Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Fysiikan sivuaine, 60 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

DI-opettajankoulutuksen sivuaineet

Yhteyshenkilö

Matti Lindroos

Osaamistavoitteet

- Fysiikan aineopettajan opetettavan aineen aineopinnot suoritettuaan opiskelija: Osaa laskea ja ratkaista fysiikan alaan kuuluvia tehtäviä ja tehdä niistä päätelmiä ja yhteenvetoja ymmärtää fysikaaliset periaatteet ja niiden merkityksen tunnistaa fysiikan eri osa-alueet ja erottaa ne toisistaan osaa kirjoittaa tieteellistä fysiikan alaan liittyvää tekstiä ja esittää sen tuloksia osaa löytää tietoa omatoimisesti sekä vertailla ja erotella oleellisen ja luotettavan tiedon muusta tiedosta ymmärtää yhteiskunnalle tärkeiden teknisten prosessien fysikaaliset taustatekijät. pystyy toimimaan fysiikan opettajana perusopetuksessa tai lukiossa Fysiikan aineenopettajan opetettavan aineen aineopinnot tarjoavat teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman opiskelijoille perusopintoja syvällisemmät ja laaja-alaisemmat tiedot fysiikasta

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso FYS-1580 Fysiikan työt III suoritetaan didaktisen fysiikan töinä. Fysiikan seminaarin laajuus on suoritustavasta riippuen 1-3 op.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1010 Fysiikan työt I 3 op I  
FYS-1241 Laaja fysiikka I Mekaniikka 7 op I  
FYS-1251 Laaja fysiikka II Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi 7 op I  
FYS-1260 Laaja fysiikka III Atomifysiikka 7 op II  
FYS-1310 Fysiikan työt II 5 op II  
FYS-1340 Termofysiikka 5 op II  
FYS-1400 Optiikka 5 op III  
FYS-1430 Johdatus ydinfysiikkaan 3 op II  
FYS-1480 Kiinteän olomuodon fysiikka A 3 op II  
FYS-1490 Kiinteän olomuodon fysiikka B 4 op III  
FYS-1550 Fysiikan seminaari 1-3 op  
FYS-1580 Fysiikan työt III 5 op III  
FYS-1730 Fysiikan historia 3 op III  
Yhteensä 58 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (60)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1370 Statistinen fysiikka 3 op III  
FYS-1500 Kiinteän olomuodon fysiikka C 3 op III  
FYS-1610 Kvanttimekaniikka I 5 op III  
FYS-1670 Astrofysiikka 3 op III  
FYS-4100 Laskennallinen fysiikka I 5 op III  

Viimeksi muokattu02.02.2011