. osaa suunnitella, mallintaa, simuloida ja testata mikrofluidistisia rakenteita, ymmärtää mikrokanavavirtausten erityispiirteet, tuntee mikropumppujen, -venttiilien ja -sekoittimien toimintaperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä
- 6. tuntee mikrovalmistuksen pääperiaatteet, ymmärtää erilaisten menetelmien (esim. fotolitografia, pinnoitus- ja kasvatusmenetelmät,...) mahdollisuudet ja rajoitukset, osaa suunnitella yksinkertaisia valmistusprosesseja
- 7. kykenee kirjoittamaan alan teknisiä dokumenttejä ja raportoimaan työnsä tuloksista englanniksi
- 8. omaa valmiudet alan jatko-opintoihin

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Systeemitekniikka 25 op Pakollinen

ASE-2310 Johdatus mikrosysteemitekniikkaan ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-3016 Microactuators and Active Actuator Materials 5 op IV  
ASE-3036 Microsensors 5 op IV  
ASE-3056 Design of Microsensors 5 op IV  
ASE-3076 Microfluidics 5 op IV  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ASE-2410 Johdatus prosessien hallintaan 5 op
ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin 5 op
ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan 5 op
ASE-4010 Prosessien hallinnan periaatteet 5 op
ASE-5010 Kehittyneet datan mallinnus- ja analysointimenetelmät 5 op
ASE-6030 Automaation reaaliaikajärjestelmät 5 op
ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset 5 op
ASE-7816 Biosensors 5 op

Lisätiedot

Tämä opintokokonaisuus soveltuu lukuvuonna 2010-2011 opintonsa aloittaneille.

Viimeksi muokattu26.01.2012