Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Metallimateriaalit, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Veli-Tapani Kuokkala, Tuomo Tiainen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija pystyy analysoimaan metallimateriaalien tuotevalmistuksen ja käytön asettamia vaatimuksia sekä todettuun käyttäytymiseen johtaneita syitä ja arvioimaan niiden pohjalta metallien soveltuvuutta erilaisiin käyttökohteisiin
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on laaja tietämys metallimateriaalien ja metallitekniikan kehitysvaiheista, metallien ominaisuuksista ja niihin vaikuttamisesta, metallien käyttäytymisestä väsymis- ja kulumistilanteissa, valupohjaisen tuotevalmistuksen ja liittämisen periaatteista sekä terästekniikan uusimmista kehityssuuntauksista.
- Opiskelija osaa selittää metallimateriaalien käyttäytymisen ja tuotesuunnitteluperiaatteiden taustalla olevat ilmiöt ja niihin vaikuttavat tekijät sekä ilmiöiden asettamien vaatimusten ja materiaaliominaisuuksien väliset yhteydet.
- Opiskelija osaa soveltaa tietämystään materiaalin valintatilanteissa sekä metallitekniikan erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Materiaalien valmistustekniikka 25 op Pakollinen Pakollinen muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.
Materiaalitekniikka 25 op Pakollinen Pakollinen materiaalitekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-4000 Valaminen valmistusmenetelmänä 3 op IV  
MOL-4106 Phase Transformations and Heat Treatments of Metals 5 op IV  
MOL-4500 Metallien liittämismenetelmät 5 op IV  
Yhteensä 13 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
MOL-3316 Wear of Materials 6 op
MOL-3716 Plastic Deformation and Fatigue of Metals 6 op
MOL-4010 Valutuotteen konstruktiosuunnittelu. Kertamuottivalut 5 op
MOL-4301 Kestomuottivalujen suunnittelu 6 op
MOL-4606 Advanced Steel Technology 4 op
MOL-7506 Corrosion and its Prevention 6 op
MOL-7606 Coatings and Surface Treatments 6 op
MOL-8200 Metallien historia 3 op
MOL-8500 Materiaaliopin erityistyö 3-8 op

Viimeksi muokattu08.03.2012