Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Käytettävyys, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila

Osaamistavoitteet

- Antaa valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida vuorovaikutteisten järjestelmien toiminnallisuutta ja käyttöliittymiä käyttäjäkeskeisten suunnitteluperiaatteiden ja -prosessien mukaan.
- Opiskelija osaa liittää käyttäjäkeskeisyyden menetelmät osaksi tuotekehitystä eri sidosryhmien vaatimukset huomioiden.
- Opiskelija osaa hyödyntää käytettävyyteen liittyviä monialaisia tutkimustuloksia sekä tieteellisistä että ammatillisista lähteistä.
- Opiskelija ymmärtää käyttäjäkokemukseen vaikuttava tekijät sekä osaa arvioida ja suunnitella hyvää käyttäjäkokemusta tukevia tuotteita.
- Opiskelija hallitsee ohjelmistojen ja käyttöliittymien toteutustekniikoita ja keskeisimmät suunnitteluperiaatteet. Tuntee ohjelmistotekniikan mahdollisuudet ja rajoitteet.
- Opiskelija osaa huomioida käyttäjän tarpeet ja ominaisuudet ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa ja osana käyttäjäyhteisöä.
- Opiskelijalla on riittävät tiedot ja taidot diplomityön tekemiseksi vuorovaikutteisten järjestelmien alalta ja valmiudet alan jatko-opintoihin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Ohjelmistotekniikka 25 op Pakollinen Ohjelmistotekniikan aineopintokokonaisuus

Suositeltava opintojakso: IHTE-3201 Käytettävyystutkimuksen menetelmät ( Suositeltava )
Pakollinen opintojakso: IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
IHTE-3100 Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys 5 op  
IHTE-3201 Käytettävyystutkimuksen menetelmät 6 op 2  
IHTE-3250 Käyttäjäkokemuksen arviointi ja suunnittelu 4 op  
OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät 6 op 2  
OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö 6-10 op  
OHJ-7400 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi 4-6 op  
TST-1300 Diplomityöseminaari 1 op 1  
TST-1400 Diplomityöseminaariesitys 0 op 1  
Yhteensä 32 op  

1. Pakollinen vain, jos diplomityö tehdään tähän syventävään opintokokonaisuuteen.
2. Toinen opintojaksoista suoritettava ohjelmistotekniikan aineopintokokonaisuudessa ja toinen osana käytettävyyden syventävää opintokokonaisuutta.

Vaihtoehtoiset opintojaksot

IHTE-3300 Käyttäjäkeskeisen suunnittelun työkurssi luennoidaan joka toinen vuosi. Seuraava toteutus järjestetään lukuvuonna 2011-2012.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
IHTE-3300 Käyttäjäkeskeisen suunnittelun työkurssi 4 op 1  
IHTE-3900 Käytettävyys ohjelmistoprojektissa 3 op 1  

1. Opintojaksoista IHTE-3300 ja IHTE-3900 on suoritettava vähintään toinen.

Täydentävät opintojaksot

Käytettävyyden opintoja voi täydentää myös kaikilla Ihmiskeskeisen teknologian (IHTE-alkuisilla), Ohjelmistotekniikan laitoksen (OHJ) ja Hypermedian (MATHM) opintojaksoilla. Tampereen teknillisen yliopiston ihmiskeskeisen teknologian opiskelijat voivat yhteistyösopimuksen myötä osallistua Tampereen yliopiston TAUCHI-yksikön kursseille suoritettuaan ensin vähintään kaksi IHTE-alkuista kurssia. TAUCHI:n kurssit on merkitty YHTTAY tunnuksella. Katso hakuohjeet: http://www.cs.tut.fi/ihte/perusopinnot/tauchi.html

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ELE-7100 Moderni käyttöliittymäelektroniikka 5 op
SGN-2010 Digitaalinen lineaarinen suodatus I 5 op
SGN-3010 Digitaalinen kuvankäsittely I 5 op
SGN-4200 Digitaalinen audio 5 op
SGN-5406 Virtual Reality 5 op
TETA-1300 Markkinointi 4 op
TETA-5310 Markkinointitutkimus 4 op
TITA-1110 Tietojohtamisen perusteet 1 4 op
TTE-1011 Tuotantotekniikan perusteet 4 op
TTE-3011 Tuotekehitys 4 op
TTE-3121 Innovointi 4 op
TTE-3500 Teollinen muotoilu 4 op
TUR-2500 Koneiden ja laitteiden turvallisuus 4 op
TUR-3130 Työympäristö ja tuottavuus 4 op
YHTTAY-7020 Tietokoneavusteinen opetus 10 op
YHTTAY-7040 Internet-pohjaiset oppimisympäristöt 6 op
YHTTAY-7050 Internet-pohjaisen oppimisympäristön laadinta 5 op
YHTTAY-7060 Human Factors in Interactive Technology 2 op
YHTTAY-7110 Ihmisen tiedonkäsittely ja vuorovaikutteinen teknologia 6 op
YHTTAY-7120 Johdatus vuorovaikutteisen teknologian kokeelliseen tutkimukseen 6 op
YHTTAY-7130 Ihmisen käyttäytymisen laboratoriomittaus 6 op
YHTTAY-7140 Tunteet ja sosiaalisuus vuorovaikutteisessa teknologiassa 6 op
YHTTAY-7156 Groupware 3-6 op
YHTTAY-7166 Information Visualization Project Work 5 op
YHTTAY-7170 Uusien vuorovaikutustekniikoiden toteutus 10 op
YHTTAY-7186 Introduction to Information Visualization 3 op
YHTTAY-7196 Haptic User Interfaces 5-8 op
YHTTAY-7206 New Interaction Techniques 5 op
YHTTAY-7216 Design and Development of Speech Interfaces 8 op
YHTTAY-7226 Current Research Trends in Human-Computer Interaction 5 op
YHTTAY-8016 Scientific Communication in Human-Computer Interaction 6 op

Lisätiedot

Käytettävyyden syventävät opinnot soveltuvat opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet ihmisen ja tekniikan välisestä vuorovaikutuksesta. Käytettävyyden opinnot antavat opiskelijalle monialaisen kokonaiskuvan vuorovaikutteisten menestystuotteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Syventävät opinnot antavat valmiudet yhdistää tekniikan mahdollisuudet ja käyttäjäryhmien vaatimukset tuotekehitysprosessissa.

Viimeksi muokattu14.06.2011