Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Anturitekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Lekkala, Jouko Halttunen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on hyvä anturitekniikan ja siihen liittyvien menetelmien ja sovellusten tuntemus.
- Opiskelija osaa soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä. Hänellä on valmius tieteelliseen jatkokoulutukseen.
- Hän kykenee toimimaan työelämässä anturitekniikan ja antureihin painottuvan mittaustekniikan asiantuntijana ja kehittäjänä.
- Hänellä on riittävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaidot sekä valmiua toimia monitieteisessä yhteisössä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Biomittaukset 25 op Suositeltava
Mittaus- ja informaatiotekniikka 25 op Suositeltava

On valittava vähintään toinen esitietona olevista aineopintokokonaisuuksista. ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Pakollista opintojaksoa ei voi sisällyttää syventäviin opintoihin, mikäli se sisältyy esitietona olevaan opintokokonaisuuteen.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari 1 op 1  
MIT-4031 Mikroanturit 6 op  
MIT-4051 Piianturien suunnittelu 8-9 op  
Yhteensä 15 op  

1. Pakollinen diplomityönsä Anturitekniikan opintokokonaisuuteen tekeville.

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 4 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset 5 op  
ASE-7816 Biosensors 5 op 1  
ELE-2201 Analogiatekniikka 4 op 1  
MIT-3030 Mittausdatan analyysi 2 5 op 1  
MIT-5511 Akustiikan mittaukset 4-7 op 1  

1. On valittava vähintään yksi opintojakso.

Täydentävät opintojaksot

Syventäviin opintoihin suositellaan alla mainittujen opintojaksojen lisäksi opintojaksoja biolääketieteen tekniikasta, elektroniikasta ja fysiikasta. Täydentävää opintojaksoa ei voi sisällyttää syventäviin opintoihin, mikäli se sisältyy esitietona olevaan opintokokonaisuuteen.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ACI-20090 Mallinnus ja simulointi 5 op
ACI-51006 Introduction to Microsystem Technology 4 op
ACI-51406 Microfluidics 5 op
ASE-7110 Systeemitekniikan projektityö 2-8 op
ASE-8010 Systeemitekniikan erityiskysymyksiä 1-10 op
MIT-5010 Teollisuusprosessien mittausjärjestelmät 5 op
MIT-5210 Optiset menetelmät bioanalytiikassa 4 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus soveltuu lukuvuonna 2009-2010 tai aiemmin opintonsa aloittaneille. Anturitekniikan opintokokonaisuus painottuu anturien suunnitteluun ja soveltamiseen. Keskeisiä asioita ovat anturien mallinnus ja rakenteet, mikroanturien suunnittelu, mittauskohteisiin kytkeytyminen, mittausinformaation epävarmuuden ymmärtäminen ja epävarmuutta sisältävän mittaustiedon hyödyntäminen. Valinnaisten opintojaksojen avulla pääaine voidaan suunnata useille eri aloille. Anturitekniikan opintokokonaisuuteen on suositeltavaa sisällyttää opintoja, jotka antavat hyvän pohjan fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden ymmärtämiselle. Anturitekniikan opetus antaa opiskelijalle valmiudet erilaisiin anturien suunnittelu- ja kehitystehtäviin, automaation käyttö- ja kehitystehtäviin sekä muodostaa perustan, jonka avulla kriittinen mittausjärjestelmien suorituskyvyn arviointi onnistuu.

Viimeksi muokattu31.03.2011